Analizy i badania

Prognozy na lata 2016-2017

<p style="text-align: justify;">Przygotowaliśmy kolejną edycję naszej prognozy makroekonomicznej z użyciem kwartalnego modelu ekonometrycznego uwzględniającego napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach krajowej i globalnej koniunktury. </p>

>

Podtrzymujemy nasz? prognozę, zgodnie z któr? dynamika PKB obniży się z 3,6% r/r w 2015 r. do 2,9% w br. Wzrost PKB w Polsce w 2016 r. będzie ograniczany przez znacz?cy spadek dynamiki inwestycji publicznych (zmniejszone wykorzystanie środków unijnych na pocz?tku nowej perspektywy finansowej 2014-2020). Do wyraźnego spowolnienia wzrostu gospodarczego przyczyni się również oddziaływanie efektów wysokiej bazy z 2015 r. dla eksportu i inwestycji przedsiębiorstw. Głównym czynnikiem ograniczaj?cym spadek dynamiki PKB w br. będzie natomiast przyspieszenie konsumpcji wynikaj?ce z uruchomienia programu Rodzina 500+ od pocz?tku II kw. br. (por. MAKROmapa z 7.12.2015) oraz wypłaty jednorazowych dodatków do emerytur i rent w marcu (ok. 1,4 mld zł).

W naszej prognozie założyliśmy, że w okresie II-IV kw. 2016 r. zostanie stopniowo wypłacone gospodarstwom domowym 17 mld zł (3/4 środków przewidzianych na pełen rok trwania programu). Zakładamy, że ok. 30% całości transferów zostanie zaoszczędzona (głównie wśród bogatszych rodzin), a reszta środków będzie stanowiła impuls do wzrostu konsumpcji. Prognozujemy, że dynamika spożycia prywatnego zwiększy się z 3,4 % r/r w I kw. br. do 5,0% w II kw. W kolejnych kwartałach ze względu na spadek dynamiki realnego funduszu płac, tempo wzrostu spożycia prywatnego w II poł. 2016 r. lekko obniży się, jednak wci?ż pozostanie na wysokim poziomie równym ok. 4% r/r. Przyspieszenie konsumpcji w br. przyczyni się do zwiększeniu dynamiki importu. W rezultacie, przy spadku tempa wzrostu eksportu wkład eksportu netto w skali całego roku stanie się ujemy. Jednocześnie bior?c pod uwagę ostatnie wyniki badań koniunktury widzimy istotne ryzyko w dół dla kształtowania się popytu zagranicznego w krótkim i średnim terminie, co może oddziaływać w kierunku pogłębienia spadku kontrybucji eksportu netto w br. (por. MAKROmapa z 29.02.2016).

Od II kw. 2017 r. pozytywny efekt oddziaływania programu 500+ na dynamikę konsumpcji wygaśnie, a dodatkowo wysokie efekty bazy z 2016 r. będ? oddziaływały w kierunku zmniejszenia tempa wzrostu spożycia prywatnego i dynamiki PKB w 2017 r. W przeciwnym kierunku będzie natomiast oddziaływała zwiększona absorbcja środków unijnych przyczyniaj?ca się do wzrostu inwestycji ogółem. W 2017 r. nast?pi również zwiększenie dynamiki inwestycji przedsiębiorstw wspierane przez efekty niskiej bazy z 2016 r. W efekcie prognozujemy, że dynamika PKB zwiększy się do 3,1% w 2017 r.

Oczekujemy, że w 2016 r. średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie -0,3% r/r wobec -0,9% w 2015 r. Prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do października 2016 r. W I kw. 2017 r. oczekujemy, że inflacja silnie zwiększy się do 1,0% r/r m.in. ze względu na oddziaływanie efektów niskiej bazy dla dynamiki cen paliw i nośników energii. W kolejnych kwartałach przewidujemy umiarkowany wzrost wskaźnika inflacji CPI do 1,6% w IV kw. 2016 r. W 2017 r. inflacja będzie dalej rosn?ć, wspierana przez domykanie się luki popytowej i ukształtuje się na poziomie równym średniorocznie 1,2%. Czynnikiem ryzyka w dół dla naszej prognozy jest kształtowanie się cen ropy na światowych rynkach.

Uważamy, że rynek pracy znajduje się blisko stanu równowagi. Oczekujemy, że stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtuje się na poziomie 9,4% na koniec br. i takim samym poziomie na koniec 2017 r. Do spadku bezrobocia przyczyni? się zarówno oczekiwany w okresie prognozy dalszy (choć wolniejszy) wzrost inwestycji, jak i strukturalne zmiany na rynku pracy wynikaj?ce z wprowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reform urzędów pracy. Skala spadku stopy bezrobocia będzie ograniczana przez trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Oczekujemy, że dynamika zatrudnienia poza rolnictwem będzie się stopniowo obniżać i pocz?wszy od I kw. 2017 r. osi?gnie poziom 0,0% r/r. Wzrost inflacji i trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników będ? oddziaływały w kierunku wzrostu presji płacowej. Zwiększenie wynagrodzeń będzie ograniczane natomiast przez możliwość zwiększenia wymiaru godzinowego pracowników dotychczas zatrudnionych na część etatu, niski stopień uzwi?zkowienia, gotowość pracodawców do przeniesienia produkcji za granicę, napływ imigrantów oraz migracje powrotne Polaków. W efekcie oczekujemy umiarkowanego zwiększenia nominalnego tempa wzrostu płac z 4,3% w br. do 4,7% w 2017 r.

Oczekujemy, że rozluźnienie polityki pieniężnej przez EBC na posiedzeniu w tym tygodniu (patrz powyżej) przyczyni się do umocnienia kursu złotego stwarzaj?cego przestrzeń do jednorazowej obniżki stóp przez RPP o 50 pb w lipcu br. Uważamy, że RPP podejmie tak? decyzję w odpowiedzi na wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego w I kw., wydłużenie okresu oczekiwanej deflacji oraz rosn?ce ryzyko wyhamowania wzrostu dochodów budżetowych w 2016 r. i 2017 r. Oczekujemy, że kurs EURPLN będzie kształtował się w przedziale 4,30-4,40 do września 2016 r. Pocz?wszy od IV kw. 2016 r. oczekujemy umiarkowanego umocnienia polskiej waluty z zasięgiem 4,15 za euro na koniec 2017 r. Będzie to zwi?zane z rosn?cymi oczekiwaniami rynkowymi na podwyżki stóp procentowych przez RPP. Naszym zdaniem, ze względu na rosn?c? inflację i wysokie prawdopodobieństwo jej powrotu do celu w horyzoncie kilku kwartałów, Rada zdecyduje się na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w lipcu 2017 r. i poniesie stopy procentowe ł?cznie o 50 pb w 2017 r. Ryzyko w górę dla przedstawionej powyżej ścieżki kursu EURPLN stanowi możliwość obniżki ratingu Polski przez agencję Moody’s w ramach oceny zaplanowanej na maj br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin