Rekordowy eksport polskich produktów rolno-spożywczych

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>W 2016 roku wpływy z polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych wyniosły rekordowe 24,1 mld euro. Udział eksportu rolno-spożywczego w polskim handlu zagranicznym ogółem wyniósł ponad 13%, a nadwyżka generowana przez ten sektor ma duży wpływ na wyniki całościowe handlu. Jak wynika z najnowszego badania firmy KPMG, ponad połowa firm jest zadowolona z odniesionego sukcesu eksportowego, a blisko co drugi badany przedsiębiorca twierdzi, że polskie pochodzenie żywności jest czynnikiem wpływającym na jej korzyść. Istotnym elementem ekspansji zagranicznej polskich producentów są fuzje i przejęcia – 18% firm planuje aktywność w tym obszarze w ciągu najbliższych 3 lat.</strong></span></span></p>

>

Niemal trzykrotny wzrost nadwyżki eksportu żywności nad importem od 2010 r.

Od 2010 roku saldo handlu zagranicznego produktów rolno-spożywczych wzrosło niemal trzykrotnie, a wpływy z eksportu o prawie 80%. Największ? oraz nominalnie najdynamiczniej rosn?c? kategori? jest żywiec, mięso i  przetwory – wartość eksportu produktów z tej kategorii przekroczyła 5 mld euro w  2016  roku (wzrost o 4,2% r/r). Branża mięsna w znacznym stopniu przyczyniła się do całkowitego wzrostu eksportu polskiej żywności – zawdzięczamy jej jedn? pi?t? przyrostu sprzedaży zagranicznej w latach 2010-2016. Drug? największ? wartościowo grup? produktów eksportowych z Polski s? zboża i ich przetwory, których sprzedaż w 2016 roku była równa 3,3 mld euro.

Eksport jest ważnym elementem stabilizuj?cym rynek krajowy – produkcja żywności rośnie szybciej niż popyt na ni?, w zwi?zku z czym nadwyżki lokowane s? na rynkach zagranicznych. Na eksport kierowane jest już ponad 40% wytworzonych artykułów rolno-spożywczych. Zgodnie z prognozami w 2017 roku wartość eksportu produktów rolno-spożywczych może być większa niż w roku ubiegłym – od stycznia do lipca br. odnotowano wzrost o 9,4% w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku – mówi Piotr Grauer, dyrektor w grupie Deal Advisory w KPMG w Polsce.

Niemcy, Wielka Brytania, Czechy kluczowymi odbiorcami polskiej żywności

Zdecydowana większość wszystkich eksportowanych produktów rolno-spożywczych trafia na rynki krajów Unii Europejskiej (81,2% w 2016 roku). Kluczowymi odbiorcami produktów z  Polski s? Niemcy, Wielka. Brytania, Czechy, Holandia i Włochy. Spośród rynków spoza UE, największymi odbiorcami polskiej żywności s? Rosja, USA, Arabia Saudyjska, Białoruś i Ukraina. Jako najbardziej perspektywiczne w najbliższej przyszłości wskazywane s? rynki azjatyckie, bliskowschodnie, afrykańskie oraz Ameryki Północnej.

Najczęstszymi powodami rozpoczęcia działalności eksportowej s? bezpośrednio okazane zainteresowanie produktami ze strony klientów zagranicznych oraz atrakcyjna rentowność sprzedaży na danym rynku. Nie bez znaczenia pozostaj? czynniki, takie jak posiadanie wolnych mocy produkcyjnych oraz odpowiedniej kadry. Ponad 40% firm jako powód rozpoczęcia działalności eksportowej podaje zbyt duż? konkurencję na rynku krajowym – mówi Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w  Polsce.

Najczęściej stosowan? form? sprzedaży zagranicznej jest eksport bezpośredni – prawie 8 na 10 firm samodzielnie dociera do końcowego odbiorcy, najczęściej poprzez własn?, wyspecjalizowan? komórkę eksportow?. Inne popularne formy to sprzedaż przez dystrybutorów lub partnerów zagranicznych, działalność na zlecenie zagranicznych importerów b?dź jako podwykonawca innego eksportera.  

Fuzje i przejęcia ważnym elementem budowania eksportu

Aż 18% firm objętych badaniem planuje dokonać fuzji b?dź przejęć w celu dalszej ekspansji eksportowej w ci?gu najbliższych trzech lat. Dla co czwartego badanego przedsiębiorstwa fuzje i  przejęcia stanowi? ważny element budowania eksportu. Zdecydowana większość transakcji koncentruje się głównie w rejonie Europy Środkowo – Wschodniej.

Prawie 8 na 10 przedsiębiorstw planuj?cych fuzje lub przejęcia w najbliższej perspektywie jako bezpośredni cel tych działań wskazuje na dostęp do lokalnych zakupów surowców. Dla większości firm istotne jest ponadto przejęcie lokalnego zakładu produkcyjnego (68%) oraz wejście w posiadanie lokalnej, rozpoznawalnej marki (58%). Nie bez znaczenia okazał się także motyw zwi?zany z przejęciem kanałów dystrybucji na zagranicznym rynku, wskazany przez 53% przedsiębiorstw objętych badaniem – mówi Piotr Grauer, dyrektor w grupie Deal Advisory w KPMG w Polsce.

  

Wysoka jakość i zaufanie determinantami sukcesu polskich eksporterów żywności

Jak wynika z badania firmy doradczej KPMG, ponad połowa firm jest zadowolona z odniesionego sukcesu eksportowego. Zdaniem producentów i dystrybutorów do sukcesu na rynkach zagranicznych przyczyniaj? się przede wszystkim wysoka jakość oferowanych produktów, a także długotrwałe relacje biznesowe oraz profesjonalna obsługa klientów. Niemal co drugi badany przedsiębiorca (47%) twierdzi, że polskie pochodzenie żywności jest czynnikiem wpływaj?cym na jej korzyść, przeciwnego zdania jest jedynie 11% ankietowanych. Budowanie świadomości marki „Polska” i pozycjonowanie polskiej żywności ważne jest szczególnie na rynkach, na których obecnych jest jeszcze niewiele krajowych firm.

Skuteczne rozpoczęcie działalności eksportowej w nowym kraju wi?że się z wieloma, często długotrwałymi przygotowaniami, m.in. zebraniem informacji o rynku, odpowiednim dopasowaniem produktu do gustów i oczekiwań lokalnych konsumentów, zaplanowaniem sieci dystrybucji. Niezwykle istotny jest odpowiedni dobór strategii eksportowej do specyfiki konkretnych rynków. Wiele polskich firm swój sukces zawdzięcza znalezieniu na zagranicznym rynku niezagospodarowanej niszy, np. produktów ekologicznych – mówi Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w  Polsce

Ryzyko walutowe i biurokracja istotnymi barierami eksportu

Respondenci badania KPMG wskazuj?, że spośród barier, które w swojej działalności napotykaj? polscy eksporterzy, najbardziej uci?żliwe s? ryzyko walutowe (wg 35% respondentów ma duży lub bardzo duży wpływ) i skomplikowana sytuacja polityczna w kraju odbiorcy (32%) oraz biurokracja (28%). Wśród regulacji prawnych najbardziej uci?żliwe okazuj? się wymogi uzyskania dodatkowych certyfikatów umożliwiaj?cych sprzedaż wyrobów w  wybranym kraju.

Polscy eksporterzy produktów rolno-spożywczych przeciętnie oceniaj? system publicznego wsparcia. Aż 43% przedstawicieli badanych firm oferowane wsparcie publiczne ocenia zdecydowanie lub raczej negatywnie, a jedynie co dziesi?ty postrzega je pozytywnie.  

Dla niemal 60% badanych przedsiębiorstw istotniejsze jest wsparcie oferowane w formie finansowej, podczas gdy dla pozostałych respondentów bardziej użyteczne s? działania promocyjne i marketingowe. Najbardziej przydatnymi instrumentami oferowanymi przez instytucje i organizacje publiczne s? według przedsiębiorców misje handlowe, targi i wystawy oraz organizacja spotkań z podmiotami zagranicznymi. Jako korzystniejsze postrzegane s? wydarzenia, podczas których firmy pokazuj? się nie tylko jako polskie, ale także jako konkretni producenci z własnymi markami mówi Andrzej Bernatek, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef grupy doradczej dla rynku dóbr konsumpcyjnych w KPMG w Polsce.

***

O RAPORCIE:

Raport KPMG w Polsce pt. „Apetyt na wzrost. Sukcesy i wyzwania eksporterów produktów rolno-spożywczych w Polsce” przedstawia aktualn? sytuację dotycz?c? handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi, profil eksportera i jego działalności, determinanty sukcesu oraz bariery dla polskiego eksportu. Omówione zostało także znaczenie aspektów fuzji i  przejęć dla rozwoju działalności eksportowej, jak i ocena wsparcia publicznego dla analizowanej działalności przedsiębiorstw. Branżę rolno-spożywcz? opisano za pomoc? Klasyfikacji CN, wprowadzaj?c 14 grup towarów rolno-spożywczych. Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego wśród 110 eksporterów z  branży rolno-spożywczej oraz analizy danych wtórnych w  okresie od lipca do sierpnia 2017 roku.  

Raport w wersji elektronicznej, można pobrać ze strony kpmg.pl.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stroniekpmg.pl

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676
Marta Tyszer, e-mail: mtyszer(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 14 04 lub 664  718 613

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!