Analizy i badania

Rozczarowujące dane o produkcji przemysłowej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się we wrześniu do 2,8% r/r wobec 5,0% w sierpniu, co było poniżej konsensusu rynkowego (4,3%) i naszej prognozy (4,5%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się o 0,7% m/m. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy sierpniem a wrześniem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2017 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem).</p>

>

Pogorszenie koniunktury za granic? i bariery podażowe ograniczyły wzrost produkcji

Znacz?cy spadek dynamiki produkcji we wrześniu jest niespodziank? zważywszy na efekty niskiej ubiegłorocznej bazy w działach "wytwarzanie i zaopatrywanie   w energię elektryczn?, gaz, wodę” oraz "górnictwo i kopalnictwo”, które oddziaływały w kierunku zwiększenia rocznego tempa wzrostu produkcji pomiędzy sierpniem i wrześniem. Struktura wrześniowej produkcji wskazuje, że jedn? z dwóch głównych przyczyn jej rozczarowuj?cego wyniku było pogorszenie koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w strefie euro i w Niemczech, zwi?zane ze spowolnieniem w światowym handlu (por. MAKROmapa z 24.09.2018). Wskazuje na to wyraźne (i silniejsze niż wynikałoby to z efektów kalendarzowych) wyhamowanie wzrostu produkcji w niektórych działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("pozostały sprzęt transportowy” (4,3% r/r we wrześniu wobec 30,5% w sierpniu), "maszyny i urz?dzenia” (7,9% wobec 17,7%) oraz "urz?dzenia elektryczne” (7,2% wobec 16,6%)). Drug? przyczyn? słabszych danych o produkcji jest w naszej ocenie narastaj?ca bariera w postaci braku wykwalifikowanych pracowników, na co wskazuj? wyniki badań koniunktury oraz wczorajsze dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu br. (por. MAKROpuls z 16.10.2018).

Utrzymuje się wysoka dynamika inwestycji publicznych

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się we wrześniu do 16,4% r/r wobec 20,0% w sierpniu. Podobnie jak w przypadku produkcji przemysłowej spadek dynamiki produkcji budowlano-montażowej był silniejszy niż wynikałoby to z oddziaływania efektów statystycznych. Fakt ten wi?żemy w znacznym stopniu ze wspomnianymi wyżej ograniczeniami podażowymi.

Struktura danych o produkcji budowlano-montażowej nadal sygnalizuje szybki wzrost publicznych nakładów na infrastrukturę, wspierany przez silny wzrost inwestycji realizowanych przez jednostki samorz?du terytorialnego (we wrześniu wzrost produkcji w dziale "obiekty inżynierii l?dowej i wodnej” wyniósł 23,1% r/r wobec 30,5% w sierpniu). Podtrzymujemy nasz? ocenę, zgodnie z któr? szczyt dla dynamiki publicznych inwestycji infrastrukturalnych nast?pił w I kw. br. Zwiększenie dynamiki produkcji budowlano-montażowej odnotowano również w dziale "wznoszenie budynków” (18,6% r/r we wrześniu wobec 14,6% w sierpniu), co sygnalizuje utrzymuj?c? się wysok? aktywność w budownictwie mieszkaniowym.

Dalsze spowolnienie wzrostu PKB w III kw.

W III kw. średnia dynamika produkcji przemysłowej zmniejszyła się do 5,9% r/r wobec 7,0% w II kw., podczas gdy dynamika produkcji budowlano-montażowej obniżyła się do 18,3% wobec 21,5%. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy dynamiki PKB w III kw. br. (4,4% r/r wobec 5,1% w II kw.).

Opublikowane dzisiaj dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu s? lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin