Analizy i badania

Szybki wzrost branży fintech – w pierwszej połowie 2018 roku zainwestowano w nią więcej niż w całym ubiegłym roku

<p style="text-align: justify;"><strong>W pierwszej połowie 2018 r. w fintechy na całym świecie zainwestowano blisko 60 mld USD. Branża fintechowa staje się coraz bardziej dojrzała, czego wynikiem są coraz wyższe wyceny spółek. Największe miliardowe transakcje były związane z konsolidacją w  segmencie płatności elektronicznych oraz dedykowanych rozwiązań dla klientów biznesowych. Inwestorzy interesują się również alternatywnymi bankami, startupami budującymi rozwiązania dla branży usług finansowych na bazie sztucznej inteligencji, regtechami, czy też coraz bardziej dojrzałą technologią blockchain. Europa jest w tej chwili kluczowym rynkiem fintechowym, na którym wydano w pierwszym półroczu br. blisko 45% pieniędzy zainwestowanych w fintechy na całym świecie.  </strong></p>

>

Rekordowe inwestycje w fintechy w pierwszej połowie 2018 r.

Jak pokazuj? analizy KPMG w pierwszej połowie 2018 r. ł?czna wartość inwestycji w 875 największych spółkach z branży fintech na świecie osi?gnęła rekordow? wartość 57,9 mld USD, czyli ponad 70% więcej, niż w całym 2017 r. Blisko połowa z tych pieniędzy została zainwestowana w dwie spółki koncentruj?ce się na usługach płatności cyfrowych: WorldPay, przejęty przez Vantif za 12,9 mld USA, oraz Ant Financial, w któr? fundusze venture capital zainwestowały 14 mld USD. Fintechy s? coraz bardziej dojrzałe, większe, stabilniejsze i osi?gaj? wyższe przychody, czego wynikiem s? coraz wyższe wyceny w kolejnych rundach finansowania.

Bior?c pod uwagę szybkość cyfryzacji konsumentów i biznesu oraz rolę jak? odgrywaj? w gospodarce usługi finansowe, nie powinno dziwić, że tak duże pieni?dze s? inwestowane w innowacyjne fintechy.  Na globalnym rynku usług finansowych trwa w tej chwili wyścig nie tylko o to, kto najlepiej odpowie na potrzeby cyfrowych konsumentów i coraz bardziej cyfryzuj?cego się biznesu, ale też kto najlepiej wykorzysta cyfrowe rozwi?zania po to, żeby efektywniej i dużo taniej realizować złożone operacje, wywi?zuj?c się również z coraz bardziej wymagaj?cych regulacji nakładanych na sektor usług finansowych  – mówidr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.

Fintechy to innowacyjne spółki, które oferuj? coraz bardziej wyrafinowane rozwi?zania

Analiza inwestycji w fintechy w 2018 r. pokazuje, że banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze venture capital, czy też inwestorzy technologiczni, którzy szukaj? nowych możliwości wykorzystania ich kompetencji cyfrowych, wybieraj? coraz szersz? gamę rozwi?zań. Większym zainteresowaniem ciesz? się alternatywne banki cyfrowe – znany już w Polsce Revolut pozyskał w 2018 r. 250 mln USD. Także zupełnie nowy, cyfrowy niemiecki bank N26 pozyskał 160 mln USD. Bardzo dużym zainteresowaniem ciesz? się spółki oferuj?ce rozwi?zania oparte na zaawansowanej analityce danych, sztucznej inteligencji czy robotyzacji. Coraz więcej inwestuje się też w tzw. regtechy, czyli spółki, które buduj? rozwi?zania umożliwiaj?ce sprawne wywi?zywanie się z coraz bardziej złożonych wymagań regulacyjnych. KPMG prognozuje, że bior?c pod uwagę wzrastaj?ce wymogi regulacyjne ukierunkowane na ochronę konsumentów (np. RODO), wzrost konkurencji (PSD2), czy stabilność finansow? sektora (Bazylea), w perspektywie najbliższych 2 lat nast?pi zdecydowany wzrost inwestycji w spółki buduj?ce takie rozwi?zania. W kontekście technologii blockchain inwestorzy interesuj? się w tej chwili przede wszystkim już dojrzałymi spółkami, których istniej?ce produkty i usługi s? gotowe wykorzystać w branży. Analizy KPMG pokazuj?, że sektor ubezpieczeniowy, który w obszarze innowacji cyfrowych był do tej pory znacz?co opóźniony w porównaniu z bankami, przywi?zuje coraz większ? uwagę do insurtechów, czego dobr? ilustracj? s? inwestycje, które przekroczyły 100 mln USD w przypadku takich spółek jak Oscar (cyfrowe rozwi?zania w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych) czy Lemonade (ubezpieczania nieruchomości).

Olbrzymi potencjał branży usług finansowych sprawia, że fintechy i insurtechy przyci?gaj? nie tylko naturalnych inwestorów strategicznych jakimi s? banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Bardzo chętnie inwestuj? w nie fundusze venture capital, które szukaj? startupów o największym potencjale wzrostu. Coraz śmielej wchodz? też w branżę firmy technologiczne, wykorzystuj?c swoje cyfrowe kompetencje i   nowe możliwości rynkowe w zmieniaj?cym się obecnie ekosystemie sektora usług finansowych  – mówi  dr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.

Europa wiod?cym rynkiem fintechowym

W pierwszej połowie 2018 r. Europa była bezsprzecznie kluczowym rynkiem transakcji fintechowych – całkowita wartość inwestycji w europejskie firmy wyniosła 26 mld USD, co stanowiło 44,9% środków zainwestowanych w fintechy na całym świecie. Wśród 10 największych transakcji na świecie w tym okresie, było aż 5 spółek europejskich: WorldPay i IRIS Software Group z Wielkiej Brytanii, Nets z   Danii oraz dwie szwedzkie spółki iZettle i Nordax Group. Trendy inwestycje w Europie s? podobne jak na całym świecie: inwestorów zainteresowanych międzynarodow? ekspansj? znajduj? alternatywne banki cyfrowe (np. Revolut czy N26), twórcy rozwi?zań zwi?zanych z konsolidacj? segmentu płatności i systemów transakcyjnych, startupy buduj?ce rozwi?zania dla sektora na bazie sztucznej inteligencji czy spółki posiadaj?ce już sprawdzon? technologię blockchain. Silny system regulacyjny branży finansowej w Europie, na którym wzoruj? się też regulatorzy z innych kontynentów, powoduje, że   europejskie startupy buduj?ce rozwi?zania umożliwiaj?ce efektywne spełnienie wymogów regulacyjnych, s? w tej chwili w centrum zainteresowania całego świata. Jednak sektor regtechów nie jest jeszcze dojrzały i st?d wynikaj? dość niskie wartości transakcji (np. brytyjski CloudPay zebrał w   ramach rundy C tylko 25 mln USD).

Na naszym kontynencie głównymi inwestorami w fintechy i insurtechy s? przede wszystkim banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz ich korporacyjne fundusze venture capital. Znacznie mniejsz? rolę odgrywaj? klasyczne fundusze venture capital.  

Jeśli mamy ambicję zbudować w Polsce zagłębie fintechowe, to warto się wzorować na Szwecji, która jest w tej chwili jednym z kluczowych rynków fintechowych na całym świecie. Szwecja od wielu lat systematycznie stawia na innowacje – wydatki na prace badawczo-rozwojowe wyniosły w Szwecji w   2017 r. ponad 3.26% PKB, czyli trzy razy więcej niż w Polsce. Sztokholm jest w tej chwili jednym z   3 najważniejszych hubów startupowych w Europie. Szwedzki rynek jest bardzo zaawansowany cyfrowo, a   szwedzcy konsumenci bardzo chętnie adaptuj? innowacyjne rozwi?zania. Tam też powstały fintechy, które pozyskały już miliardy dolarów, takie jak Klarna, Bamora, iZettle czy Nordax Group  – mówi  dr  Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.    

Pełna wersja raportu dostępna na stronie  kpmg.pl  

***

O RAPORCIE

„The Pulse of Fintech” to kwartalny raport KPMG o kluczowych trendach i problemach stoj?cych przed rynkiem fintech na świecie.  

O KPMG:                   

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.  

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin