W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych (por. MAKROpuls z 6.07.2016). Tonacja komunikatu po lipcowym posiedzeniu Rady nie uległa zasadniczym zmianom w porównaniu z komunikatem czerwcowym.</p>

>

RPP podtrzymała ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczn?. Przewidywana w lipcowej projekcji ścieżka inflacji i PKB w latach 2016-2017 została zrewidowana w dół wobec scenariusza przedstawionego w projekcji marcowej. Zgodnie z projekcj? w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się na poziomie znacz?co niższym od celu inflacyjnego RPP (2,5%) i nie osi?gnie tego celu przed 2019 r. Prezes NBP, A. Glapiński wskazał, że wszyscy członkowie RPP oczekuj? w 2016 r. wyższej dynamiki PKB niż przedstawiono w lipcowej projekcji inflacji. Sytuacja, w której wszyscy członkowie RPP dostrzegaj? ryzyko w górę  dla wyników projekcji, jest bez precedensu. Rada odnotowała również niepewność dotycz?c? skutków referendum w Wielkiej Brytanii jako czynnik zwiększaj?cy ryzyko pogorszenia globalnej koniunktury. Treść komunikatu i wypowiedzi prezesa NBO na konferencji po posiedzeniu stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza stóp procentowych NBP. Uważamy, że stopy procentowe pozostan? na niezmienionym poziomie do lipca 2017 r. W naszej ocenie, ze względu na rosn?c? inflację i wysokie prawdopodobieństwo jej powrotu do celu w horyzoncie kilku kwartałów, Rada zdecyduje się na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w lipcu 2017 r. i podniesie stopy procentowe ł?cznie o 50 pb w 2017 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19