Komitety

Postulaty Komitetu CCIFP uwzględnione w nowelizacji ustawy o PPP!

<p style="text-align: justify;"><strong>W dniu 8 sierpnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o PPP (partnerstwie publiczno-prywatnym). Z radością możemy poinformować, że większość z postulatów zgłaszanych przez członków Komitetu PPP działającym przy CCIFP zostały uwzględnione. Warto podkreślić, że postulaty te przekazywaliśmy konsekwentnie od 2014 roku.</strong></p>

>

Na 11 postulatów uwzględniono 8 (w tym jeden częściowo). Dotyczyły one:

 1. umożliwienia wst?pienia spółki projektowej w miejsce dotychczasowego uczestnika postępowania lub oferenta
 2. dopuszczenia zmian podmiotowych po stronie partnera prywatnego
 3. zawiadomienia prezesa UZP o zawarciu umowy
 4. wprowadzenia czytelnych zasad wyboru trybu postępowania i zniesienie negatywnych konsekwencji dokonanego wyboru w przypadku zmiany formuły wynagrodzenia
 5. eliminacji wynagrodzenia jako obowi?zkowego kryterium wyboru oferty/umożliwienie określenia kryteriów na etapie opracowywania SIWZ
 6. umożliwienia podmiotowi publicznemu dokonania “sprzedaży” projektu
 7. umożliwienia podmiotowi publicznemu przejęcia umów partnera prywatnego z podwykonawcami
 8. możliwości utworzenia przez spółkę ppp spółki celowej o kapitale mieszanym, która realizować będzie przedsięwzięcie (częściowo)

Nieuwzględnione postulaty:

 1. wprowadzenie czytelnej regulacji dotycz?cej wyboru podwykonawców przez partnera prywatnego
 2. dopuszczenie zmian umowy ppp w trakcie jej wykonywania
 3. zwrot kosztów złożonej oferty

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym podmiotom w proces wypracowywania postulatów do ustawy.

Pełna treść ustawy dostępna jest tutaj >>>

Zapraszamy do udziału w najbliższym spotkaniu Komitetu PPP, więcej informacji na stronie:  >>>

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin