Analizy i badania

Ustawa o prawach konsumenta. Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi i gwarancji

<p style="text-align: justify;"><strong>25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Tym samym, uchylone zostały ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Ustawa o prawach konsumenta dotyczyw głównej mierze obowiązków przedsiębiorców w umowach zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Ponadto, istotnie nowelizuje Kodeks cywilny w zakresie odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej.</strong></p>

>

Sklepy on-line

Z punktu widzenia przedsiębiorców prowadz?cych działalność online istotne znaczenie ma rozszerzenie obowi?zków informacyjnych oraz zmieniony sposób przekazywania informacji w umowachzawieranych w okolicznościach nietypowych: na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, co musi zostać dokonane w sposób jasny, zrozumiały i prostym językiem.

Przedsiębiorca musi uzyskać wyraźn? zgodę konsumenta na każd? dodatkow? płatność wykraczaj?c? poza uzgodnione wynagrodzenie. Ma także obowi?zek zapewnienia, aby konsument wyraźnie potwierdził, że ma świadomość składania zamówienia z obowi?zkiem zapłaty.

Termin na odst?pienie od umowy przez konsumenta został przy tym wydłużony do 14 dni, i jednocześnie ujednolicony w całej Unii Europejskiej. Wzór formularza odst?pienia stanowi zał?cznik do ustawy. Szereg zmian dotyczy także telesprzedaży.

Nowelizacja Kodeksu cywilnego

Ustawa o prawach konsumenta - poprzez nowelizację Kodeksu cywilnego - wprowadza zintegrowan? dla całości obrotu regulację odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej opart? na koncepcji wady. Tym samym,reklamacje w transakcjach B2B i B2C będ? rozpatrywane w ramach jednolitych reguł.Ponadto, wprowadza do Kodeksu nowy działdotycz?cy odpowiedzialności regresowej.

Istotne dla sprzedawców zmiany dotycz?ce procedur reklamacyjnych. Można wśród nich wskazać:

  • now? definicję wady (rezygnacja z instytucji niezgodności towaru z umow?);
  • zmiany w zakresie uprawnień kupuj?cego - zast?pienie hierarchii uprawnień konsumenta możliwości? wyboru spośród uprawnień do obniżenia ceny, odst?pienia od umowy, wymiany rzeczy oraz naprawy;
  • wydłużenie terminów odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej do 2 lat, a w przypadku wad nieruchomości – do 5 lat;
  • wydłużenieokresu domniemania istnienia wady z 6 miesięcy do1 roku od wydania rzeczy.

Okres przejściowy

Zgodnie z art. 51 Ustawy o prawach konsumenta, do umów zawartych przed dniem jej wejścia w życie (25 grudnia 2014 r.) stosuje się przepisy dotychczasowe, co oznacza żedziałanie dotychczasowych przepisów, w tym ustawy o sprzedaży konsumenckiej, zostaje „rozci?gnięte” poza moment, w którym traci ona moc obowi?zuj?c?. Tym samym po wejściu w życie nowych przepisów należy spodziewać się jeszcze przez 2 lata dwóch reżimów odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej, a w praktyce konieczności posiadania przez przedsiębiorców dwóch procedur (regulaminów) sprzedaży.

  ***

Aleksandra Kunkiel-Kryńska
+48 22 50 50  775
aleksandra.kunkiel-krynska@eversheds.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Ustawa o prawach konsumenta. Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi i gwarancji

<p style="text-align: justify;"><strong>25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Tym samym, uchylone zostały ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Ustawa o prawach konsumenta dotyczyw głównej mierze obowiązków przedsiębiorców w umowach zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Ponadto, istotnie nowelizuje Kodeks cywilny w zakresie odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej.</strong></p>

>

Sklepy on-line

Z punktu widzenia przedsiębiorców prowadz?cych działalność online istotne znaczenie ma rozszerzenie obowi?zków informacyjnych oraz zmieniony sposób przekazywania informacji w umowachzawieranych w okolicznościach nietypowych: na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, co musi zostać dokonane w sposób jasny, zrozumiały i prostym językiem.

Przedsiębiorca musi uzyskać wyraźn? zgodę konsumenta na każd? dodatkow? płatność wykraczaj?c? poza uzgodnione wynagrodzenie. Ma także obowi?zek zapewnienia, aby konsument wyraźnie potwierdził, że ma świadomość składania zamówienia z obowi?zkiem zapłaty.

Termin na odst?pienie od umowy przez konsumenta został przy tym wydłużony do 14 dni, i jednocześnie ujednolicony w całej Unii Europejskiej. Wzór formularza odst?pienia stanowi zał?cznik do ustawy. Szereg zmian dotyczy także telesprzedaży.

Nowelizacja Kodeksu cywilnego

Ustawa o prawach konsumenta - poprzez nowelizację Kodeksu cywilnego - wprowadza zintegrowan? dla całości obrotu regulację odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej opart? na koncepcji wady. Tym samym,reklamacje w transakcjach B2B i B2C będ? rozpatrywane w ramach jednolitych reguł.Ponadto, wprowadza do Kodeksu nowy działdotycz?cy odpowiedzialności regresowej.

Istotne dla sprzedawców zmiany dotycz?ce procedur reklamacyjnych. Można wśród nich wskazać:

  • now? definicję wady (rezygnacja z instytucji niezgodności towaru z umow?);
  • zmiany w zakresie uprawnień kupuj?cego - zast?pienie hierarchii uprawnień konsumenta możliwości? wyboru spośród uprawnień do obniżenia ceny, odst?pienia od umowy, wymiany rzeczy oraz naprawy;
  • wydłużenie terminów odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej do 2 lat, a w przypadku wad nieruchomości – do 5 lat;
  • wydłużenieokresu domniemania istnienia wady z 6 miesięcy do1 roku od wydania rzeczy.

Okres przejściowy

Zgodnie z art. 51 Ustawy o prawach konsumenta, do umów zawartych przed dniem jej wejścia w życie (25 grudnia 2014 r.) stosuje się przepisy dotychczasowe, co oznacza żedziałanie dotychczasowych przepisów, w tym ustawy o sprzedaży konsumenckiej, zostaje „rozci?gnięte” poza moment, w którym traci ona moc obowi?zuj?c?. Tym samym po wejściu w życie nowych przepisów należy spodziewać się jeszcze przez 2 lata dwóch reżimów odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej, a w praktyce konieczności posiadania przez przedsiębiorców dwóch procedur (regulaminów) sprzedaży.

  ***

Aleksandra Kunkiel-Kryńska
+48 22 50 50  775
aleksandra.kunkiel-krynska@eversheds.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.