Analizy i badania

Retoryka RPP pod wpływem niższego kursu złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich wyniosły 1,518 (brak zmian w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni), obligacji 5- letnich obniżyły się do poziomu 2,279 (spadek o 3pb), a obligacji 10- letnich zwiększyły się do poziomu 3,088 (wzrost o 4pb).</p>

>

W poniedziałek mieliśmy do czynienia z kontynuacj? wzrostu rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości. We wtorek miało miejsce odwrócenie trendu, a spadek rentowności polskiego długu utrzymał się do końca tygodnia. W naszej ocenie częściowo wynikało to z korekty po trwaj?cym od pocz?tku kwietnia spadku cen polskich obligacji, która nast?piła po osi?gnięciu atrakcyjnych dla inwestorów poziomów cen. W czwartek czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku obniżenia rentowności polskiego długu na całej długości krzywej był komunikat po posiedzeniu FOMC, który przyczynił się do spadku rentowności obligacji na rynkach bazowych.

Dzisiejszy niższy od oczekiwań odczyt indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa jest w naszej ocenie negatywny dla rentowności polskich obligacji. W tym tygodniu z uwagi na wtorkowe święto 3 maja oczekujemy zmniejszonych obrotów na polskim rynku długu. W centrum uwagi rynku będ? dane z  amerykańskiego rynku pracy. Uważamy, że wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym będzie niższy od oczekiwań rynku, jednak publikacja tych danych może oddziaływać w kierunku wzrostu rentowności na długim końcu krzywej dochodowości. Dane nt. koniunktury w USA (indeksy ISM w przetwórstwie oraz poza przetwórstwem) będ? miały ograniczony wpływ na ceny polskiego długu. Uważamy, że oczekiwane przez nas wypowiedzi członków RPP na konferencji po pi?tkowym posiedzeniu Rady, wskazuj?ce na mniejsz? przestrzeń do obniżek stóp procentowych w warunkach osłabienia kursu złotego, mog? przyczynić się do lekkiego wzrostu rentowności na krótkim końcu krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Retoryka RPP pod wpływem niższego kursu złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich wyniosły 1,518 (brak zmian w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni), obligacji 5- letnich obniżyły się do poziomu 2,279 (spadek o 3pb), a obligacji 10- letnich zwiększyły się do poziomu 3,088 (wzrost o 4pb).</p>

>

W poniedziałek mieliśmy do czynienia z kontynuacj? wzrostu rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości. We wtorek miało miejsce odwrócenie trendu, a spadek rentowności polskiego długu utrzymał się do końca tygodnia. W naszej ocenie częściowo wynikało to z korekty po trwaj?cym od pocz?tku kwietnia spadku cen polskich obligacji, która nast?piła po osi?gnięciu atrakcyjnych dla inwestorów poziomów cen. W czwartek czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku obniżenia rentowności polskiego długu na całej długości krzywej był komunikat po posiedzeniu FOMC, który przyczynił się do spadku rentowności obligacji na rynkach bazowych.

Dzisiejszy niższy od oczekiwań odczyt indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa jest w naszej ocenie negatywny dla rentowności polskich obligacji. W tym tygodniu z uwagi na wtorkowe święto 3 maja oczekujemy zmniejszonych obrotów na polskim rynku długu. W centrum uwagi rynku będ? dane z  amerykańskiego rynku pracy. Uważamy, że wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym będzie niższy od oczekiwań rynku, jednak publikacja tych danych może oddziaływać w kierunku wzrostu rentowności na długim końcu krzywej dochodowości. Dane nt. koniunktury w USA (indeksy ISM w przetwórstwie oraz poza przetwórstwem) będ? miały ograniczony wpływ na ceny polskiego długu. Uważamy, że oczekiwane przez nas wypowiedzi członków RPP na konferencji po pi?tkowym posiedzeniu Rady, wskazuj?ce na mniejsz? przestrzeń do obniżek stóp procentowych w warunkach osłabienia kursu złotego, mog? przyczynić się do lekkiego wzrostu rentowności na krótkim końcu krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin