Analizy i badania

Strona internetowa i konto użytkownika jako trwały nośnik? Istotny pogląd UOKiK

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Czy przekazanie informacji konsumentom na stronie internetowej w ramach indywidualnego konta użytkownika spełnia warunek ich utrwalenia na „trwałym nośniku”? UOKiK wydał niedawno istotny pogląd w tej kwestii. </strong></span></span></span></p>

>

UOKiK wydał niedawno istotny pogl?d w sprawie o sygn. akt III Ca 529/16, odnośnie kwalifikacji strony internetowej przedsiębiorcy i konta użytkownika jako „trwałego nośnika”, za pomoc? którego spełniane s? względem konsumenta stosowne obowi?zki informacyjne. Choć pogl?d ten wydany został na tle stanu faktycznego regulowanego ustaw? o kredycie konsumenckim, to z pewności? należy go mieć na uwadze również z perspektywy wszelkich innych przedsięwzięć e-commerce, nie tylko tych o charakterze finansowym.

W sprawie tej konsument zawarł przez Internet umowę pożyczki. Po zaakceptowaniu wniosku o pożyczkę, pożyczkodawca udostępnił konsumentowi ramow? umowę pożyczki, indywidualne warunki umowy i formularz odst?pienia od umowy, które widoczne były po zalogowaniu się na stronie internetowej przedsiębiorcy.

Na tle powyższych okoliczności UOKiK uznał, że strona internetowa przedsiębiorcy jak i indywidualne konto klienta w serwisie nie stanowi? trwałego nośnika. Naczelnymi argumentami, które legły u podstaw takiej oceny były argumenty, że środki te nie zapewniaj? pozostawania przekazywanej informacji w niezmienionej postaci, gdyż przedsiębiorca może ingerować w jej treść, w szczególności j? usun?ć lub zmienić, oraz że środki te nie zapewniaj? trwałości w tym znaczeniu, że nie gwarantuj? konsumentowi dostępu do informacji przez odpowiednio długi czas, tj. nie krótszy niż okres wykonywania umowy wraz z okresem, w którym konsumentowi będ? przysługiwać stosowne roszczenia.

Więcej na temat... Powyższ? opinię UOKiK podparł orzecznictwem TSUE, z którego płyn? podobne wnioski. Warto jednak zaznaczyć, że w praktyce orzeczniczej TSUE zauważa się również mniej kategoryczne podejście do omawianego zagadnienia. Dla przykładu, w orzeczeniu zapadłym w sprawie C-49/11 (Content Services Ltd), TSUE wydaje się dopuszczać możliwość uznania konta użytkownika w ramach strony internetowej przedsiębiorcy za trwały nośnik, jeśli tylko przedsiębiorca wystarczaj?co wykaże, że zapewnione s? wyżej wspomniane warunki niezmienności i trwałości treści.

Czy powyższy pogl?d UOKiK ostatecznie wyklucza możliwość stosowania strony internetowej i konta użytkownika jako narzędzi służ?cych przekazywaniu konsumentom informacji, jakie musz? zostać utrwalone na trwałym nośniku? Jeśli nie, to z pewności? winien mobilizować przedsiębiorców do zapewnienia takich środków technicznych i organizacyjnych, które pozwalałyby przekonywuj?co uzasadnić niezmienność i trwałość przekazywanych w ten sposób treści.

***

O ekspercie

Marcin Przybysz, adwokat, senior associate w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie. Wspiera klientów działaj?cych na rynku krajowym jak i międzynarodowym w zwi?zku z funkcjonowaniem różnego rodzaju platform internetowych, w tym sklepów internetowych, platform gier online, konkursów organizowanych w Internecie itp. Podsiada szerokie doświadczenie z zakresu prawa konsumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów zwi?zanych z sektorem e-commerce. Marcin specjalizuje się również w ochronie praw własności intelektualnej, a w kręgu jego zainteresowań pozostaj? ponadto zagadnienia zwi?zane z nowymi technologiami, ochron? danych osobowych i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

W ramach pracy w kancelarii Taylor Wessing uczestniczył m.in. w opracowywaniu kompleksowych audytów prawnych (due diligence) z zakresu prawa IP/IT oraz prawa spółek. Zakres jego dotychczasowej praktyki obejmuje również bież?c? obsługę korporacyjn? podmiotów gospodarczych.

Marcin jest absolwentem Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia z zakresu praw własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.

Biegle włada językiem angielskim. Umiejętność przekładu prawniczego języka angielskiego doskonalił uczestnicz?c w wielu specjalistycznych kursach prowadzonych m.in. przez Uniwersytet Warszawski.

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

O Międzynarodowym Centrum Mediacji  

Międzynarodowe Centrum Mediacji stanowi platformę pozas?dowego rozwi?zywania sporów, dostępn? dla wszystkich podmiotów, w szczególności Członków Izb Przemysłowo-Handlowych w Polsce. Misj? MCM jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów zwi?zanych z pozas?dowym rozwi?zywaniem sporów w biznesie.

Inicjatorami przedsięwzięcia s? przedstawiciele Izb, którzy weszli w skład Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji, Dr Ewelina Stobiecka, mediator, radca prawny, partner zarz?dzaj?cy w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz Aleksandra Ladachowska, partner zarz?dzaj?cy w Infinity - Agencji PR & MarComm w Warszawie, sekretarz Międzynarodowego Centrum Mediacji. Deklarację utworzenia Międzynarodowego Centrum Mediacji podpisały: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza.  

Formuła Międzynarodowego Centrum Mediacji otwarta na wszystkie międzynarodowe instytucje wspieraj?ce przedsiębiorców i obrót z zagranic? w Polsce oraz izby regionalne i branżowe reprezentuj?ce interesy przedsiębiorców z różnych branż i regionów w Polsce. Partnerami MCM jest Mediationsakademie Berlin, Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) Londyn, Business Dispoute Resolution & Mediation Madryt, Dolnośl?ska Izba Gospodarcza, The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).  

Unikaln? cech? MCM jest możliwość mediowania w wielu językach, zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym. Listę mediatorów MCM tworz? eksperci w konkretnych branżach, prowadz?cy mediacje w językach obcych i posiadaj?cych doświadczenie zarówno merytoryczne jak i praktyczne oraz znajomość kontekstu kulturowego.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Strona internetowa i konto użytkownika jako trwały nośnik? Istotny pogląd UOKiK

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Czy przekazanie informacji konsumentom na stronie internetowej w ramach indywidualnego konta użytkownika spełnia warunek ich utrwalenia na „trwałym nośniku”? UOKiK wydał niedawno istotny pogląd w tej kwestii. </strong></span></span></span></p>

>

UOKiK wydał niedawno istotny pogl?d w sprawie o sygn. akt III Ca 529/16, odnośnie kwalifikacji strony internetowej przedsiębiorcy i konta użytkownika jako „trwałego nośnika”, za pomoc? którego spełniane s? względem konsumenta stosowne obowi?zki informacyjne. Choć pogl?d ten wydany został na tle stanu faktycznego regulowanego ustaw? o kredycie konsumenckim, to z pewności? należy go mieć na uwadze również z perspektywy wszelkich innych przedsięwzięć e-commerce, nie tylko tych o charakterze finansowym.

W sprawie tej konsument zawarł przez Internet umowę pożyczki. Po zaakceptowaniu wniosku o pożyczkę, pożyczkodawca udostępnił konsumentowi ramow? umowę pożyczki, indywidualne warunki umowy i formularz odst?pienia od umowy, które widoczne były po zalogowaniu się na stronie internetowej przedsiębiorcy.

Na tle powyższych okoliczności UOKiK uznał, że strona internetowa przedsiębiorcy jak i indywidualne konto klienta w serwisie nie stanowi? trwałego nośnika. Naczelnymi argumentami, które legły u podstaw takiej oceny były argumenty, że środki te nie zapewniaj? pozostawania przekazywanej informacji w niezmienionej postaci, gdyż przedsiębiorca może ingerować w jej treść, w szczególności j? usun?ć lub zmienić, oraz że środki te nie zapewniaj? trwałości w tym znaczeniu, że nie gwarantuj? konsumentowi dostępu do informacji przez odpowiednio długi czas, tj. nie krótszy niż okres wykonywania umowy wraz z okresem, w którym konsumentowi będ? przysługiwać stosowne roszczenia.

Więcej na temat... Powyższ? opinię UOKiK podparł orzecznictwem TSUE, z którego płyn? podobne wnioski. Warto jednak zaznaczyć, że w praktyce orzeczniczej TSUE zauważa się również mniej kategoryczne podejście do omawianego zagadnienia. Dla przykładu, w orzeczeniu zapadłym w sprawie C-49/11 (Content Services Ltd), TSUE wydaje się dopuszczać możliwość uznania konta użytkownika w ramach strony internetowej przedsiębiorcy za trwały nośnik, jeśli tylko przedsiębiorca wystarczaj?co wykaże, że zapewnione s? wyżej wspomniane warunki niezmienności i trwałości treści.

Czy powyższy pogl?d UOKiK ostatecznie wyklucza możliwość stosowania strony internetowej i konta użytkownika jako narzędzi służ?cych przekazywaniu konsumentom informacji, jakie musz? zostać utrwalone na trwałym nośniku? Jeśli nie, to z pewności? winien mobilizować przedsiębiorców do zapewnienia takich środków technicznych i organizacyjnych, które pozwalałyby przekonywuj?co uzasadnić niezmienność i trwałość przekazywanych w ten sposób treści.

***

O ekspercie

Marcin Przybysz, adwokat, senior associate w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie. Wspiera klientów działaj?cych na rynku krajowym jak i międzynarodowym w zwi?zku z funkcjonowaniem różnego rodzaju platform internetowych, w tym sklepów internetowych, platform gier online, konkursów organizowanych w Internecie itp. Podsiada szerokie doświadczenie z zakresu prawa konsumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów zwi?zanych z sektorem e-commerce. Marcin specjalizuje się również w ochronie praw własności intelektualnej, a w kręgu jego zainteresowań pozostaj? ponadto zagadnienia zwi?zane z nowymi technologiami, ochron? danych osobowych i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

W ramach pracy w kancelarii Taylor Wessing uczestniczył m.in. w opracowywaniu kompleksowych audytów prawnych (due diligence) z zakresu prawa IP/IT oraz prawa spółek. Zakres jego dotychczasowej praktyki obejmuje również bież?c? obsługę korporacyjn? podmiotów gospodarczych.

Marcin jest absolwentem Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia z zakresu praw własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.

Biegle włada językiem angielskim. Umiejętność przekładu prawniczego języka angielskiego doskonalił uczestnicz?c w wielu specjalistycznych kursach prowadzonych m.in. przez Uniwersytet Warszawski.

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

O Międzynarodowym Centrum Mediacji  

Międzynarodowe Centrum Mediacji stanowi platformę pozas?dowego rozwi?zywania sporów, dostępn? dla wszystkich podmiotów, w szczególności Członków Izb Przemysłowo-Handlowych w Polsce. Misj? MCM jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów zwi?zanych z pozas?dowym rozwi?zywaniem sporów w biznesie.

Inicjatorami przedsięwzięcia s? przedstawiciele Izb, którzy weszli w skład Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji, Dr Ewelina Stobiecka, mediator, radca prawny, partner zarz?dzaj?cy w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz Aleksandra Ladachowska, partner zarz?dzaj?cy w Infinity - Agencji PR & MarComm w Warszawie, sekretarz Międzynarodowego Centrum Mediacji. Deklarację utworzenia Międzynarodowego Centrum Mediacji podpisały: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza.  

Formuła Międzynarodowego Centrum Mediacji otwarta na wszystkie międzynarodowe instytucje wspieraj?ce przedsiębiorców i obrót z zagranic? w Polsce oraz izby regionalne i branżowe reprezentuj?ce interesy przedsiębiorców z różnych branż i regionów w Polsce. Partnerami MCM jest Mediationsakademie Berlin, Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) Londyn, Business Dispoute Resolution & Mediation Madryt, Dolnośl?ska Izba Gospodarcza, The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).  

Unikaln? cech? MCM jest możliwość mediowania w wielu językach, zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym. Listę mediatorów MCM tworz? eksperci w konkretnych branżach, prowadz?cy mediacje w językach obcych i posiadaj?cych doświadczenie zarówno merytoryczne jak i praktyczne oraz znajomość kontekstu kulturowego.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin