Analizy i badania

Przestarzałe metody oraz brak przejrzystości i znajomości lokalnych procesów to największe potencjalne zagrożenia dla efektywnego międzynarodowego zarządzania obsługą płacową

<p style="text-align: justify;">Jedna czwarta przedsiębiorstw (23,7%), wybierając operacyjny model obsługi płacowej, bazuje na przestarzałych metodach. Jedna piąta z nich (20,12%) nadal zatwierdza listę płac ręcznie, np. za pośrednictwem poczty e-mail. Aż 79% przedsiębiorstw nie posiada systemu, który umożliwiałby konsolidację wszystkich operacji związanych z obsługą płacową lub ich przegląd w jednym globalnym raporcie.</p>

>

Opublikowany 29 listopada 2016 r. raport „An insight into multi-country payroll processing” („Przegl?dmiędzynarodowych procesów zarz?dzania obsług? płacow?”) jest prób? przybliżenia aktualnych wyzwań zwi?zanych z obsług? płacow? i metod stosowanych w celu osi?gnięcia większej efektywności, lepszej sprawozdawczości oraz uzyskania pełniejszego obrazu tego procesu w firmie.  

W ankiecie, przeprowadzonej na zlecenie TMF Group – światowego dostawcy usług biznesowych prowadz?cego działalność w ponad 80 krajach – i opracowanej przez Global Payroll Association, zebrano opinie 165 osób zajmuj?cych się obsług? płac, od wiceprezesów i dyrektorów po pracowników operacyjnych, z firm reprezentuj?cych szerokie spektrum branż.  

Najważniejsze ustalenia raportu:  

 • Ryzyko stagnacji:Chociaż ponad jedna trzecia respondentów (36,5%) twierdziła, że „efektywność” jest kluczowym czynnikiem przy wyborze modelu obsługi płacowej, to zarazem prawie jedna czwarta (23,7%) przyznała, iż w swoim wyborze bazowała na dotychczasowym podejściu do procesu – co potencjalnie może ograniczać zakres czynności i sposób realizacji procesu – a jedna pi?ta (20,12%) nadal zatwierdza listę płac ręcznie.  
 • Wartość lokalnej wiedzy i doświadczenia:„Znajomość krajowych przepisów i  wymogów” była bardzo często wskazywana jako jedno z największych wyzwań przy przejmowaniu lub przekazywaniu obsługi płacowej (49%) lub przy obsłudze płacowej prowadzonej w wielu krajach (35%).W efekcie 70,25% przyznaje, że bardzo ważne jest dysponowanie osobami znaj?cymi lokalne języki do kontaktu w poszczególnych krajach.  
 • Osi?ganie zgodności i spójności ponad granicami:Innymi ważnymi wyzwaniami zwi?zanymi z międzynarodow? obsług? płacow? były „możliwość znajdowania informacji na temat przepisów prawnych i zgodności” (35,7%) oraz „osi?ganie spójności w zakresie polityki i procesów” (33,6%).Jedna czwarta badanych (25,2%) wskazała też trudności w zarz?dzaniu wieloma dostawcami.  
 • Przejście z perspektywy lokalnej na globaln?:Około dwie trzecie (65%) podało, że nie ma jeszcze możliwości podgl?du statusu przetwarzania listy płac na wszystkich rynkach, na których firma prowadzi działalność, i w zwi?zku z tym aż 79% przedsiębiorstw nie ma systemów, które mogłyby skonsolidować wszystkie operacje dotycz?ce obsługi płacowej w jeden globalny raport.  

Komentarz: 1 na 5 firm (20,99/20,73%) nie ma żadnych globalnych, lub obowi?zuj?cych w wielu jurysdykcjach, procesów ani polityk obsługi płacowej, które mogłyby zast?pić obecnie stosowane procesy na rynkach lokalnych.  

Deborah Williams, Szef ds. Globalnych Usług Biznesowych w TMF Group, tak skomentowała raport:„Zewnętrzna obsługa płac to stosunkowo nowa, ale szybko zdobywaj?ca popularność, usługa. Firmy coraz częściej przechodz? transformacje w skali globalnej, ale nadal samodzielnie zarz?dzaj? procesem obsługi płac na poziomie lokalnym.  

Tymczasem to, co w przedsiębiorstwach dobrze funkcjonowało wcześniej – ręczne przetwarzanie, sprawozdawczość na poziomie lokalnym – nie sprawdza się w przypadku d?żenia do konsolidacji działań i globalizacji.  

Platformy technologiczne online s? jednym z rozwi?zań zapewniaj?cych globaln? sprawozdawczość i  analizę, ale dla uzyskania pełnego obrazu konieczne jest jeszcze dogłębne zrozumienie i znajomość lokalnych i regionalnych wymogów w zakresie zapewnienia zgodności.Dysponowanie odpowiednimi osobami do zarz?dzania obsług? płacow? jest nadal bardzo istotne.”  

Mikołaj Pluciński, Dyrektor Zarz?dzaj?cy TMF Poland, dodał:

„Większość międzynarodowych firm działaj?cych w Polsce zarówno ma własnych specjalistów ds. płac, jak i korzysta z usług lokalnych dostawców zapewniaj?cych obsługę w tym zakresie. Ze względu na to, że w Polsce przepisy prawne zmieniaj? się bardzo szybko, kwestie zwi?zane z obsług? płacow? wymagaj? stałej uwagi, np. w 2017 roku krajowa płaca minimalna wyniesie 2000 zł dla pracowników etatowych, krajowa płaca minimalna w przypadku umów cywilnych 13 zł za godzinę. Obecnie rz?d pracuje także nad przepisami, zgodnie z którymi pracodawca będzie mógł przechowywać pliki osobowe pracowników w postaci elektronicznej zamiast papierowej.  

Jak stwierdzono w raporcie, przedsiębiorstwa działaj?ce w skali międzynarodowej powinny na bież?co śledzić zmiany w przepisach w poszczególnych krajach i korzystać ze wsparcia obsługi płacowej na szczeblu lokalnym, tak aby zharmonizować te procesy z zasadami i procedurami globalnymi.”  

Pełny raport można pobrać ze strony http://www.tmf-group-global.com  

- KONIEC -  

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

Kate Martin, Dyrektor ds. Komunikacji Zewnętrznej, TMF Group – kate.martin(@)tmf-group.com  

DODATKOWE INFORMACJE:  

An insight into multi-country payroll processing” („Przegl?d międzynarodowych procesów zarz?dzania obsług? płacow?”)

 • W przeprowadzonej w 2016 r. ankiecie dotycz?cej globalnej obsługi płacowej zebrano opinie 165 osób zajmuj?cych się obsług? płac, od wiceprezesów i dyrektorów po pracowników operacyjnych, z firm reprezentuj?cych szerokie spektrum branż. Na ich podstawie Global Payroll Association opracował raport opublikowany w listopadzie 2016 r.Przeprowadzone na zlecenie TMF Group badanie jest prób? przybliżenia aktualnych wyzwań stoj?cych przed osobami zajmuj?cymi się obsług? płac w rozwijaj?cej się branży oraz metod, jakie stosuj? one w celu osi?gnięcia lepszej efektywności, lepiej zorganizowanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa oraz uzyskania pełniejszego obrazu przedsiębiorstwa.  

O TMF Group

 • TMF Group jest globalnym dostawc? usług biznesowych dla firm działaj?cych lokalnie jak i na całym świecie. Dzięki sieci biur w ponad 80 krajach, TMF Group może zaoferować wiedzę i  doświadczenie zdobyte na lokalnych rynkach, by pomóc przedsiębiorstwom w rozwoju i prowadzeniu działalności tak na ich rynkach rodzimych, jak i poza nimi.

 • TMF Group świadczy usługi na rzecz przedsiębiorstw różnej wielkości ze wszystkich branż – pocz?wszy od start-upów, aż po duże, międzynarodowe korporacje – współpracuj?c z 60% przedsiębiorstw znajduj?cych się na liście Forbes 100 i wchodz?cych w  skład indeksu FTSE 100.

 • Globalne usługi biznesowe TMF Group zostały wyróżnione w trzech odrębnych raportach Everest Group w uznaniu jej szerokiego zakresu możliwości i innowacyjnych rozwi?zań technologicznych. Ponadto firma została uznana za lidera w segmencie rynku skoncentrowanym na międzynarodowej obsłudze płacowej, w raporcie NEAT firmy NelsonHall dotycz?cym oceny usług płacowych. Podstaw? tego sukcesu jest model globalnego zarz?dzania zapewniaj?cy klientom TMF Group większ? przejrzystość prowadzonych operacji i lepsz? kontrolę nad nimi.

 • Lider w dziedzinie międzynarodowych usług płacowych – NelsonHall’s Evaluation & Assessment Tool (NEAT) 2016

  • Największy gracz na globalnym rynku usług płacowych i największy dostawca w Ameryce Łacińskiej (wg raportu „Multi-Country Payroll Peak Matrix Assessment 2015”)

  • Największy gracz na globalnym rynku outsourcingu usług finansowych i księgowych (wg raportu „Finance and Accounting Outsourcing PEAK Matrix Assessment 2016”)

  • Najszerszy zasięg geograficzny i Duże możliwości obsługi w różnych językach (wg raportu „Multi-Country Payroll Platform Assessment 2016”)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Przestarzałe metody oraz brak przejrzystości i znajomości lokalnych procesów to największe potencjalne zagrożenia dla efektywnego międzynarodowego zarządzania obsługą płacową

<p style="text-align: justify;">Jedna czwarta przedsiębiorstw (23,7%), wybierając operacyjny model obsługi płacowej, bazuje na przestarzałych metodach. Jedna piąta z nich (20,12%) nadal zatwierdza listę płac ręcznie, np. za pośrednictwem poczty e-mail. Aż 79% przedsiębiorstw nie posiada systemu, który umożliwiałby konsolidację wszystkich operacji związanych z obsługą płacową lub ich przegląd w jednym globalnym raporcie.</p>

>

Opublikowany 29 listopada 2016 r. raport „An insight into multi-country payroll processing” („Przegl?dmiędzynarodowych procesów zarz?dzania obsług? płacow?”) jest prób? przybliżenia aktualnych wyzwań zwi?zanych z obsług? płacow? i metod stosowanych w celu osi?gnięcia większej efektywności, lepszej sprawozdawczości oraz uzyskania pełniejszego obrazu tego procesu w firmie.  

W ankiecie, przeprowadzonej na zlecenie TMF Group – światowego dostawcy usług biznesowych prowadz?cego działalność w ponad 80 krajach – i opracowanej przez Global Payroll Association, zebrano opinie 165 osób zajmuj?cych się obsług? płac, od wiceprezesów i dyrektorów po pracowników operacyjnych, z firm reprezentuj?cych szerokie spektrum branż.  

Najważniejsze ustalenia raportu:  

 • Ryzyko stagnacji:Chociaż ponad jedna trzecia respondentów (36,5%) twierdziła, że „efektywność” jest kluczowym czynnikiem przy wyborze modelu obsługi płacowej, to zarazem prawie jedna czwarta (23,7%) przyznała, iż w swoim wyborze bazowała na dotychczasowym podejściu do procesu – co potencjalnie może ograniczać zakres czynności i sposób realizacji procesu – a jedna pi?ta (20,12%) nadal zatwierdza listę płac ręcznie.  
 • Wartość lokalnej wiedzy i doświadczenia:„Znajomość krajowych przepisów i  wymogów” była bardzo często wskazywana jako jedno z największych wyzwań przy przejmowaniu lub przekazywaniu obsługi płacowej (49%) lub przy obsłudze płacowej prowadzonej w wielu krajach (35%).W efekcie 70,25% przyznaje, że bardzo ważne jest dysponowanie osobami znaj?cymi lokalne języki do kontaktu w poszczególnych krajach.  
 • Osi?ganie zgodności i spójności ponad granicami:Innymi ważnymi wyzwaniami zwi?zanymi z międzynarodow? obsług? płacow? były „możliwość znajdowania informacji na temat przepisów prawnych i zgodności” (35,7%) oraz „osi?ganie spójności w zakresie polityki i procesów” (33,6%).Jedna czwarta badanych (25,2%) wskazała też trudności w zarz?dzaniu wieloma dostawcami.  
 • Przejście z perspektywy lokalnej na globaln?:Około dwie trzecie (65%) podało, że nie ma jeszcze możliwości podgl?du statusu przetwarzania listy płac na wszystkich rynkach, na których firma prowadzi działalność, i w zwi?zku z tym aż 79% przedsiębiorstw nie ma systemów, które mogłyby skonsolidować wszystkie operacje dotycz?ce obsługi płacowej w jeden globalny raport.  

Komentarz: 1 na 5 firm (20,99/20,73%) nie ma żadnych globalnych, lub obowi?zuj?cych w wielu jurysdykcjach, procesów ani polityk obsługi płacowej, które mogłyby zast?pić obecnie stosowane procesy na rynkach lokalnych.  

Deborah Williams, Szef ds. Globalnych Usług Biznesowych w TMF Group, tak skomentowała raport:„Zewnętrzna obsługa płac to stosunkowo nowa, ale szybko zdobywaj?ca popularność, usługa. Firmy coraz częściej przechodz? transformacje w skali globalnej, ale nadal samodzielnie zarz?dzaj? procesem obsługi płac na poziomie lokalnym.  

Tymczasem to, co w przedsiębiorstwach dobrze funkcjonowało wcześniej – ręczne przetwarzanie, sprawozdawczość na poziomie lokalnym – nie sprawdza się w przypadku d?żenia do konsolidacji działań i globalizacji.  

Platformy technologiczne online s? jednym z rozwi?zań zapewniaj?cych globaln? sprawozdawczość i  analizę, ale dla uzyskania pełnego obrazu konieczne jest jeszcze dogłębne zrozumienie i znajomość lokalnych i regionalnych wymogów w zakresie zapewnienia zgodności.Dysponowanie odpowiednimi osobami do zarz?dzania obsług? płacow? jest nadal bardzo istotne.”  

Mikołaj Pluciński, Dyrektor Zarz?dzaj?cy TMF Poland, dodał:

„Większość międzynarodowych firm działaj?cych w Polsce zarówno ma własnych specjalistów ds. płac, jak i korzysta z usług lokalnych dostawców zapewniaj?cych obsługę w tym zakresie. Ze względu na to, że w Polsce przepisy prawne zmieniaj? się bardzo szybko, kwestie zwi?zane z obsług? płacow? wymagaj? stałej uwagi, np. w 2017 roku krajowa płaca minimalna wyniesie 2000 zł dla pracowników etatowych, krajowa płaca minimalna w przypadku umów cywilnych 13 zł za godzinę. Obecnie rz?d pracuje także nad przepisami, zgodnie z którymi pracodawca będzie mógł przechowywać pliki osobowe pracowników w postaci elektronicznej zamiast papierowej.  

Jak stwierdzono w raporcie, przedsiębiorstwa działaj?ce w skali międzynarodowej powinny na bież?co śledzić zmiany w przepisach w poszczególnych krajach i korzystać ze wsparcia obsługi płacowej na szczeblu lokalnym, tak aby zharmonizować te procesy z zasadami i procedurami globalnymi.”  

Pełny raport można pobrać ze strony http://www.tmf-group-global.com  

- KONIEC -  

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

Kate Martin, Dyrektor ds. Komunikacji Zewnętrznej, TMF Group – kate.martin(@)tmf-group.com  

DODATKOWE INFORMACJE:  

An insight into multi-country payroll processing” („Przegl?d międzynarodowych procesów zarz?dzania obsług? płacow?”)

 • W przeprowadzonej w 2016 r. ankiecie dotycz?cej globalnej obsługi płacowej zebrano opinie 165 osób zajmuj?cych się obsług? płac, od wiceprezesów i dyrektorów po pracowników operacyjnych, z firm reprezentuj?cych szerokie spektrum branż. Na ich podstawie Global Payroll Association opracował raport opublikowany w listopadzie 2016 r.Przeprowadzone na zlecenie TMF Group badanie jest prób? przybliżenia aktualnych wyzwań stoj?cych przed osobami zajmuj?cymi się obsług? płac w rozwijaj?cej się branży oraz metod, jakie stosuj? one w celu osi?gnięcia lepszej efektywności, lepiej zorganizowanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa oraz uzyskania pełniejszego obrazu przedsiębiorstwa.  

O TMF Group

 • TMF Group jest globalnym dostawc? usług biznesowych dla firm działaj?cych lokalnie jak i na całym świecie. Dzięki sieci biur w ponad 80 krajach, TMF Group może zaoferować wiedzę i  doświadczenie zdobyte na lokalnych rynkach, by pomóc przedsiębiorstwom w rozwoju i prowadzeniu działalności tak na ich rynkach rodzimych, jak i poza nimi.

 • TMF Group świadczy usługi na rzecz przedsiębiorstw różnej wielkości ze wszystkich branż – pocz?wszy od start-upów, aż po duże, międzynarodowe korporacje – współpracuj?c z 60% przedsiębiorstw znajduj?cych się na liście Forbes 100 i wchodz?cych w  skład indeksu FTSE 100.

 • Globalne usługi biznesowe TMF Group zostały wyróżnione w trzech odrębnych raportach Everest Group w uznaniu jej szerokiego zakresu możliwości i innowacyjnych rozwi?zań technologicznych. Ponadto firma została uznana za lidera w segmencie rynku skoncentrowanym na międzynarodowej obsłudze płacowej, w raporcie NEAT firmy NelsonHall dotycz?cym oceny usług płacowych. Podstaw? tego sukcesu jest model globalnego zarz?dzania zapewniaj?cy klientom TMF Group większ? przejrzystość prowadzonych operacji i lepsz? kontrolę nad nimi.

 • Lider w dziedzinie międzynarodowych usług płacowych – NelsonHall’s Evaluation & Assessment Tool (NEAT) 2016

  • Największy gracz na globalnym rynku usług płacowych i największy dostawca w Ameryce Łacińskiej (wg raportu „Multi-Country Payroll Peak Matrix Assessment 2015”)

  • Największy gracz na globalnym rynku outsourcingu usług finansowych i księgowych (wg raportu „Finance and Accounting Outsourcing PEAK Matrix Assessment 2016”)

  • Najszerszy zasięg geograficzny i Duże możliwości obsługi w różnych językach (wg raportu „Multi-Country Payroll Platform Assessment 2016”)

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.