Analizy i badania

Posiedzenie RPP w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zmniejszyły się do poziomu 1,96 (spadek o 7pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,40 (spadek o 10pb), a obligacji 10- letnich zmniejszyły się do poziomu 2,84 (spadek o 11pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu obserwowany był spadek stawek IRS na całej długości krzywej. W kierunku ich obniżenia oddziaływał wzrost globalnego apetytu na ryzyko, na co wskazuje znacz?ce zmniejszenie spreadu pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami. Spadkowi stawek IRS sprzyjała również publikacja niższych od oczekiwań krajowych danych o inflacji. W czwartek odbyły się aukcje długu (podstawowa i uzupełniaj?ca), na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 5-, 6-, 10- letnich terminach zapadalności za 6 mld zł przy popycie równym 13,8 mld zł. Udana aukcja długu przyczyniła się do spadku stawek IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie zaplanowane na środę posiedzenie RPP. W naszej ocenie treść komunikatu po posiedzeniu Rady oraz wypowiedzi prezesa NBP podczas konferencji prasowej mog? doprowadzić do spadku stawek IRS na krótkim końcu krzywej dochodowości. Uważamy, że sumaryczny wpływ danych z USA (sprzedaż detaliczna oraz inflacja) na stawki IRS będzie ograniczony.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin