Analizy i badania

Przed nami spowolnienie wzrostu gospodarczego

<p style="text-align: justify;">W 2016 r. oczekujemy wyraźnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, które będzie widoczne już w I kw. (3,2% r/r). Do obniżenia dynamiki PKB przyczynią się przede wszystkim efekty wysokiej ubiegłorocznej bazy dla eksportu i inwestycji, a także obserwowane obecnie pogorszenie koniunktury w strefie euro, w tym w szczególności w gospodarce niemieckiej (por. dzisiejsza MAKROmapa).</p>

>

Ponadto wzrost PKB w Polsce w 2016 r. będzie ograniczany przez znacz?cy spadek dynamiki inwestycji publicznych zwi?zany z mniejszym wykorzystaniem środków unijnych na pocz?tku nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w tym w szczególności w jednostkach samorz?du terytorialnego (por. MAKROmapa z 15.02.2015). W kierunku przyspieszenia wzrostu gospodarczego będzie oddziaływało uruchomienie pocz?wszy od II kw. programu "Rodzina 500+", który poprzez znacz?cy transfer do gospodarstw domowych przyczyni się do silnego zwiększenia dynamiki konsumpcji prywatnej.

Czynnikami ryzyka dla naszej prognozy wzrostu PKB w 2016 r. (2,9%) s? styczniowa obniżka ratingu Polski przez agencję Standard & Poor's, a także oczekiwana przez nas podobna reakcja ze strony agencji Moody's, które mog? przyczynić się do spowolnienia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. W kierunku zmniejszenia napływu tych inwestycji może również oddziaływać zapowiedziane przez ministra skarbu wypowiedzenie przez Polskę umów o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji. Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny na lata 2016-2017 przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Publikacja dzisiejszych, zgodnych ze wstępnym szacunkiem, danych o PKB w IV kw. 2015 r. r. jest w naszej ocenie neutralna dla złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin