Komitety

Stanowisko CCIFP do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

<p style="text-align: justify;">W związku z trwającymi w Ministerstwie Finansów pracami legislacyjnymi nad projektem z dnia 12 czerwca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług („<strong>Projekt</strong>”), w imieniu Francusko - Polskiej Izby Gospodarczej zwracamy uwagę na kluczowe aspekty przedmiotowego Projektu, prosząc jednocześnie o podjęcie stosownych działań w tym zakresie.</p>

>

Zwracamy uwagę, że zawarte w Projekcie rozwi?zanie wprowadzaj?ce opodatkowanie VAT   niewykorzystanych bonów różnego przeznaczenia ( „bony MPV”) w dacie utraty ważności takiego bonu s? niezgodne z Dyrektyw? Rady (UE) 2016/1065[1], której implementacj? jest Projekt. Poza sam? niezgodności? przywołanej regulacji Projektu z prawem UE i niestosowaniem podobnych rozwi?zań w innych krajach wspólnoty, zwracamy uwagę, iż rozwi?zanie to uderzy w przedsiębiorców działaj?cych w Polsce. Wynikać to będzie nie tylko z ich niezasadnego dodatkowego opodatkowania VAT, ale również z uwagi na ich nierówne traktowanie względem podmiotów świadcz?cych analogiczne usługi spoza Polski, które nie będ? tam opodatkowane. Zwracamy także uwagę na dodatkowe obci?żenia administracyjne wynikaj?ce z projektowanego rozwi?zania, a zwi?zane z uci?żliwym i kosztownym dla biznesu raportowaniem nowych zdarzeń dla celów tego podatku – co w świetle deklaracji Rz?du o wprowadzaniu rozwi?zań przyjaznych dla biznesu i likwiduj?cych bariery i koszty administracyjne może budzić dodatkowe w?tpliwości.

Projekt wprowadza fikcję prawn? wyświadczenia usługi gotowości do realizacji dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz ostatniego posiadacza bonu MPV w przypadku, gdy bon ten nie zostanie w całości lub części zrealizowany do upływu terminu ważności, a wynagrodzenie z tego tytułu zostanie przez podatnika zatrzymane (art. 8c Projektu).

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w pkt 12. preambuły do Dyrektywy 1065 wskazano wprost, że Dyrektywa 1065 nie dotyczy sytuacji, w których bon różnego przeznaczenia nie zostaje zrealizowany przez konsumenta końcowego w terminie ważności bonu, a wynagrodzenie otrzymane za taki bon zatrzymuje sprzedawca. Zatem wprowadzenie w Projekcie wskazanej regulacji art. 8c jest wył?czn? inicjatyw? polskiego projektodawcy, niemaj?c? podstawy prawnej w Dyrektywie 1065.

Co więcej, wprowadzenie w prawie krajowym przedmiotowej regulacji jest sprzeczne z Dyrektyw? 112, która wyznacza konkretny zakres czynności opodatkowanych w ramach wspólnotowego systemu VAT. System ten zakłada opodatkowanie VAT realnych zdarzeń gospodarczych (tj. dostawa towaru, wykonanie usługi), nie zaś przepływów pieniężnych, czy wirtualnych czynności (domniemania wykonania usług).

Wprowadzenie w życie omawianej regulacji Projektu dodatkowo znacznie obci?ży administracyjnie polskich podatników oferuj?cych bony MPV. W pierwszej kolejności będ? oni zobowi?zani do kontrolowania bonów niezrealizowanych, co zmusi ich do prowadzenia szczegółowej ewidencji emitowanych bonów. W dalszej kolejności opodatkowanie usługi gotowości na rzecz ostatniego posiadacza bonu stwarza im realne utrudnienia, a czasem wręcz brak możliwości wywi?zania się z obowi?zku prawidłowego udokumentowania fikcyjnej transakcji (wystawienia i wręczenia paragonu czy faktury), co będzie skutkować dla polskich podatników konkretnymi sankcjami prawnymi.    

Należy również podkreślić, iż projektowane rozwi?zane legislacyjne doprowadzi do nierównego traktowania podmiotów działaj?cych i rozliczaj?cych podatki w Polsce względem podmiotów zagranicznych oferuj?cych analogiczne usługi w Polsce. Te drugie podmioty bowiem nie będ? zobowi?zane do rozliczania dodatkowego VAT od wskazanych transakcji. Tym samym planowane przyjęcie przez krajowego ustawodawcę opodatkowania VAT niewykorzystanych bonów MPV negatywnie wpłynie na sposób opodatkowania polskich podatników uderzaj?c istotnie w ich biznes. Projektowane rozwi?zanie spowoduje także pogłębienie nierówności w opodatkowaniu podatników VAT na poziomie UE   i tym samym zakłóci konkurencję, stawiaj?c w gorszej sytuacji polskich przedsiębiorców zajmuj?cych się emisj? lub dystrybucj? bonów MPV – a przecież właśnie ujednolicenie sytuacji przedsiębiorców było zasadniczym celem Dyrektywy 1065.

Maj?c na uwadze powyższe, jako organizacja zrzeszaj?ca przedsiębiorców działaj?cych na polskim rynku wnosimy o podjęcie działań maj?cych na celu odejście od planowanego wprowadzenia w Projekcie opodatkowania VAT bonów MPV w sytuacji, gdy bon ten nie zostanie zrealizowany do terminu utraty jego ważności.

Ze strony naszej organizacji deklarujemy pełn? gotowość do aktywnego udziału we wszelkich pracach w celu wypracowania rozwi?zań, które będ? zgodne z regulacjami wspólnotowymi będ? wspierały konkurencyjność polskiego biznesu i jednocześnie będ? spełniać oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.    [1] Dyrektywa z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniaj?ca dyrektywę 2006/112/WE (dalej: „Dyrektywa 112”) w odniesieniu do bonów na towary lub usługi (dalej: „Dyrektywa 1065”).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin