Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie EBC

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami utrzymane zostały na nim dotychczasowe parametry polityki monetarnej. Na posiedzeniu przedstawione zostały również nowe projekcje ekonomiczne EBC.</p>

>

Zgodnie z wrześniow? projekcj? wzrost PKB w strefie euro wyniesie w 2016 r. 1,7% (wobec 1,6% w czerwcowej projekcji), 1,6% w 2017 r. i w 2018 r. (wobec 1,7% w czerwcowej projekcji). Z kolei inflacja w strefie euro ukształtuje się w 2016 r. na poziomie 0,2% (brak zmian wobec czerwcowej projekcji), 1,2% w 2017 r. (1,3%) i 1,6% w 2018 r. (brak zmian w porównaniu do czerwcowej projekcji). W komunikacie po posiedzeniu znalazła się informacja, zgodnie z któr? EBC pracuje nad rozwi?zaniami maj?cymi na celu zapewnienie sprawnego prowadzenia rozszerzonego skupu aktywów. W pi?tek miała miejsce ponadto wypowiedź prezesa banku centralnego Łotwy I. Rimsevicsa, zgodnie z któr? EBC zastanawia się nad zmian? skali prowadzonego skupu, stosowanego w nim klucza kapitałowego oraz progu rentowności skupowanych obligacji. Rimsevics dodał również, że decyzja zapadnie najprawdopodobniej w grudniu. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym przed koocem br. EBC wydłuży okres realizacji rozszerzonego programu skupu aktywów do września 2017 r. (obecnie horyzont tego programu sięga do marca 2017 r.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin