Analizy i badania

Rosną wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek giełdowych w Polsce

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify">Warszawa, 20 września 2018 r. – Mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych wzrosła o 23%, z 66 tys. zł w 2016 do 81 tys. zł w 2017 – wynika z „Analizy wynagrodzeń rad nadzorczych spółek giełdowych 2017” przygotowanej przez firmę doradczą PwC, zaprezentowanej podczas XXVI Forum Rad Nadzorczych 19 września br.</p>

>

W ramach Forum Rad Nadzorczych PwC od 3 lat przygotowuje analizę wynagrodzeń członków rad nadzorczych największych spółek giełdowych w Polsce. W tym roku analiz? zostały objęte 603 osoby, które zasiadaj? w tej samej radzie nadzorczej co najmniej od roku. Jak wynika z opracowania, w 2017 r. mediana zarobków członków rad nadzorczych w Polsce wyniosła 81 tys. zł rocznie i wzrosła o 23% w stosunku do roku ubiegłego.  

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych stopniowo rosn?. Nadal ich poziom determinuje przede wszystkim wielkość spółki: kapitalizacja, przynależność do indeksu. Członek rady nadzorczej spółki WIG20 może liczyć na dwukrotnie wyższe wynagrodzenie niż spółki mWIG80. Mnie osobiście cieszy coraz większa zależność pomiędzy wynagrodzeniem a zaangażowaniem członków rad w prace komitetów lub wielu rad nadzorczych, co wspiera profesjonalizację nadzoru. Wydaje się, że członkowie rad nadal odczuwaj? brak adekwatności wynagrodzeń do poziomu ich zaangażowania i ponoszonej odpowiedzialności. Pytanie, które zadajemy od lat, pozostaje zatem aktualne – jak obecne uposażenia wpływaj? na jakość pracy i profesjonalizm rad nadzorczych” – mówi  Krzysztof Szułdrzyński, partner zarz?dzaj?cy działem audytu i usług doradczych PwC.  

Analiza PwC potwierdza dodatkowo, że wysokość uposażenia jest silnie skorelowana z zaangażowaniem w prace w komitetach lub więcej niż jednej radzie nadzorczej. Mediana wynagrodzeń członków rad zasiadaj?cych w 2 komitetach (14% spośród badanych) jest prawie dwukrotnie większa (88%) w porównaniu z osobami, które nie pracuj? w żadnym komitecie. Efekt ten nie działa jednak liniowo – zasiadanie w 3 komitetach wi?że się z przyrostem wynagrodzenia o kolejne 37%, a w 4 komitetach o kolejne 4%.  

Wzrost mediany wynagrodzeń członków rad nadzorczych jest zdecydowanie pozytywn? zmian?. Jest to zwi?zane między innymi z większ? odpowiedzialności? członków rad. W kontekście coraz wyraźniej widocznego trendu profesjonalizacji rad i oczekiwań wzmacniania ich kompetencji, naturaln? konsekwencj? powinien być dalszy wzrost wynagrodzeń w kolejnych latach” – mówi Anna Szczeblewska, partner w PwC, lider zespołu People & Change.

Forum Rad Nadzorczych to wspólna inicjatywa PwC, Giełdy Papierów Wartościowych i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Stanowi platformę komunikacji między członkami rad nadzorczych, członkami zarz?dów oraz regulatorami. Jej celem jest kompleksowe wspieranie członków rad nadzorczych w pełnieniu ich strategicznej roli w spółce. W ramach inicjatywy odbywaj? się regularne spotkania warsztatowe oraz konferencje. Forum to także centrum badań i analiz poświęconych kluczowym wyzwaniom rynkowym oraz profesjonalizacji członków rad nadzorczych. Pod egid? Forum działa ponadto  niezależna Rada Ekspertów, której misj? jest wspieranie rozwoju członków rad nadzorczych w oparciu o efektywny dialog z zarz?dami, właścicielami i rynkiem.  

***

Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i rozwi?zywanie kluczowych problemów. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 236 tys. osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość usług w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a także Financial Crime Unit w Gdańsku oraz dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. Spółki PwC w Polsce zatrudniaj? ponad 4 500 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

Aplikacja mobilna PwC Espresso do pobrania na stronie pwc.pl/espresso.

Subskrypcja publikacji PwC pwc.pl/subskrypcje.
Słuchaj podcastów PwC na www.pwc.pl/podcasty.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin