Analizy i badania

Rosnące wynagrodzenia powoli napędzają inflację

<p style="text-align: justify;">Przy  ocenie  perspektyw kształtowania się inflacji  w  Polsce istotną kwestią jest obserwowane w ostatnich kwartałach szybkie nominalne tempo wzrostu płac, które może przyczynić się do narastania presji kosztowej.</p>

>

Analizy wpływu rosn?cych płac na inflację nie można jednak opierać bezpośrednio na kształtowaniu   się   dynamiki   wynagrodzeń.Do   oceny   wpływu   wzrostu   płac   na   wysokość   kosztów ponoszonych przez firmy konieczne jest również uwzględnienie tempa wzrostu wydajności pracy. Miar? uwzględniaj?c? zmiany wydajności s? tzw. jednostkowe koszty pracy. Stanowi? one iloraz kosztów pracy przypadaj?cych na jednego pracownika oraz jego wydajności. Wzrost jednostkowych kosztów pracy może być zatem hamowany poprzez poprawę wydajności. Korzystaj?c z powyższych zależności, wzrost wynagrodzeń można zdekomponować na część wynikaj?c? ze wzrostu produktywności pracowników, a więc niegeneruj?c? presji kosztowej dla pracodawców oraz część nieznajduj?c? odzwierciedlenia w wyższej produktywności (tj. wzrost jednostkowych kosztów pracy). Jest on skutkiem np. umacniaj?cej się pozycji   pracowników   w negocjacjach   płacowych.   Ten   czynnik   pogarsza   sytuację   finansow? przedsiębiorcy i generuje presję na wzrost cen produktów i inflacji.

W     IV     kw.     2017     r.     w     18     z     22 analizowanych   przez   nas   branż przetwórstwa   roczna   przeciętna nominalna   dynamika   wynagrodzeń była   wyższa   niż   rok   wcześniej. Struktura danych o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw wskazuje zatem, że obserwowane w ostatnich kwartałach   przyspieszenie   wzrostu płac ma szeroki zakres. Jednak tylko w   8   branżach   przetwórstwa (odpowiadaj?cych     za     48,4% produkcji sprzedanej przetwórstwa i 46,5%   funduszu   płac)   w   kierunku przyspieszenia   wzrostu   nominalnych wynagrodzeń   oddziaływał   szybszy wzrost   jednostkowych   kosztów pracy. Jednocześnie w 17 branżach (odpowiadaj?cych     za     69,4% produkcji sprzedanej przetwórstwa   i 70,3%   funduszu   płac)   w   kierunku wyższej   dynamiki   płac   oddziaływał szybszy wzrost produktywności. Oznacza to, że w dominuj?cej części przetwórstwa przemysłowego w ubiegłym   roku   przyspieszenie   nominalnych   płac   nie   generowało   presji   na   wzrost   cen   produktów finalnych.

W   celu   oszacowania   wpływu   zmian   jednostkowych   kosztów   pracy   na   ceny   produkcji   sprzedanej przetwórstwa przemysłowego posłużyliśmy się modelowaniem ekonometrycznym. Dla każdej z 22 branż przetwórstwa przemysłowego stworzyliśmy osobny model ekonometryczny, w którym roczna dynamika cen produkcji sprzedanej (inflacja PPI) objaśniana jest przez nominalne tempo wzrostu jednostkowych kosztów pracy, dynamikę cen paliw oraz procesy średniej ruchomej. Zależności te w naszych modelach realizuj?   się   z   kilkumiesięcznym   opóźnieniem.   W   przypadku   13   branż   wpływ   tempa   wzrostu jednostkowych kosztów pracy na dynamikę cen producentów jest dodatni i statystycznie istotny. Branże te reprezentuj? 66,7% przetwórstwa pod względem udziału w produkcji sprzedanej oraz 64,9%   pod względem udziału w funduszu płac. Stworzyliśmy również analogiczny model dla całego przetwórstwa ogółem. Wynika z niego, że wzrost rocznej dynamiki nominalnych jednostkowych kosztów pracy o 1 pkt. proc. oddziałuje z dwumiesięcznym opóźnieniem w kierunku zwiększenia inflacji PPI o 0,1 pkt. proc. Oznacza to, że inflacja PPI w przetwórstwie zwiększyła się w ci?gu 2017 r. o 0,7 pkt. proc. tylko ze względu na wyższe jednostkowe koszty pracy.

Z punktu widzenia oceny perspektyw polityki pieniężnej w Polsce, większe znaczenie ma wpływ zmian jednostkowych kosztów pracy na inflację CPI, niż na inflację PPI. Dlatego zbudowaliśmy również model ekonometryczny, w którym inflacja bazowa wyjaśniana jest przez opóźnione o kwartał dynamiki cen paliw   i   cen   importu   oraz opóźnione o pół roku nominalne tempo jednostkowych kosztów pracy poza rolnictwem. Na podstawie tego modelu szacujemy, że wzrost dynamiki nominalnych jednostkowych kosztów pracy poza rolnictwem miał ograniczony wpływ na wzrost inflacji bazowej w 2017 r.(poniżej 0,1 pkt.   proc.). W 2018 r. oczekujemy przyspieszenia wzrostu nominalnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej w porównaniu do 2017 r., przy jednoczesnym spowolnieniu wzrostu gospodarczego i niższej dynamice   zatrudnienia   (por.   tabela   kwartalna).   Wynikow? tych tendencji będzie nieznacznie wyższa dynamika jednostkowych kosztów pracy. Przyczyni się ona jednak do tylko umiarkowanego wzrostu inflacji bazowej.  

W   naszej   analizie   uwzględniamy   tylko   wpływ   rosn?cych   wynagrodzeń   na   wzrost   kosztów funkcjonowania   przedsiębiorstw.   Pomijamy   natomiast   kanał   oddziaływania   poprzez   wyższ?   presję popytow?. Bior?c pod uwagę oba czynniki, naszym zdaniem inflacja bazowa wzrośnie do 2,0% r/r w IV kw. br. Jednocześnie inflację CPI będzie ograniczała prognozowana przez nas kontynuacja spadku dynamiki cen żywności oraz dynamika cen paliw, która naszym zdaniem w IV kw. 2018 r. ukształtuje się poniżej poziomu odnotowanego w IV kw. ub. r.Zarysowane powyżej czynniki stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza polityki pieniężnej, zgodnie z którym w warunkach umiarkowanej presji płacowej i oczekiwanego w najbliższych kwartałach stopniowego spadku inflacji do poziomu znacz?co poniżej celu inflacyjnego,RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do połowy 2019 r. Głównym czynnikiem   ryzyka   dla   naszego   scenariusza   inflacyjnego   i –pośrednio –prognozy stóp procentowych NBP   jest   odnotowany w ostatnich tygodniach znacz?cy wzrost cen ropy naftowej, sygnalizuj?cy wzrost prawdopodobieństwa wyst?pienia   wtórnych   impulsów   inflacyjnych   zwi?zanych   ze   wzrostem   cen nośników energii.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Rosnące wynagrodzenia powoli napędzają inflację

<p style="text-align: justify;">Przy  ocenie  perspektyw kształtowania się inflacji  w  Polsce istotną kwestią jest obserwowane w ostatnich kwartałach szybkie nominalne tempo wzrostu płac, które może przyczynić się do narastania presji kosztowej.</p>

>

Analizy wpływu rosn?cych płac na inflację nie można jednak opierać bezpośrednio na kształtowaniu   się   dynamiki   wynagrodzeń.Do   oceny   wpływu   wzrostu   płac   na   wysokość   kosztów ponoszonych przez firmy konieczne jest również uwzględnienie tempa wzrostu wydajności pracy. Miar? uwzględniaj?c? zmiany wydajności s? tzw. jednostkowe koszty pracy. Stanowi? one iloraz kosztów pracy przypadaj?cych na jednego pracownika oraz jego wydajności. Wzrost jednostkowych kosztów pracy może być zatem hamowany poprzez poprawę wydajności. Korzystaj?c z powyższych zależności, wzrost wynagrodzeń można zdekomponować na część wynikaj?c? ze wzrostu produktywności pracowników, a więc niegeneruj?c? presji kosztowej dla pracodawców oraz część nieznajduj?c? odzwierciedlenia w wyższej produktywności (tj. wzrost jednostkowych kosztów pracy). Jest on skutkiem np. umacniaj?cej się pozycji   pracowników   w negocjacjach   płacowych.   Ten   czynnik   pogarsza   sytuację   finansow? przedsiębiorcy i generuje presję na wzrost cen produktów i inflacji.

W     IV     kw.     2017     r.     w     18     z     22 analizowanych   przez   nas   branż przetwórstwa   roczna   przeciętna nominalna   dynamika   wynagrodzeń była   wyższa   niż   rok   wcześniej. Struktura danych o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw wskazuje zatem, że obserwowane w ostatnich kwartałach   przyspieszenie   wzrostu płac ma szeroki zakres. Jednak tylko w   8   branżach   przetwórstwa (odpowiadaj?cych     za     48,4% produkcji sprzedanej przetwórstwa i 46,5%   funduszu   płac)   w   kierunku przyspieszenia   wzrostu   nominalnych wynagrodzeń   oddziaływał   szybszy wzrost   jednostkowych   kosztów pracy. Jednocześnie w 17 branżach (odpowiadaj?cych     za     69,4% produkcji sprzedanej przetwórstwa   i 70,3%   funduszu   płac)   w   kierunku wyższej   dynamiki   płac   oddziaływał szybszy wzrost produktywności. Oznacza to, że w dominuj?cej części przetwórstwa przemysłowego w ubiegłym   roku   przyspieszenie   nominalnych   płac   nie   generowało   presji   na   wzrost   cen   produktów finalnych.

W   celu   oszacowania   wpływu   zmian   jednostkowych   kosztów   pracy   na   ceny   produkcji   sprzedanej przetwórstwa przemysłowego posłużyliśmy się modelowaniem ekonometrycznym. Dla każdej z 22 branż przetwórstwa przemysłowego stworzyliśmy osobny model ekonometryczny, w którym roczna dynamika cen produkcji sprzedanej (inflacja PPI) objaśniana jest przez nominalne tempo wzrostu jednostkowych kosztów pracy, dynamikę cen paliw oraz procesy średniej ruchomej. Zależności te w naszych modelach realizuj?   się   z   kilkumiesięcznym   opóźnieniem.   W   przypadku   13   branż   wpływ   tempa   wzrostu jednostkowych kosztów pracy na dynamikę cen producentów jest dodatni i statystycznie istotny. Branże te reprezentuj? 66,7% przetwórstwa pod względem udziału w produkcji sprzedanej oraz 64,9%   pod względem udziału w funduszu płac. Stworzyliśmy również analogiczny model dla całego przetwórstwa ogółem. Wynika z niego, że wzrost rocznej dynamiki nominalnych jednostkowych kosztów pracy o 1 pkt. proc. oddziałuje z dwumiesięcznym opóźnieniem w kierunku zwiększenia inflacji PPI o 0,1 pkt. proc. Oznacza to, że inflacja PPI w przetwórstwie zwiększyła się w ci?gu 2017 r. o 0,7 pkt. proc. tylko ze względu na wyższe jednostkowe koszty pracy.

Z punktu widzenia oceny perspektyw polityki pieniężnej w Polsce, większe znaczenie ma wpływ zmian jednostkowych kosztów pracy na inflację CPI, niż na inflację PPI. Dlatego zbudowaliśmy również model ekonometryczny, w którym inflacja bazowa wyjaśniana jest przez opóźnione o kwartał dynamiki cen paliw   i   cen   importu   oraz opóźnione o pół roku nominalne tempo jednostkowych kosztów pracy poza rolnictwem. Na podstawie tego modelu szacujemy, że wzrost dynamiki nominalnych jednostkowych kosztów pracy poza rolnictwem miał ograniczony wpływ na wzrost inflacji bazowej w 2017 r.(poniżej 0,1 pkt.   proc.). W 2018 r. oczekujemy przyspieszenia wzrostu nominalnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej w porównaniu do 2017 r., przy jednoczesnym spowolnieniu wzrostu gospodarczego i niższej dynamice   zatrudnienia   (por.   tabela   kwartalna).   Wynikow? tych tendencji będzie nieznacznie wyższa dynamika jednostkowych kosztów pracy. Przyczyni się ona jednak do tylko umiarkowanego wzrostu inflacji bazowej.  

W   naszej   analizie   uwzględniamy   tylko   wpływ   rosn?cych   wynagrodzeń   na   wzrost   kosztów funkcjonowania   przedsiębiorstw.   Pomijamy   natomiast   kanał   oddziaływania   poprzez   wyższ?   presję popytow?. Bior?c pod uwagę oba czynniki, naszym zdaniem inflacja bazowa wzrośnie do 2,0% r/r w IV kw. br. Jednocześnie inflację CPI będzie ograniczała prognozowana przez nas kontynuacja spadku dynamiki cen żywności oraz dynamika cen paliw, która naszym zdaniem w IV kw. 2018 r. ukształtuje się poniżej poziomu odnotowanego w IV kw. ub. r.Zarysowane powyżej czynniki stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza polityki pieniężnej, zgodnie z którym w warunkach umiarkowanej presji płacowej i oczekiwanego w najbliższych kwartałach stopniowego spadku inflacji do poziomu znacz?co poniżej celu inflacyjnego,RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do połowy 2019 r. Głównym czynnikiem   ryzyka   dla   naszego   scenariusza   inflacyjnego   i –pośrednio –prognozy stóp procentowych NBP   jest   odnotowany w ostatnich tygodniach znacz?cy wzrost cen ropy naftowej, sygnalizuj?cy wzrost prawdopodobieństwa wyst?pienia   wtórnych   impulsów   inflacyjnych   zwi?zanych   ze   wzrostem   cen nośników energii.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin