Analizy i badania

Silne przyspieszenie wzrostu sprzedaży

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w styczniu o 11,4% r/r wobec 6,4% w grudniu, co było powyżej naszej prognozy (8,1%) i konsensusu rynkowego (7,6%). Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w styczniu o 9,6% r/r wobec 6,1% w grudniu.</p>

>

Do zwiększenia rocznej dynamiki sprzedaży w styczniu przyczynił się głównie silny wzrost dynamiki sprzedaży w kategorii "paliwa stałe, ciekłe i gazowe” do poziomu najwyższego od 2005 r. (do 17,2% r/r wobec 6,2% r/r w grudniu) oraz "pozostałe” (z -8,4% do 8,8%), a więc w kategoriach charakteryzuj?cych się relatywnie duż? zmienności?. Można przypuszczać, że wzrost dynamiki sprzedaży paliw był w pewnym stopniu efektem wyraźnie niższej niż przed rokiem średniej temperatury w styczniu br. oraz wprowadzenia tzw. pakietu paliwowego, którego wpływ na dynamikę sprzedaży wygaśnie w IV kw. br. W strukturze sprzedaży na szczególn? uwagę zasługuj? również silne wzrosty w kategoriach "sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach” (z -12,4% r/r do 7,9% r/r) oraz "meble, RTV, AGD” (z 5,4% do 9,0%), wskazuj?ce na utrzymuj?cy się pozytywny wpływ poprawy sytuacji na rynku pracy i transferów w ramach programu "Rodzina 500+” na nastroje konsumenckie i wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych. Naszym zdaniem struktura styczniowej sprzedaży detalicznej (duży udział zmiennych kategorii we wzroście), a także oczekiwany przez nas wzrost rocznego wskaźnika inflacji w lutym sygnalizuj? wysokie prawdopodobieństwo powrotu rocznej dynamiki sprzedaży w cenach stałych w lutym do ok. 6%.

Opublikowane dziś dane o styczniowej sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej sygnalizuj? ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w I kw. 2017 r. (wzrost do 2,8% r/r wobec 2,7% r/r w IV kw.) i konsumpcji prywatnej (spadek do 3,6% r/r wobec 4,0% r/r w IV kw) (por. MAKROmapa z 6.02.2017).  

Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych jest w naszej ocenie pozytywny dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin