Analizy i badania

Prognozy na lata 2017-2018

<p style="text-align: justify;">Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury, zrewidowaliśmy nasze prognozy makroekonomiczne (por. tabela na str. 7).</p>

>

Oczekujemy, że tempo wzrostu PKB w 2017 r. wyniesie 4,1% r/r (4,0% przed rewizj?), a w 2018 r. będzie równe 3,8%

Nasz scenariusz makroekonomiczny nie uległ znacz?cym zmianom w porównaniu do ostatniej prognozy. Oczekujemy, że w II połowie 2017 r. tempo wzrostu PKB zwiększy się do 4,2% r/r wobec 3,9% w I połowie. W kolejnych kwartałach będziemy mieli do czynienia z coraz większ? absorbcj? środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej. Stopniowo będ? uruchamiane kolejne projekty inwestycyjne finansowane z budżetów jednostek samorz?dów terytorialnych, budżetu centralnego, Krajowego Funduszu Drogowego oraz przedsiębiorstw kontrolowanych przez sektor publiczny. Uważamy, że szczyt dynamiki inwestycji ogółem przypadnie na I kw. 2018 r.

Na przełomie II i III kw. br. wygasł pozytywny wpływ oddziaływania programu Rodzina 500+ na dynamikę konsumpcji, co będzie czynnikiem ograniczaj?cym tempo wzrostu PKB w kolejnych kwartałach. Uważamy jednak, że dynamika spożycia prywatnego utrzyma się na poziomie 4,0% r/r lub wyższym w całym horyzoncie prognozy. Będzie to efektem poprawiaj?cej się sytuacji na runku pracy (w tym oczekiwanego przez nas szybszego wzrost realnych wynagrodzeń), wysokiej skłonności gospodarstw domowych do realizowania bież?cych wydatków z wykorzystaniem zgromadzonych oszczędności, jak również obniżenia wieku emerytalnego. W IV kw. br. ponad 330 tys. osób zyska prawo do świadczenia emerytalnego. Uważamy, że większość z nich pomimo pobierania emerytury zdecyduje się na kontynuację zatrudnienia (obecne prawo nie zabrania takiego rozwi?zania). Takie działanie przyczyni się do wyraźnego podniesienia dynamiki realnych dochodów gospodarstw domowych w horyzoncie jednego roku, a w efekcie również konsumpcji.

W warunkach zarysowanego powyżej silnego wzrostu popytu krajowego, w polskiej gospodarce będzie można w coraz większym stopniu zaobserwować symptomy przegrzania. Rosn?ce trudności przedsiębiorstw ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników będ? oddziaływać w kierunku ograniczenia nakładów na środki trwałe (por. MAKROmapa z 04.09.2017). Zgodnie z badaniami koniunktury GUS, w III kw. odsetek przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego raportuj?cych ww. trudności był najwyższy w historii badań. Tym samym w warunkach utrzymuj?cego się wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie i ograniczonych możliwości ich zwiększenia, firmy nie będ? w stanie zaspokoić rosn?cego popytu krajowego i zagranicznego. Ożywienie w inwestycjach i konsumpcji przyczyni się do znacz?cego przyspieszenia wzrostu importu i – w efekcie – zmniejszenia wkładu eksportu netto do wzrostu PKB. Zmniejszenie to nast?pi mimo lekkiego przyspieszenia eksportu w zwi?zku z oczekiwanym przez nas ożywieniem światowego handlu (por. MAKROmapa z 28.08.2017). Doprowadzi to jednocześnie do wyraźnego spadku salda bilansu płatniczego w relacji do PKB z -1,2% w 2017 r. do -2,0% w 2018 r.

Drugim symptomem przegrzania gospodarki będzie narastanie presji płacowej i wzrost nominalnych wynagrodzeń do 6,5% r/r w 2018 r. wobec 5,2% w br. W efekcie dojdzie również do wzrostu inflacji bazowej do 0,9% r/r w IV kw. br. i 1,9% w IV kw. 2018 r. Prognozujemy, że inflacja ogółem wyniesie 1,9% w br. i 1,6% w 2018 r. Ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy dla dynamiki cen paliw w grudniu 2016 r., tempo wzrostu cen ogółem silnie obniży się do 1,5% na koniec br.

Podtrzymujemy nasz scenariusz perspektyw polityki pieniężnej. Oczekujemy, że w warunkach utrzymywania się inflacji znacz?co poniżej celu inflacyjnego, RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do listopada 2018 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Prognozy na lata 2017-2018

<p style="text-align: justify;">Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury, zrewidowaliśmy nasze prognozy makroekonomiczne (por. tabela na str. 7).</p>

>

Oczekujemy, że tempo wzrostu PKB w 2017 r. wyniesie 4,1% r/r (4,0% przed rewizj?), a w 2018 r. będzie równe 3,8%

Nasz scenariusz makroekonomiczny nie uległ znacz?cym zmianom w porównaniu do ostatniej prognozy. Oczekujemy, że w II połowie 2017 r. tempo wzrostu PKB zwiększy się do 4,2% r/r wobec 3,9% w I połowie. W kolejnych kwartałach będziemy mieli do czynienia z coraz większ? absorbcj? środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej. Stopniowo będ? uruchamiane kolejne projekty inwestycyjne finansowane z budżetów jednostek samorz?dów terytorialnych, budżetu centralnego, Krajowego Funduszu Drogowego oraz przedsiębiorstw kontrolowanych przez sektor publiczny. Uważamy, że szczyt dynamiki inwestycji ogółem przypadnie na I kw. 2018 r.

Na przełomie II i III kw. br. wygasł pozytywny wpływ oddziaływania programu Rodzina 500+ na dynamikę konsumpcji, co będzie czynnikiem ograniczaj?cym tempo wzrostu PKB w kolejnych kwartałach. Uważamy jednak, że dynamika spożycia prywatnego utrzyma się na poziomie 4,0% r/r lub wyższym w całym horyzoncie prognozy. Będzie to efektem poprawiaj?cej się sytuacji na runku pracy (w tym oczekiwanego przez nas szybszego wzrost realnych wynagrodzeń), wysokiej skłonności gospodarstw domowych do realizowania bież?cych wydatków z wykorzystaniem zgromadzonych oszczędności, jak również obniżenia wieku emerytalnego. W IV kw. br. ponad 330 tys. osób zyska prawo do świadczenia emerytalnego. Uważamy, że większość z nich pomimo pobierania emerytury zdecyduje się na kontynuację zatrudnienia (obecne prawo nie zabrania takiego rozwi?zania). Takie działanie przyczyni się do wyraźnego podniesienia dynamiki realnych dochodów gospodarstw domowych w horyzoncie jednego roku, a w efekcie również konsumpcji.

W warunkach zarysowanego powyżej silnego wzrostu popytu krajowego, w polskiej gospodarce będzie można w coraz większym stopniu zaobserwować symptomy przegrzania. Rosn?ce trudności przedsiębiorstw ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników będ? oddziaływać w kierunku ograniczenia nakładów na środki trwałe (por. MAKROmapa z 04.09.2017). Zgodnie z badaniami koniunktury GUS, w III kw. odsetek przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego raportuj?cych ww. trudności był najwyższy w historii badań. Tym samym w warunkach utrzymuj?cego się wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie i ograniczonych możliwości ich zwiększenia, firmy nie będ? w stanie zaspokoić rosn?cego popytu krajowego i zagranicznego. Ożywienie w inwestycjach i konsumpcji przyczyni się do znacz?cego przyspieszenia wzrostu importu i – w efekcie – zmniejszenia wkładu eksportu netto do wzrostu PKB. Zmniejszenie to nast?pi mimo lekkiego przyspieszenia eksportu w zwi?zku z oczekiwanym przez nas ożywieniem światowego handlu (por. MAKROmapa z 28.08.2017). Doprowadzi to jednocześnie do wyraźnego spadku salda bilansu płatniczego w relacji do PKB z -1,2% w 2017 r. do -2,0% w 2018 r.

Drugim symptomem przegrzania gospodarki będzie narastanie presji płacowej i wzrost nominalnych wynagrodzeń do 6,5% r/r w 2018 r. wobec 5,2% w br. W efekcie dojdzie również do wzrostu inflacji bazowej do 0,9% r/r w IV kw. br. i 1,9% w IV kw. 2018 r. Prognozujemy, że inflacja ogółem wyniesie 1,9% w br. i 1,6% w 2018 r. Ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy dla dynamiki cen paliw w grudniu 2016 r., tempo wzrostu cen ogółem silnie obniży się do 1,5% na koniec br.

Podtrzymujemy nasz scenariusz perspektyw polityki pieniężnej. Oczekujemy, że w warunkach utrzymywania się inflacji znacz?co poniżej celu inflacyjnego, RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do listopada 2018 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.