Analizy i badania

Programistą być i basta, czyli rośnie popyt na programistów

<p style="text-align: justify;"><em>Sektor IT i nowych technologii jest obszarem o niespotykanej dynamice rozwoju. Ofert dla szukających w nim pracy nie tylko nie brakuje, ale rośnie też cały czas skala ich dostępności. Pośród ogłoszeń na uwagę zasługuje przewaga stanowisk programistycznych. Jak zauważają konsultanci firmy doradztwa personalnego Experis, w ciągu ostatnich 2-3 lat popyt na przedstawicieli tego zawodu zwiększył się o około 30%. Wszystko wskazuje na to, że trend ten będzie się utrzymywał, dając pracę coraz większej liczbie osób i kusząc wyższym wynagrodzeniem. </em></p>

>

Warszawa, 22 września 2015 r. – Powodów dobrej   sytuacji na rynku IT jest kilka. Za pomyśln? atmosfer? tej branży stoi dobra koniunktura gospodarcza, napływ nowych inwestycji, ale przede wszystkim postępuj?ca automatyzacja i cyfryzacja. Zmieniaj? się potrzeby dnia codziennego, coraz więcej osób korzysta z wszelkiego rodzaju oprogramowań i rozmaitych aplikacji mobilnych. Czynniki te sprawiaj?, że rynek IT rośnie niezwykle dynamicznie, a popyt na pracowników znacznie przewyższa ich dostępność. Spośród stanowisk tego sektora na szczególn? uwagę zasługuj? Programiści, na których panuje największe zapotrzebowanie. Wszystko wskazuje na to, że trend ten będzie się utrzymywał, daj?c pracę coraz większej liczbie osób.

Popyt na programistów w sektorze IT panował zawsze, jednak obecnie obserwujemy jego bardzo dynamiczny wzrost, który w skali ostatnich 2 - 3 lat zwiększył się o około 30%, – komentuje Urszula Mikulska, Lider Zespołu IT w firmie doradztwa personalnego Experis, specjalizuj?cej się w rekrutacji w obszarach IT, inżynierii oraz finansów. – Pośród stanowisk na które rekrutujemy stanowiska programistyczne stanowi? 90% wszystkich ofert z obszaru IT. Można nazwać je sercem wielu projektów. To profesje bazowe, niezbędne do tego, by wiele inicjatyw IT mogło się zmaterializować w postaci działaj?cego produktu lub usługi. Na wzrost popytu na programistów w dużej mierze wpływa globalny rozwój i zwiększenie zapotrzebowania na aplikacje mobilne, bez których codziennie na całym świecie wiele osób nie potrafi się już obejść. Można powiedzieć, że programowanie to świetny zawód dla Polaków, bo wi?że się nie tylko z takimi cechami jak zdolność analitycznego myślenia, ale również umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, wymagaj?cych elastycznego podejścia, –mówi przedstawiciel Experis.    

Wśród innych poszukiwanych cech znajduj? się również dokładność oraz umiejętności komunikacyjne, które s? niezbędne do pracy w zespołach programistycznych. Wbrew stereotypowi, to, czy osoba na stanowisku programisty ma zdolności komunikatywne jest bardzo istotne, bo wpływa na ostateczny efekt projektu, nad którym pracuje. Ważne również, by wykonawcy oprogramowania i aplikacji potrafili porozumieć się z klientem, dla którego przygotowuj? projekt. Poszukiwan?   cech? jest również chęć rozwoju. Programista to zawód, który ewoluuje i poci?ga za sob? konieczność rozwoju w zakresie znajomości języków programowania, którymi dany specjalista się posługuje. Znajomość języków obcych również jest wymagana. Pośród nich przoduje angielski, niezbędny m.in. ze względu na charakter pracy, na któr? składa się konieczność zapoznawania się z dokumentacjami technicznymi przygotowywanymi w tym języku. Jego znajomość warunkowana jest też dość powszechn? konieczności? porozumiewania się z zagranicznym inwestorem lub zespołem współpracowników, który, częściej niż w przypadku innych zawodów, może być międzynarodowy. Również szkolenia oferowane przez pracodawców s? zwykle prowadzone właśnie w języku angielskim.

W Polce mamy bardzo dobrze wykwalifikowanych specjalistów ds. programowania. Krajowi fachowcy w niczym nie ustępuj? swoim konkurentom z Zachodu, a niejednokrotnie s? lepsi, – mówi Urszula Mikulska z Experis. – Zagraniczni specjaliści częściej ukierunkowani s? na konkretny obszar działania, natomiast programiści z Polski wyróżniaj? się wszechstronności?. Wprawdzie wynagrodzenia nadal   jak na warunki europejskie s? niższe, ale wypłacane stawki powoli goni? zarobki zachodnich kolegów po fachu. Dla przykładu pocz?tkuj?cy programista, na stanowisku Juniora, może liczyć na wynagrodzenie rzędu od 5  000 do 7 000 zł brutto. Ekspert, z doświadczeniem dwu-czteroletnim, otrzymuje miesięczn? stawkę wahaj?ca się między 8 000 a 11  000 zł brutto. Natomiast na stanowisku zarz?dzaj?cego zespołem Seniora wynagrodzenia rozpoczynaj? się od 13  000 zł a kończ? na 20  000 zł brutto, przekraczaj?c czasem nawet tę stawkę, –dodaje przedstawiciel Experis.

Pośród pracodawców programistów potrzebuj? wszyscy, niezależnie od skali czy branży działania danej firmy, choć największe zapotrzebowanie zgłaszaj? duzi gracze, którzy ze względu na swoj? skalę prowadz? liczne rekrutacje na te stanowiska. Niezależnie jednak od tego jaki pracodawca poszukuje programistów, każdy ma narastaj?ce problemy w ich pozyskaniu. Dlatego też coraz więcej przedsiębiorstw zwraca się po wsparcie do firm doradztwa personalnego, które specjalizuj? się w ich pozyskiwaniu. Przy wyborze właściwej placówki ważne jest zrozumienie specyfiki branży IT. Informatycy nie będ? chcieli rozmawiać z kimś, kto nie będzie dla nich partnerem w dyskusji. Ważne zatem, by zwracać uwagę na specjalizację danej firmy doradztwa personalnego oraz doświadczenie jej konsultantów.     

Wyspecjalizowana firma doradztwa personalnego Experis współpracuje z pracodawcami oraz kandydatami odpowiednio dopasowuj?c i ł?cz?c te dwie grupy na zmieniaj?cym się wci?ż rynku pracy. Poszukuj?cym pracy specjalistom wskazuje miejsca zatrudnienia ciekawe dla ich dalszego rozwoju i adekwatne do ich potrzeb. Experis zajmuj?c się rekrutacj?, doradza również kandydatom w zakresie budowy ich kariery dostarczaj?c informacji na temat poszukiwanych na rynku kompetencji oraz tego, na co powinni położyć nacisk, by zrealizować stawiany sobie cel zawodowy.    

***   

Experis

Experis™ jest światowym liderem w dziedzinie doradztwa personalnego i rekrutacji specjalistów. Firma zapewnia klientom kompetencje, których potrzebuj? do rozwoju swoich organizacji. Experis ł?czy wiedzę na temat branży z wyj?tkowym zrozumieniem ludzkiego potencjału, dzięki czemu zapewnia firmom niezbędnych specjalistów i kadrę zarz?dzaj?c? w obszarach IT, inżynierii oraz finansów.

Firma specjalizuje się również w dostarczaniu rozwi?zań projektowych, które pozwalaj? klientom przyspieszać rozwój i optymalizować koszty prowadzonej działalności. Oferta Experis obejmuje rozwi?zania on-site, off-site oraz offshore.

Więcej informacji o Experis Polska znajduje się na stronie: www.experis.pl.       

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 50 agencji i jest obecna w  27 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.

Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.   

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i  dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i  zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 22 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i  pozwalaj? odnieść sukces w  Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w  obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i  zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i  doradztwa personalnego.

ManpowerGroup posiada największ? w  branży sieć obejmuj?c? prawie 3  800 biur w  82  krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o  trendach na rynku pracy i  zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400  000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.

Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i  napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?.

Więcej o  tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.    

Kontakt dla mediów:  

Małgorzata Sacewicz-Górska
+48 608  480  596
+48 22 50 40  852
malgorzata.gorska(@)pl.manpowergroup.com  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Programistą być i basta, czyli rośnie popyt na programistów

<p style="text-align: justify;"><em>Sektor IT i nowych technologii jest obszarem o niespotykanej dynamice rozwoju. Ofert dla szukających w nim pracy nie tylko nie brakuje, ale rośnie też cały czas skala ich dostępności. Pośród ogłoszeń na uwagę zasługuje przewaga stanowisk programistycznych. Jak zauważają konsultanci firmy doradztwa personalnego Experis, w ciągu ostatnich 2-3 lat popyt na przedstawicieli tego zawodu zwiększył się o około 30%. Wszystko wskazuje na to, że trend ten będzie się utrzymywał, dając pracę coraz większej liczbie osób i kusząc wyższym wynagrodzeniem. </em></p>

>

Warszawa, 22 września 2015 r. – Powodów dobrej   sytuacji na rynku IT jest kilka. Za pomyśln? atmosfer? tej branży stoi dobra koniunktura gospodarcza, napływ nowych inwestycji, ale przede wszystkim postępuj?ca automatyzacja i cyfryzacja. Zmieniaj? się potrzeby dnia codziennego, coraz więcej osób korzysta z wszelkiego rodzaju oprogramowań i rozmaitych aplikacji mobilnych. Czynniki te sprawiaj?, że rynek IT rośnie niezwykle dynamicznie, a popyt na pracowników znacznie przewyższa ich dostępność. Spośród stanowisk tego sektora na szczególn? uwagę zasługuj? Programiści, na których panuje największe zapotrzebowanie. Wszystko wskazuje na to, że trend ten będzie się utrzymywał, daj?c pracę coraz większej liczbie osób.

Popyt na programistów w sektorze IT panował zawsze, jednak obecnie obserwujemy jego bardzo dynamiczny wzrost, który w skali ostatnich 2 - 3 lat zwiększył się o około 30%, – komentuje Urszula Mikulska, Lider Zespołu IT w firmie doradztwa personalnego Experis, specjalizuj?cej się w rekrutacji w obszarach IT, inżynierii oraz finansów. – Pośród stanowisk na które rekrutujemy stanowiska programistyczne stanowi? 90% wszystkich ofert z obszaru IT. Można nazwać je sercem wielu projektów. To profesje bazowe, niezbędne do tego, by wiele inicjatyw IT mogło się zmaterializować w postaci działaj?cego produktu lub usługi. Na wzrost popytu na programistów w dużej mierze wpływa globalny rozwój i zwiększenie zapotrzebowania na aplikacje mobilne, bez których codziennie na całym świecie wiele osób nie potrafi się już obejść. Można powiedzieć, że programowanie to świetny zawód dla Polaków, bo wi?że się nie tylko z takimi cechami jak zdolność analitycznego myślenia, ale również umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, wymagaj?cych elastycznego podejścia, –mówi przedstawiciel Experis.    

Wśród innych poszukiwanych cech znajduj? się również dokładność oraz umiejętności komunikacyjne, które s? niezbędne do pracy w zespołach programistycznych. Wbrew stereotypowi, to, czy osoba na stanowisku programisty ma zdolności komunikatywne jest bardzo istotne, bo wpływa na ostateczny efekt projektu, nad którym pracuje. Ważne również, by wykonawcy oprogramowania i aplikacji potrafili porozumieć się z klientem, dla którego przygotowuj? projekt. Poszukiwan?   cech? jest również chęć rozwoju. Programista to zawód, który ewoluuje i poci?ga za sob? konieczność rozwoju w zakresie znajomości języków programowania, którymi dany specjalista się posługuje. Znajomość języków obcych również jest wymagana. Pośród nich przoduje angielski, niezbędny m.in. ze względu na charakter pracy, na któr? składa się konieczność zapoznawania się z dokumentacjami technicznymi przygotowywanymi w tym języku. Jego znajomość warunkowana jest też dość powszechn? konieczności? porozumiewania się z zagranicznym inwestorem lub zespołem współpracowników, który, częściej niż w przypadku innych zawodów, może być międzynarodowy. Również szkolenia oferowane przez pracodawców s? zwykle prowadzone właśnie w języku angielskim.

W Polce mamy bardzo dobrze wykwalifikowanych specjalistów ds. programowania. Krajowi fachowcy w niczym nie ustępuj? swoim konkurentom z Zachodu, a niejednokrotnie s? lepsi, – mówi Urszula Mikulska z Experis. – Zagraniczni specjaliści częściej ukierunkowani s? na konkretny obszar działania, natomiast programiści z Polski wyróżniaj? się wszechstronności?. Wprawdzie wynagrodzenia nadal   jak na warunki europejskie s? niższe, ale wypłacane stawki powoli goni? zarobki zachodnich kolegów po fachu. Dla przykładu pocz?tkuj?cy programista, na stanowisku Juniora, może liczyć na wynagrodzenie rzędu od 5  000 do 7 000 zł brutto. Ekspert, z doświadczeniem dwu-czteroletnim, otrzymuje miesięczn? stawkę wahaj?ca się między 8 000 a 11  000 zł brutto. Natomiast na stanowisku zarz?dzaj?cego zespołem Seniora wynagrodzenia rozpoczynaj? się od 13  000 zł a kończ? na 20  000 zł brutto, przekraczaj?c czasem nawet tę stawkę, –dodaje przedstawiciel Experis.

Pośród pracodawców programistów potrzebuj? wszyscy, niezależnie od skali czy branży działania danej firmy, choć największe zapotrzebowanie zgłaszaj? duzi gracze, którzy ze względu na swoj? skalę prowadz? liczne rekrutacje na te stanowiska. Niezależnie jednak od tego jaki pracodawca poszukuje programistów, każdy ma narastaj?ce problemy w ich pozyskaniu. Dlatego też coraz więcej przedsiębiorstw zwraca się po wsparcie do firm doradztwa personalnego, które specjalizuj? się w ich pozyskiwaniu. Przy wyborze właściwej placówki ważne jest zrozumienie specyfiki branży IT. Informatycy nie będ? chcieli rozmawiać z kimś, kto nie będzie dla nich partnerem w dyskusji. Ważne zatem, by zwracać uwagę na specjalizację danej firmy doradztwa personalnego oraz doświadczenie jej konsultantów.     

Wyspecjalizowana firma doradztwa personalnego Experis współpracuje z pracodawcami oraz kandydatami odpowiednio dopasowuj?c i ł?cz?c te dwie grupy na zmieniaj?cym się wci?ż rynku pracy. Poszukuj?cym pracy specjalistom wskazuje miejsca zatrudnienia ciekawe dla ich dalszego rozwoju i adekwatne do ich potrzeb. Experis zajmuj?c się rekrutacj?, doradza również kandydatom w zakresie budowy ich kariery dostarczaj?c informacji na temat poszukiwanych na rynku kompetencji oraz tego, na co powinni położyć nacisk, by zrealizować stawiany sobie cel zawodowy.    

***   

Experis

Experis™ jest światowym liderem w dziedzinie doradztwa personalnego i rekrutacji specjalistów. Firma zapewnia klientom kompetencje, których potrzebuj? do rozwoju swoich organizacji. Experis ł?czy wiedzę na temat branży z wyj?tkowym zrozumieniem ludzkiego potencjału, dzięki czemu zapewnia firmom niezbędnych specjalistów i kadrę zarz?dzaj?c? w obszarach IT, inżynierii oraz finansów.

Firma specjalizuje się również w dostarczaniu rozwi?zań projektowych, które pozwalaj? klientom przyspieszać rozwój i optymalizować koszty prowadzonej działalności. Oferta Experis obejmuje rozwi?zania on-site, off-site oraz offshore.

Więcej informacji o Experis Polska znajduje się na stronie: www.experis.pl.       

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 50 agencji i jest obecna w  27 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.

Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.   

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i  dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i  zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 22 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i  pozwalaj? odnieść sukces w  Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w  obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i  zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i  doradztwa personalnego.

ManpowerGroup posiada największ? w  branży sieć obejmuj?c? prawie 3  800 biur w  82  krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o  trendach na rynku pracy i  zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400  000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.

Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i  napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?.

Więcej o  tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.    

Kontakt dla mediów:  

Małgorzata Sacewicz-Górska
+48 608  480  596
+48 22 50 40  852
malgorzata.gorska(@)pl.manpowergroup.com  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin