Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie EBC, na którym podjęto decyzję o dalszym łagodzeniu polityki monetarnej w strefie euro

<p style="text-align: justify;">Rada Prezesów EBC obniżyła stopy procentowe: refinansową o 5 pb do 0,0%, depozytową o 10 pb do -0,40% oraz kredytu w banku centralnym o 5 bp do 0,25%. Jedocześnie od kwietnia br. miesięczna skala programu luzowania ilościowego zostanie zwiększona o 20 mld EUR do 80 mld EUR.</p>

>

Dodatkowo lista aktywów będ?cych przedmiotem skupu w ramach programu luzowania ilościowego zostanie poszerzona o nominowane w euro obligacje wyemitowane przez korporacje założone w strefie euro, niezwi?zane z sektorem bankowym. Co więcej, w czerwcu br. rozpocznie się nowy program TLTRO (targeted longer-term refinancing operations). Będzie on obejmował cztery transze o 4- letnich terminach zapadalności i minimalnym oprocentowaniu równym stopie depozytowej (przy spełnieniu warunków dotycz?cych zwiększenia akcji kredytowej). Oznacza to, że oprocentowanie operacji TLTRO będzie ujemne. Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu przedstawione zostały również nowe projekcje ekonomiczne EBC. Zgodnie z marcow? projekcj? wzrost PKB w strefie euro wyniesie w 2016 r. 1,4% (wobec 1,7% w grudniowej projekcji), 1,7% w 2017 r. (1,9%) i 1,8% w 2018 r. Z kolei inflacja w strefie euro ukształtuje się w 2016 r. na poziomie 0,1% (1,0%), 1,3% w 2017 r. (1,6%) i 1,6% w 2018 r. Oznacza to, że w przypadku realizacji przedstawionych wyżej prognoz inflacja w strefie euro będzie zbliżona do celu inflacyjnego EBC (nieznacznie poniżej 2,0%) dopiero w II poł. 2018 r. Na konferencji po posiedzeniu prezes EBC M. Draghi powiedział, że bior?c pod uwagę zastosowane narzędzia nie oczekuje on aby konieczne były kolejne obniżki stóp procentowych, co doprowadziło do umocnienia euro względem dolara. W naszej ocenie, w komunikacie po ubiegłotygodniowym posiedzeniu można było zaobserwować zmianę sposobu oddziaływania polityki pieniężnej EBC na sytuację makroekonomiczn? w strefie euro. W mniejszym stopniu jest ona skoncentrowana na kursie walutowym, natomiast większa waga przykładana jest do łagodzenia warunków kredytowych. Oczekujemy, że narzędzia zastosowane przez EBC przyczyni? się w średnim okresie do zwiększenia inflacji oraz tempa wzrostu gospodarczego. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy, że w najbliższej przyszłości EBC utrzyma status quo w polityce pieniężnej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin