Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu prezydent A. Duda zaprezentował swoje projekty ustaw dotyczące Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądowniczej (KRS)

<p style="text-align: justify;">Prezydencka inicjatywa ustawodawcza była poprzedzona nieoczekiwaną decyzją A. Dudy z lipca o zawetowaniu obu projektów ustaw przegłosowanych przez Sejm (por. MAKROmapa z 31.07.2017).</p>

>

Kluczowym elementem propozycji prezydenckiej jest sposób wyboru członków KRS. Ustawa o KRS przewiduje, że 15 z 25 członków KRS stanowi? reprezentanci środowiska sędziowskiego. Zgodnie z prezydenck? propozycj?, byliby oni wybierani przez Sejm większości? trzech pi?tych głosów. Jeśli nie udałoby się zebrać trzech pi?tych głosów, w następnym etapie każdy poseł mógłby głosować tylko na jednego kandydata. Zdaniem prezydenta, zapewniłoby to „wielopartyjny wybór członków KRS”. Część opozycji i wielu prawników uznała proponowane zmiany jako niekonstytucyjne, gdyż zakładaj? one wybór większości składu KRS przez polityków, a nie sędziów. Na tym etapie trudno ocenić, czy prezydencka propozycja zostanie zaakceptowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Reforma systemu s?downiczego w Polsce jest jednak wiod?cym projektem partii rz?dz?cej, tym samym oczekujemy szybkiego procedowania inicjatywy prezydenckiej. W naszej ocenie ewentualne uchwalenie proponowanych zmian rozpocznie nowy rozdział sporu pomiędzy Komisj? Europejsk? a polskim rz?dem. Podobnie jak w przypadku zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, w spór może zostać zaangażowana również Komisja Wenecka. W krótkim okresie eskalacja sporu wokół wymiaru sprawiedliwości pomiędzy Komisj? Europejsk? i  Polsk? będzie lekko negatywna dla oceny wiarygodności kredytowej Polski oraz kursu złotego. Mimo to oczekujemy, że stabilne fundamenty makroekonomiczne będ? stanowić wsparcie dla długoterminowego ratingu Polski. W średnim okresie, wzrost napięć między Polsk? i Uni? Europejsk? może doprowadzić do pogorszenia pozycji negocjacyjnej Polski w czasie rozmów dotycz?cych budżetu UE na kolejny okres programowania (2021-2027). Może to skutkować zmniejszeniem napływu środków z programów strukturalnych do Polski, przyczyniaj?c się do obniżenia stopy inwestycji i wolniejszego długookresowego wzrostu gospodarczego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin