Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu wypowiedziało się kilku członków Rady Polityki Pieniężnej

<p style="text-align: justify;">Prezes NBP M. Belka powiedział, że utrzymująca się deflacja sygnalizuje potrzebę obniżek stóp procentowych w Polsce, a ostatnie osłabienie złotego względem głównych walut stanowi argument za pozostawieniem stóp na niezmienionym poziomie.</p>

>

Prezes NBP uważa jednak, iż ubiegłotygodniowa decyzja EBC o luzowaniu ilościowym powinna być czynnikiem sprzyjaj?cym umocnieniu złotego. Zdaniem M. Belki Rada „nie jest daleka” od uformowania większości za obniżk? stóp. Z kolei E. Chojna-Duch wyraziła przekonanie, iż inflacja powinna zacz?ć rosn?ć w II poł. br., lecz w przypadku gdy deflacja przedłużyłaby się również na II poł. roku jej zdaniem Rada  powinna podj?ć „ostrożne działania”. Stwierdziła ona także, iż obecna sytuacja na rynku walutowym stanowi argument przeciwko obniżaniu stóp procentowych. Podobne zdanie wyraziła A. Zielińska-Głębocka mówi?c, że w obliczu obecnej sytuacji na rynku walutowym opowiada się za utrzymaniem formuły „wait and see” w polityce monetarnej. Za utrzymaniem stóp na obecnym poziomie opowiedział się również A. Rzońca, według którego ewentualne obniżenie stóp procentowych stanowiłoby zagrożenia dla stabilności systemu finansowego w Polsce. Jastrzębio wypowiedział się również J. Winiecki mówi?c, że w obecnej sytuacji popytowej i podażowej w gospodarce światowej polityka monetarna nie jest w stanie wywołać inflacji. Zdecydowanie mniej gołębie stanowisko niż dotychczas przedstawił natomiast A. Bratkowski mówi?c, że z uwagi na ostatnie osłabienie złotego względem franka jest zwolennikiem ostrożniejszego obniżenia stóp procentowych – o 25 pb na lutowym posiedzeniu (wcześniej opowiadał się za obniżk? stóp o 100 pb). Za obniżkami stóp procentowych opowiedział się również J. Osiatyński mówi?c, że widzi przestrzeń do obniżki stóp w skali 50-75 pb, która będzie częściowo uzasadniona złagodzeniem polityki monetarnej przez EBC. Stwierdził on ponadto, że choć cykl obniżek może być rozłożony w czasie, powinien rozpocz?ć się on jak najszybciej. W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały również Minutes ze styczniowego posiedzenia RPP. Zgodnie z treści? zapisu dyskusji podczas posiedzenia zgłoszono i odrzucono dwa wnioski o obniżkę stóp: o 100 pb oraz o 25 pb. Ubiegłotygodniowe wypowiedzi członków RPP stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza zakładaj?cego utrzymanie stopy referencyjnej przez RPP na obecnym poziomie (2,00%) w 2015 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu wypowiedziało się kilku członków Rady Polityki Pieniężnej

<p style="text-align: justify;">Prezes NBP M. Belka powiedział, że utrzymująca się deflacja sygnalizuje potrzebę obniżek stóp procentowych w Polsce, a ostatnie osłabienie złotego względem głównych walut stanowi argument za pozostawieniem stóp na niezmienionym poziomie.</p>

>

Prezes NBP uważa jednak, iż ubiegłotygodniowa decyzja EBC o luzowaniu ilościowym powinna być czynnikiem sprzyjaj?cym umocnieniu złotego. Zdaniem M. Belki Rada „nie jest daleka” od uformowania większości za obniżk? stóp. Z kolei E. Chojna-Duch wyraziła przekonanie, iż inflacja powinna zacz?ć rosn?ć w II poł. br., lecz w przypadku gdy deflacja przedłużyłaby się również na II poł. roku jej zdaniem Rada  powinna podj?ć „ostrożne działania”. Stwierdziła ona także, iż obecna sytuacja na rynku walutowym stanowi argument przeciwko obniżaniu stóp procentowych. Podobne zdanie wyraziła A. Zielińska-Głębocka mówi?c, że w obliczu obecnej sytuacji na rynku walutowym opowiada się za utrzymaniem formuły „wait and see” w polityce monetarnej. Za utrzymaniem stóp na obecnym poziomie opowiedział się również A. Rzońca, według którego ewentualne obniżenie stóp procentowych stanowiłoby zagrożenia dla stabilności systemu finansowego w Polsce. Jastrzębio wypowiedział się również J. Winiecki mówi?c, że w obecnej sytuacji popytowej i podażowej w gospodarce światowej polityka monetarna nie jest w stanie wywołać inflacji. Zdecydowanie mniej gołębie stanowisko niż dotychczas przedstawił natomiast A. Bratkowski mówi?c, że z uwagi na ostatnie osłabienie złotego względem franka jest zwolennikiem ostrożniejszego obniżenia stóp procentowych – o 25 pb na lutowym posiedzeniu (wcześniej opowiadał się za obniżk? stóp o 100 pb). Za obniżkami stóp procentowych opowiedział się również J. Osiatyński mówi?c, że widzi przestrzeń do obniżki stóp w skali 50-75 pb, która będzie częściowo uzasadniona złagodzeniem polityki monetarnej przez EBC. Stwierdził on ponadto, że choć cykl obniżek może być rozłożony w czasie, powinien rozpocz?ć się on jak najszybciej. W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały również Minutes ze styczniowego posiedzenia RPP. Zgodnie z treści? zapisu dyskusji podczas posiedzenia zgłoszono i odrzucono dwa wnioski o obniżkę stóp: o 100 pb oraz o 25 pb. Ubiegłotygodniowe wypowiedzi członków RPP stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza zakładaj?cego utrzymanie stopy referencyjnej przez RPP na obecnym poziomie (2,00%) w 2015 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.