Analizy i badania

Rada obniżyła stopy procentowe i zamknęła cykl łagodzenia polityki pieniężnej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej obniżyła dziś stopy procentowe o 50 pb (stopa referencyjna wynosi 1,50%). Rada wskazała na "<em>wydłużenie się okresu deflacji i wyraźny wzrost ryzyka pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie – na co wskazuje marcowa projekcja</em>” jako główny argument uzasadniający rozluźnienie polityki pieniężnej. Rada podkreśliła również, że decyzja o obniżeniu stóp procentowych na obecnym posiedzeniu oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.</p>

>

Projekcja inflacji: oczekiwana dynamika cen zrewidowana znacz?co w dół

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami (por. MAKROmapa z 2.03.2015) przewidywana w marcowej projekcji ścieżka inflacji w latach 2015-2016 została znacz?co zrewidowana w dół wobec scenariusza przedstawionego w projekcji listopadowej. Zgodnie z marcow? projekcj? – przygotowan? przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -1,0-0,0% w 2015 r. (wobec 0,4-1,7% w projekcji listopadowej), -0,1-1,8% w 2016 r. (wobec 0,6-2,3%) oraz 0,1-2,2% w 2017 r. Oznacza to, że zgodnie z projekcj? w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się na poziomie znacz?co niższym od celu inflacyjnego RPP (2,5%). Przestrzelenie celu inflacyjnego w dół nast?pi mimo stopniowego powrotu gospodarki do równowagi, do czego przyczyni się utrzymanie dynamiki PKB powyżej 3% w horyzoncie prognozy. Zgodnie z marcow? projekcj? tempo wzrostu gospodarczego znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,7-4,2% w 2015 r. (wobec 2,0-3,7% w projekcji listopadowej), 2,2-4,4% w 2016 r. (wobec 1,9-4,2%) i 2,4-4,6% w 2017 r.

Prezes NBP: nie ma przestrzeni dla dalszych obniżek stóp

Na konferencji po posiedzeniu prezes NBP wskazał, że decyzja o obniżce stóp o 50 pb została poparta przez "solidn? większość”. Zdaniem M. Belki, bior?c pod uwagę aktualn? sytuację gospodarcz?, nie ma obecnie przestrzeni dla dalszych obniżek stóp i oczekiwań rynkowych na takie obniżki. Zasugerował on również, że dzisiejsza decyzja miała w pewnym stopniu charakter wyprzedzaj?cy w stosunku do potencjalnych efektów ilościowego luzowania polityki pieniężnej (programu skupu aktywów) przez Europejski Bank Centralny, które rozpocznie się w najbliższych dniach (program ten będzie oddziaływał w kierunku umocnienia złotego). W ocenie M. Belki istotn? przesłank? dzisiejszej decyzji był również zbliżaj?cy się koniec kadencji Rady, co skłania do "oczyszczenia przedpola” dla Rady IV kadencji. Słowa te wskazuj?, że w funkcji reakcji RPP pojawił się nowy, nieekonomiczny determinant poziomu stóp procentowych, jakim jest chęć możliwie długiego utrzymywania stabilnych stóp procentowych w okresie poprzedzaj?cym zmianę składu RPP.

Stopy procentowe nie zmieni? się przez dłuższy czas

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu RPP oraz przedstawione powyżej wypowiedzi M. Belki wskazuj?, że obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest stabilizacja stóp procentowych przez dłuższy czas. Jest to zgodne z naszym scenariuszem utrzymania przez Radę stóp na obecnym poziomie do listopada 2016 r. Silnym wsparciem dla naszego scenariusza jest horyzont zapowiedzianego przez EBC programu skupu obligacji (co najmniej do września 2016 r.). Ponadto, ważnym argumentem na rzecz stabilizacji stóp w kolejnych kwartałach będzie oczekiwane przez nas przyspieszenie wzrostu gospodarczego pocz?wszy od II kw. br. (nasze najnowsze prognozy przedstawimy w najbliższej MAKROmapie), którego efektem będzie dalsza wyraźna poprawa sytuacji na rynku pracy oddziałuj?ca w kierunku stopniowego zwiększenia presji płacowej.

Bior?c pod uwagę obecne oczekiwania rynkowe (kontrakty FRA wyceniaj? dalszy spadek stopy referencyjnej o ok. 10 pb w horyzoncie 6 miesięcy) oceniamy, że dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP, sygnalizuj?ce wysokie prawdopodobieństwo stabilizacji stóp procentowych w dłuższej perspektywie, s? lekko pozytywne dla kursu złotego i negatywne dla polskiego rynku długu. Negatywny wpływ neutralnego nastawienia RPP na ceny obligacji może być jednak krótkotrwały. Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku ich wzrostu w najbliższych tygodniach będzie program skupu aktywów realizowany przez EBC.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Rada obniżyła stopy procentowe i zamknęła cykl łagodzenia polityki pieniężnej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej obniżyła dziś stopy procentowe o 50 pb (stopa referencyjna wynosi 1,50%). Rada wskazała na "<em>wydłużenie się okresu deflacji i wyraźny wzrost ryzyka pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie – na co wskazuje marcowa projekcja</em>” jako główny argument uzasadniający rozluźnienie polityki pieniężnej. Rada podkreśliła również, że decyzja o obniżeniu stóp procentowych na obecnym posiedzeniu oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.</p>

>

Projekcja inflacji: oczekiwana dynamika cen zrewidowana znacz?co w dół

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami (por. MAKROmapa z 2.03.2015) przewidywana w marcowej projekcji ścieżka inflacji w latach 2015-2016 została znacz?co zrewidowana w dół wobec scenariusza przedstawionego w projekcji listopadowej. Zgodnie z marcow? projekcj? – przygotowan? przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -1,0-0,0% w 2015 r. (wobec 0,4-1,7% w projekcji listopadowej), -0,1-1,8% w 2016 r. (wobec 0,6-2,3%) oraz 0,1-2,2% w 2017 r. Oznacza to, że zgodnie z projekcj? w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się na poziomie znacz?co niższym od celu inflacyjnego RPP (2,5%). Przestrzelenie celu inflacyjnego w dół nast?pi mimo stopniowego powrotu gospodarki do równowagi, do czego przyczyni się utrzymanie dynamiki PKB powyżej 3% w horyzoncie prognozy. Zgodnie z marcow? projekcj? tempo wzrostu gospodarczego znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,7-4,2% w 2015 r. (wobec 2,0-3,7% w projekcji listopadowej), 2,2-4,4% w 2016 r. (wobec 1,9-4,2%) i 2,4-4,6% w 2017 r.

Prezes NBP: nie ma przestrzeni dla dalszych obniżek stóp

Na konferencji po posiedzeniu prezes NBP wskazał, że decyzja o obniżce stóp o 50 pb została poparta przez "solidn? większość”. Zdaniem M. Belki, bior?c pod uwagę aktualn? sytuację gospodarcz?, nie ma obecnie przestrzeni dla dalszych obniżek stóp i oczekiwań rynkowych na takie obniżki. Zasugerował on również, że dzisiejsza decyzja miała w pewnym stopniu charakter wyprzedzaj?cy w stosunku do potencjalnych efektów ilościowego luzowania polityki pieniężnej (programu skupu aktywów) przez Europejski Bank Centralny, które rozpocznie się w najbliższych dniach (program ten będzie oddziaływał w kierunku umocnienia złotego). W ocenie M. Belki istotn? przesłank? dzisiejszej decyzji był również zbliżaj?cy się koniec kadencji Rady, co skłania do "oczyszczenia przedpola” dla Rady IV kadencji. Słowa te wskazuj?, że w funkcji reakcji RPP pojawił się nowy, nieekonomiczny determinant poziomu stóp procentowych, jakim jest chęć możliwie długiego utrzymywania stabilnych stóp procentowych w okresie poprzedzaj?cym zmianę składu RPP.

Stopy procentowe nie zmieni? się przez dłuższy czas

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu RPP oraz przedstawione powyżej wypowiedzi M. Belki wskazuj?, że obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest stabilizacja stóp procentowych przez dłuższy czas. Jest to zgodne z naszym scenariuszem utrzymania przez Radę stóp na obecnym poziomie do listopada 2016 r. Silnym wsparciem dla naszego scenariusza jest horyzont zapowiedzianego przez EBC programu skupu obligacji (co najmniej do września 2016 r.). Ponadto, ważnym argumentem na rzecz stabilizacji stóp w kolejnych kwartałach będzie oczekiwane przez nas przyspieszenie wzrostu gospodarczego pocz?wszy od II kw. br. (nasze najnowsze prognozy przedstawimy w najbliższej MAKROmapie), którego efektem będzie dalsza wyraźna poprawa sytuacji na rynku pracy oddziałuj?ca w kierunku stopniowego zwiększenia presji płacowej.

Bior?c pod uwagę obecne oczekiwania rynkowe (kontrakty FRA wyceniaj? dalszy spadek stopy referencyjnej o ok. 10 pb w horyzoncie 6 miesięcy) oceniamy, że dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP, sygnalizuj?ce wysokie prawdopodobieństwo stabilizacji stóp procentowych w dłuższej perspektywie, s? lekko pozytywne dla kursu złotego i negatywne dla polskiego rynku długu. Negatywny wpływ neutralnego nastawienia RPP na ceny obligacji może być jednak krótkotrwały. Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku ich wzrostu w najbliższych tygodniach będzie program skupu aktywów realizowany przez EBC.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.