Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu miała miejsce aktualizacja długoterminowego ratingu długu Polski przez agencję Standard & Poor`s

<p style="text-align: justify;">Agencja podjęła decyzję o utrzymaniu ratingu na poziomie BBB+ oraz zmianie perspektywy z negatywnej do stabilnej. W uzasadnieniu do decyzji S&amp;P wskazał na zmniejszenie obaw o ograniczenie wiarygodności kluczowych instytucji publicznych, w tym w szczególności niezależności banku centralnego.</p>

>

Agencja jednocześnie zaznaczyła, że w jej ocenienie nie pogorszyły się perspektywy finansów publicznych w średnim okresie pomimo spowolnienia wzrostu gospodarczego w br. Agencja przewiduje wzrost deficytu sektora finansów publicznych w relacji do PKB z 2,6% w 2016 r. do 3,1% w 2017 r. a następnie jego stopniowy spadek do 2,8% w 2019 r. S&P prognozuje wzrost długu publicznego z 51,9% do 53,0% PKB w analogicznym okresie. Ścieżka deficytu w latach 2017-2019 nie uległa znacz?cym zmianom w porównaniu do lipcowej prognozy. Z kolei ścieżka długu publicznego w relacji do PKB została obniżona ok. 0,4 pkt. proc. ze względu na niższy punkt startowy prognozy (lepsze od oczekiwań wykonanie budżetu w br.). Naszym zdaniem, w swojej projekcji agencja nie uwzględniła danych o PKB w III kw., które zostały opublikowane w ubiegłym tygodniu. Wskazuj? na to prognozy tempa wzrostu gospodarczego (3,0% r/r) oraz inwestycji (1,0%) na 2016 r. Materializacja takiej prognozy wymagałaby bowiem bardzo silnej poprawy koniunktury w IV kw. (przyspieszenie wzrostu gospodarczego do ok. 3,4% r/r z 2,5% w II kw. przy wzroście dynamiki inwestycji z -7,7% do 10,8%). Bior?c pod uwagę napływaj?ce dane, uważamy, że prawdopodobieństwo realizacji tego scenariusza jest bliskie zeru. S&P nie uwzględnił również w pełni negatywnego wpływu obniżenia wieku emerytalnego na saldo i dług sektora finansów publicznych ze względu na niezakończony proces legislacyjny. Oczekujemy, że następna ocena wiarygodności będzie miała miejsce po przyjęciu ustawy obniżaj?cej wiek emerytalny oraz będzie uwzględniała dane wskazuj?ce na niższe od obecnych prognoz S&P tempo wzrostu gospodarczego w latach 2016-2017. Tym samym jest dość prawdopodobne, że przy następnej rewizji agencja – bior?c pod uwagę napływaj?ce w tym czasie informacje – ponownie zmieni perspektywę ratingu Polski na negatywn?. Ubiegłotygodniowa decyzja agencji S&P jest w naszej ocenie lekko pozytywna dla kursu złotego i rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin