RPP oczekuje spowolnienia wzrostu PKB

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "<em>w horyzoncie projekcji inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego”</em>, a<em> "obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną</em>”. W komunikacie znalazło się również stwierdzenie dotyczące krótkoterminowych perspektyw wzrostu gospodarczego: "<em>w nadchodzących kwartałach utrzyma się korzystna koniunktura w polskiej gospodarce, choć dynamika PKB będzie prawdopodobnie niższa niż w II poł. 2017.</em>” Wskazuje ono, że w najbliższych kwartałach Rada oczekuje lekkiego spowolnienia wzrostu PKB.</p>

>

Prezes NBP wydłuża horyzont stabilnych stóp procentowych

Na konferencji po posiedzeniu Rady prezes NBP A. Glapiński podtrzymał wyrażany w ostatnich miesi?cach pogl?d, zgodnie z którym stopy NBP powinny pozostać na obecnym poziomie do końca 2018 r. Jego zdaniem nie ma obecnie "żadnych danych” wskazuj?cych na potrzebę podniesienia stóp procentowych. Zasygnalizował on również, że okres stabilnych stóp procentowych "może się przedłużyć na 2019 r.”. Naszym zdaniem stwierdzenie to można interpretować jako wydłużenie oczekiwanego przez prezesa NBP horyzontu stabilnych stóp procentowych, a tym samym spadek prawdopodobieństwa ich podwyżki zarówno w 2018 r., jak i w I kw. 2019 r. Obecny na konferencji członek RPP E. Gatnar, charakteryzuj?cy się dotychczas relatywnie wysok? awersj? do inflacji, skomentował wstępny szacunek grudniowej inflacji (2,0% r/r wobec 2,5% w listopadzie) wskazuj?c, że "może zacz?ł ujawniać się jakiś proces, który będzie skutkował obniżk? ścieżki inflacyjnej” w marcowej projekcji inflacji. Co ciekawe, stwierdził on również, że sytuacja, w której oczekiwana inflacja przekroczy cel inflacyjny (2,5%) ale pozostanie poniżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu (3,5%) nie wymaga reakcji polityki pieniężnej. Z kolei inny członek RPP J. Kropiwnicki podkreślił, że "dynamika płac nie nad?ża za wzrostem produktywności”, co wskazuje na brak potrzeby zaostrzenia polityki monetarnej.

Nastawienie RPP bardziej łagodne

Przytoczone powyżej wypowiedzi prezesa NBP i członków RPP wskazuj?, że w porównaniu z grudniem ub.r. nastawienie RPP w polityce pieniężnej uległo lekkiemu złagodzeniu. Stanowi? one wsparcie dla naszej zrewidowanej prognozy stóp NBP, zgodnie z któr? w warunkach umiarkowanej presji płacowej i oczekiwanego w najbliższych kwartałach stopniowego spadku inflacji do poziomu znacz?co poniżej celu inflacyjnego (por. MAKROmapa z 11.12.2017) RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do połowy 2019 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza inflacyjnego i – pośrednio – prognozy stóp procentowych NBP jest odnotowany w ostatnich tygodniach znacz?cy wzrost cen ropy naftowej, sygnalizuj?cy wzrost ryzyka wyst?pienia wtórnych impulsów inflacyjnych zwi?zanych ze wzrostem cen nośników energii.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP s? lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!