Analizy i badania

RPP chce zachować amunicję

<p style="text-align: justify;">Na konferencji po posiedzeniu prezes NBP stwierdził, że stabilizacja stóp procentowych jest obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, a w ocenie Rady obniżka stóp nie doprowadziłaby do zmniejszenia oprocentowania kredytów. </p>

>

Nie wykluczył on jednak obniżenia stóp procentowych wskazuj?c jednocześnie, że zmniejszenie stopy rezerwy obowi?zkowej utrzymywanej przez banki – jako alternatywa dla ewentualnej redukcji stóp NBP - "nie ma sensu” w warunkach znacznej nadpłynności sektora bankowego. M. Belka wskazał jednocześnie na "wzmagaj?ce się ryzyka ze strony rynków wschodz?cych”, które nie pozwalaj? wykluczyć scenariusza "zjawisk kryzysowych”. W ocenie prezesa NBP właściw? odpowiedzi? polityki monetarnej na te ryzyka jest utrzymywanie odpowiednio wysokiego poziomu stóp procentowych ("amunicji”), który umożliwia ich obniżenie w okresie pogorszenia koniunktury. Wypowiedzi obecnych na konferencji nowych członków RPP (J. Kropiwnickiego i M. Chrzanowskiego) wskazywały, że jak na razie nie widz? oni potrzeby dokonywania zmian w polityce monetarnej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin