Aktualności firm stowarzyszonychPartnerzy

Śniadanie z Prawnikiem w Taylorwessing e|n|w|c

<p style="text-align: justify;" align="left">Prezentacja publikacji „Ustawa o prawach konsumenta - praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli”</p>

>

W dniu 9 lutego 2015 w godzinach 10:00-12:00, w siedzibie kancelarii TaylorWessinge|n|w|c przy ul. Mokotowskiej 1, odbędzie się spotkanie z cyklu „Śniadanie z Prawnikiem”, które poprowadz? Przemysław Walasek adwokat i partner w TaylorWessinge|n|w|c w Warszawie wraz aplikantk? adwokack? Mart? Tuzimek-Wiśniewsk? z zespołu prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii.

Przyczynkiem oraz inspiracj? spotkania jest wydany przez kancelarię Taylor Wessinge|n|w|c praktyczny przewodnik poświęcony nowej ustawie wraz z tabelarycznym zestawieniem zmian w prawie.

Podczas spotkania przedstawione zostan?wybrane aspekty prawne dotycz?ce nowej ustawy, które z praktycznego punktu widzenia s? najważniejsze dla przedsiębiorców, pocz?wszy od nowych obowi?zków informacyjnych, poprzez nowe zasady odst?pienia od umowy zawartej w internecie orazzmiany w zakresie rozliczeń z konsumentami w sieci, a skończywszy na nowym reżimie odpowiedzialności z tytułu rękojmi w umowach sprzedaży.                                                                                              

Publikacjaoraz wydarzenie zostały objęte patronatem Ambasady Brytyjskiej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, UK Trade&Investment, Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej oraz Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce.

„Śniadanie z Prawnikiem” jest dedykowane przedstawicielom mediów, przedsiębiorcom z sektora e-commerce działaj?cym w modelu B2C, w tym internetowym sklepom, księgarniom, serwisom społecznościowym oraz wszelkim podmiotom świadcz?cym usługi za pośrednictwem internetu, które s? przeznaczone dla odbiorcy nieprofesjonalnego.

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 06.02.2015 eventswarsaw@taylorwessing.com, tel.: +48-22-584 97 40.

O autorach przewodnika

Przemysław Walasek jest partnerem w kancelarii Taylor Wessinge|n|w|cw Warszawie   i kieruje działem prawa nowych technologii i własności intelektualnej. Wraz ze swoim zespołem doradza największym spółkom giełdowym i innym międzynarodowym firmom, koncentruj?c się w szczególności na prawnych aspektach prowadzenia działalności komercyjnej w internecie,   zagadnieniach zwi?zanych z prawem autorskim, ochron? znaków towarowych oraz ochron? konsumentów. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla klientów z sektora e-commerce, tym host providerów, producentów i dystrybutorów gier komputerowych oraz sklepów internetowych. Wspiera klientów w zakresie kształtowania strategii ochrony praw własności intelektualnej oraz pomaga im w egzekwowaniu ich naruszeń, w tym także dokonywanych w internecie, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach dotycz?cych prawnych aspektów sektora e-commerce, prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii.

Przemysław Walasek studiował prawo w Niemczech i w Polsce. Pracował w renomowanych, międzynarodowych kancelariach w Warszawie, zanim w roku 2012 doł?czył do zespołu TaylorWessinge|n|w|c.

Jest adwokatem,   członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Marta Tuzimek-Wiśniewska jest prawnikiem w kancelarii Taylor Wessinge|n|w|c w Warszawie i wspiera klientów w zakresie prawa ochrony konsumentów, prawa własności intelektualnej, prawa farmaceutycznego oraz ochrony danych osobowych.Jej doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa nowych technologii oraz ochrony konsumentów, w tym sporz?dzanie regulaminów świadczenia usług drog? elektroniczn? oraz polityk prywatności. Ponadto, zajmuje się kwestiami zwi?zanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz ocen? prawn? działań marketingowych w sektorze ochrony zdrowia oraz opiniowaniem reklamy produktów leczniczych i suplementów diety. Marta doradza również klientom w sprawach zakresu ochrony danych osobowych, prawa własności przemysłowej i rejestracji znaków towarowych. Zajmuje się także bież?c? obsług? korporacyjn? klientów kancelarii.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, Szkołę Prawa Niemieckiego (organizowan? przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Bonn w Niemczech) oraz Centrum Prawa Amerykańskiego (organizowane przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem na Florydzie, USA).

Obecnie Marta Tuzimek-Wiśniewska jest słuchaczem studiów z zakresu prawa IP w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.

Marta Tuzimek-Wiśniewska jest aplikantk? adwokack?, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Marcin Przybysz jest prawnikiem w kancelarii Taylor Wessinge|n|w|c w Warszawie. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu prawa ochrony konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów zwi?zanych z sektorem e-commerce. Wspiera klientów działaj?cych na rynku krajowym jak i międzynarodowym w zwi?zku z funkcjonowaniem różnego rodzaju platform internetowych, w tym sklepów internetowych, platform gier on-line, konkursów organizowanych w internecie, itp. Specjalizuje się w sprawach dotycz?cych ochrony praw własności intelektualnej, a w kręgu jego zainteresowań pozostaj? ponadto zagadnienia zwi?zane z nowymi technologiami oraz ochron? danych osobowych.

Marcin Przybysz jest absolwentem Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2007-2012). Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim (2013-2014). Obecnie poszerza swoj? wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej w ramach studiów w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.Marcin jest aplikantem adwokackim, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? prawn? oferuj?c? doradztwo prawne przedsiębiorstwom działaj?cym w najbardziej dynamicznych branżach na świecie. Z determinacj? doradzamy klientom, pomagaj?c im osi?gn?ć sukces poprzez innowacyjne spojrzenie na ich biznes.

Skoncentrowanie naszych działań na branżach przyszłości pozwoliło nam rozwin?ć najlepsze na rynku doświadczenie w następuj?cych dziedzinach:

•                 Technology, Media and Communications
•                 Life Sciences
•                 PrivateWealth
•                 Energy

W Taylor Wessing jesteśmy dumni z naszej reputacji, jako firmy myśl?cej przyszłościowo. Wspieramy klientów, gdziekolwiek chc? robić interesy.   Nasze 26 biur na całym świecie ł?cz? w sobie najlepsz? lokaln? wiedzę handlow?, branżow? i kulturow? z międzynarodowym doświadczeniem w celu zapewnienia pro aktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.

www.taylorwessing.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonychPartnerzy

Śniadanie z Prawnikiem w Taylorwessing e|n|w|c

<p style="text-align: justify;" align="left">Prezentacja publikacji „Ustawa o prawach konsumenta - praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli”</p>

>

W dniu 9 lutego 2015 w godzinach 10:00-12:00, w siedzibie kancelarii TaylorWessinge|n|w|c przy ul. Mokotowskiej 1, odbędzie się spotkanie z cyklu „Śniadanie z Prawnikiem”, które poprowadz? Przemysław Walasek adwokat i partner w TaylorWessinge|n|w|c w Warszawie wraz aplikantk? adwokack? Mart? Tuzimek-Wiśniewsk? z zespołu prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii.

Przyczynkiem oraz inspiracj? spotkania jest wydany przez kancelarię Taylor Wessinge|n|w|c praktyczny przewodnik poświęcony nowej ustawie wraz z tabelarycznym zestawieniem zmian w prawie.

Podczas spotkania przedstawione zostan?wybrane aspekty prawne dotycz?ce nowej ustawy, które z praktycznego punktu widzenia s? najważniejsze dla przedsiębiorców, pocz?wszy od nowych obowi?zków informacyjnych, poprzez nowe zasady odst?pienia od umowy zawartej w internecie orazzmiany w zakresie rozliczeń z konsumentami w sieci, a skończywszy na nowym reżimie odpowiedzialności z tytułu rękojmi w umowach sprzedaży.                                                                                              

Publikacjaoraz wydarzenie zostały objęte patronatem Ambasady Brytyjskiej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, UK Trade&Investment, Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej oraz Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce.

„Śniadanie z Prawnikiem” jest dedykowane przedstawicielom mediów, przedsiębiorcom z sektora e-commerce działaj?cym w modelu B2C, w tym internetowym sklepom, księgarniom, serwisom społecznościowym oraz wszelkim podmiotom świadcz?cym usługi za pośrednictwem internetu, które s? przeznaczone dla odbiorcy nieprofesjonalnego.

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 06.02.2015 eventswarsaw@taylorwessing.com, tel.: +48-22-584 97 40.

O autorach przewodnika

Przemysław Walasek jest partnerem w kancelarii Taylor Wessinge|n|w|cw Warszawie   i kieruje działem prawa nowych technologii i własności intelektualnej. Wraz ze swoim zespołem doradza największym spółkom giełdowym i innym międzynarodowym firmom, koncentruj?c się w szczególności na prawnych aspektach prowadzenia działalności komercyjnej w internecie,   zagadnieniach zwi?zanych z prawem autorskim, ochron? znaków towarowych oraz ochron? konsumentów. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla klientów z sektora e-commerce, tym host providerów, producentów i dystrybutorów gier komputerowych oraz sklepów internetowych. Wspiera klientów w zakresie kształtowania strategii ochrony praw własności intelektualnej oraz pomaga im w egzekwowaniu ich naruszeń, w tym także dokonywanych w internecie, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach dotycz?cych prawnych aspektów sektora e-commerce, prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii.

Przemysław Walasek studiował prawo w Niemczech i w Polsce. Pracował w renomowanych, międzynarodowych kancelariach w Warszawie, zanim w roku 2012 doł?czył do zespołu TaylorWessinge|n|w|c.

Jest adwokatem,   członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Marta Tuzimek-Wiśniewska jest prawnikiem w kancelarii Taylor Wessinge|n|w|c w Warszawie i wspiera klientów w zakresie prawa ochrony konsumentów, prawa własności intelektualnej, prawa farmaceutycznego oraz ochrony danych osobowych.Jej doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa nowych technologii oraz ochrony konsumentów, w tym sporz?dzanie regulaminów świadczenia usług drog? elektroniczn? oraz polityk prywatności. Ponadto, zajmuje się kwestiami zwi?zanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz ocen? prawn? działań marketingowych w sektorze ochrony zdrowia oraz opiniowaniem reklamy produktów leczniczych i suplementów diety. Marta doradza również klientom w sprawach zakresu ochrony danych osobowych, prawa własności przemysłowej i rejestracji znaków towarowych. Zajmuje się także bież?c? obsług? korporacyjn? klientów kancelarii.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, Szkołę Prawa Niemieckiego (organizowan? przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Bonn w Niemczech) oraz Centrum Prawa Amerykańskiego (organizowane przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem na Florydzie, USA).

Obecnie Marta Tuzimek-Wiśniewska jest słuchaczem studiów z zakresu prawa IP w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.

Marta Tuzimek-Wiśniewska jest aplikantk? adwokack?, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Marcin Przybysz jest prawnikiem w kancelarii Taylor Wessinge|n|w|c w Warszawie. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu prawa ochrony konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów zwi?zanych z sektorem e-commerce. Wspiera klientów działaj?cych na rynku krajowym jak i międzynarodowym w zwi?zku z funkcjonowaniem różnego rodzaju platform internetowych, w tym sklepów internetowych, platform gier on-line, konkursów organizowanych w internecie, itp. Specjalizuje się w sprawach dotycz?cych ochrony praw własności intelektualnej, a w kręgu jego zainteresowań pozostaj? ponadto zagadnienia zwi?zane z nowymi technologiami oraz ochron? danych osobowych.

Marcin Przybysz jest absolwentem Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2007-2012). Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim (2013-2014). Obecnie poszerza swoj? wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej w ramach studiów w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.Marcin jest aplikantem adwokackim, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? prawn? oferuj?c? doradztwo prawne przedsiębiorstwom działaj?cym w najbardziej dynamicznych branżach na świecie. Z determinacj? doradzamy klientom, pomagaj?c im osi?gn?ć sukces poprzez innowacyjne spojrzenie na ich biznes.

Skoncentrowanie naszych działań na branżach przyszłości pozwoliło nam rozwin?ć najlepsze na rynku doświadczenie w następuj?cych dziedzinach:

•                 Technology, Media and Communications
•                 Life Sciences
•                 PrivateWealth
•                 Energy

W Taylor Wessing jesteśmy dumni z naszej reputacji, jako firmy myśl?cej przyszłościowo. Wspieramy klientów, gdziekolwiek chc? robić interesy.   Nasze 26 biur na całym świecie ł?cz? w sobie najlepsz? lokaln? wiedzę handlow?, branżow? i kulturow? z międzynarodowym doświadczeniem w celu zapewnienia pro aktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.

www.taylorwessing.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin