Analizy i badania

Silny wzrost dynamiki produkcji

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w styczniu o 9,0% r/r wobec wzrostu o 2,3% w grudniu ub. r., co było powyżej naszej prognozy (7,6%) i konsensusu rynkowego (7,8%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w styczniu o 0,2% m/m, co sygnalizuje stabilizację aktywności w przemyśle w styczniu po dwóch miesiącach wzrostów.</p>

>

Główn? przyczyn? silnego zwiększenia dynamiki produkcji pomiędzy grudniem a styczniem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w styczniu br. liczba dni roboczych była o 2 większa niż w styczniu 2016 r., podczas gdy w grudniu ub.r. była ona taka sama jak w grudniu 2015 r.). Do wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej w styczniu przyczyniło się również ust?pienie efektu wysokiej bazy, zwi?zanego z obserwowanym w ostatnich miesi?cach 2015 r. przyspieszeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych (por. MAKROpuls z 19.12.2016). Znalazło to odzwierciedlenie w bardzo silnym wzroście rocznej dynamiki produkcji w dziale "pozostały sprzęt transportowy” (z -43,4% r/r w grudniu 2016 r. do 30,0% r/r w styczniu br.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin