Analizy i badania

Polska na 4. miejscu państw EMEA, w których o pracę będzie najłatwiej. II kwartał przyniesie stabilny optymizm na rynku pracy w naszym kraju

<p style="text-align: justify;"><em>Jak pokazują wyniki najnowszej edycji raportu ManpowerGroup, w II kwartale br. pracodawcy zapowiadają utrzymanie się pozytywnej sytuacji dla osób szukających pracy. Dodatnie prognozy zatrudnienia odnotowano we wszystkich sektorach gospodarki oraz regionach kraju. Pośród branż, w których należy spodziewać się najkorzystniejszej sytuacji, znalazło się Budownictwo, wyraźny optymizm widać też w sektorach Restauracje/ Hotele, Produkcja przemysłowa, Transport/ Logistyka/ Komunikacja oraz Handel detaliczny i hurtowy. W zestawieniu z innymi badanymi krajami regionu EMEA, Polska znalazła się na 4. miejscu państw, w których o pracę będzie najłatwiej.</em></p>

>

Warszawa, 8 marca 2016 r. – Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce s? zauważalnie optymistyczni co do planów rekrutacyjnych na najbliższe trzy miesi?ce. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na zauważalnie optymistycznym poziomie, wynosz?c +10%. Już drugi kwartał z rzędu odnotowana dla naszego kraju prognoza utrzymuje się na najwyższym poziomie, jaki uzyskano od czasu II kwartału 2011 r. W ujęciu kwartalnym wynik nie ulega zmianie, natomiast w ujęciu rocznym wzrósł o 3 punkty procentowe. Spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 18% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 6% zamierza redukować etaty a 70% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

– Tempo zatrudniania pozostanie stabilne w nadchodz?cych miesi?cach, a poszukuj?cy pracy mog? spodziewać się korzystnej sytuacji, – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Koniunktura gospodarcza sprzyja zwiększonej konsumpcji i nowym inwestycjom, co ma pozytywne przełożenie na rynek pracy. Większość nowoutworzonych miejsc pracy będzie generowana przez duże przedsiębiorstwa, które zwykle przoduj? na liście firm powiększaj?cych swoje zespoły, jednak optymizm w tworzeniu nowych etatów deklaruj? również pracodawcy w małych i średnich spółkach. Rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, co w poł?czeniu z rosn?cym niedoborem talentów będzie istotnym czynnikiem wpływaj?cym na przyszł? sytuację. Możemy też spodziewać się zwiększonych nakładów na działania maj?ce na celu nie tylko przyci?gnięcie, ale również utrzymanie pracowników w organizacji, a także wzmocnienie współpracy wewnętrznych działów HR z doświadczonymi agencjami zatrudnienia, które zwłaszcza teraz stan? się pomocne w poszukiwaniu talentów niezbędnych do rozwoju każdej firmy, – dodaje Iwona Janas.    

  

Wykres 1. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski w ci?gu kolejnych kwartałów. Źródło: Raport „Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia”.

W II kwartale 2016 r. we wszystkich 10 badanych sektorach[1]prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższ? notę odnotowano dla Budownictwa, gdzie wynik wyniósł +20%. Wyraźny optymizm widać także w wielu innych sektorach, takich jak Restauracje/ Hotele, Produkcja przemysłowa, Transport/ Logistyka/ Komunikacja, oraz Handel detaliczny i hurtowy, gdzie prognoza plasuje się odpowiednio na poziomie +14%, +13%, +12% i +11%. Umiarkowany optymizm odnotowano dla sektorów Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi oraz Instytucje sektora publicznego, +5% dla obu. Najniższe wyniki uzyskano dla trzech branż. Znalazły się pośród nich Energetyka/ Gazownictwo/ Wodoci?gi, z prognoz? +2%, a także Kopalnie/ Przemysł wydobywczy oraz Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, gdzie otrzymano notę na poziomie +1% dla obu.

Wykres 2. Prognoza netto zatrudnienia dla sektorów w Polsce na Q2 2016 r. Źródło: Raport „Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia”.

W ujęciu kwartalnym poprawa prognoz nast?piła w czterech z 10 badanych sektorach. Największy wzrost, o 7 punktów procentowych, odnotowano dla branży Restauracje/Hotele. Umiarkowan? poprawę, o 5 punktów procentowych uzyskano dla sektora Transport/ Logistyka/ Komunikacja. Wyniki dla branż Energetyka/ Gazownictwo/ Wodoci?gi oraz Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi utrzymuj? się na zbliżonym do poprzedniego kwartału poziomie. Pogorszenie prognoz nast?piło w pięciu sektorach. Największe spadki uzyskano dla Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo i Produkcja przemysłowa, odpowiednio o 6 i o 5 punktów procentowych. Umiarkowane pogorszenie prognoz odnotowano też dla branż Instytucje sektora publicznego oraz Handel detaliczny i hurtowy, odpowiednio o 4 i o 3 punkty procentowe.

W ujęciu rocznym poprawa prognoz nast?piła w siedmiu z 10 badanych sektorach. Największy wzrost, o 11 punktów procentowych, odnotowano dla branży Restauracje/Hotele. Zauważalnej poprawie uległa sytuacja w branży Energetyka/ Gazownictwo/ Wodoci?gi, o 9 punktów procentowych. Dla sektorów Handel detaliczny i hurtowy oraz Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo uzyskano niewielk? poprawę wyników, o 2 punkty procentowe dla obu. Prognoza dla Produkcji przemysłowej nie uległa zmianie, a branże Budownictwo, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy oraz Instytucje sektora publicznego pozostaj? na zbliżonym poziomie. Dla sektora Transport/ Logistyka/ Komunikacja uzyskano największy spadek wyniku, o 6 punktów procentowych.

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski[2] prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2016 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodz?cym kwartale. Najwyższe wyniki uzyskano w oparciu o deklaracje pracodawców w regionach Południowym oraz Południowo-Zachodnim, gdzie wynik wynosi +14% dla obu. Zauważalny optymizm panuje również w regionie Północno-Zachodnim oraz Północnym, dla których uzyskana prognoza wynosi odpowiednio +13% i +10%. Również w pozostałych regionach notowania utrzymuj? się na dobrej pozycji. Na Wschodzie wynik plasuje się na poziomie +9%, a w Centrum +4%.

W ujęciu kwartalnym prognoza netto zatrudnienia wzrosła w czterech z sześciu badanych regionach, a w dwóch spadła. Największ? poprawę, o 7 i o 5 punktów procentowych, odnotowano w regionach Południowym i Północno-Zachodnim. W regionach Południowo-Zachodnim i Północnym wynik wzrósł umiarkowanie, odpowiednio o 4 i o 3 punkty procentowe. Pogorszeniu natomiast uległa prognoza dla Wschodu oraz Centrum, odpowiednio o 3 i o 2 punkty procentowe.

W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w pięciu z sześciu badanych regionach, a spadek w jednym. Największ? poprawę uzyskano w regionach Północnym oraz Południowo-Zachodnim, gdzie wyniki wzrosły odpowiednio o 6 i o 5 punktów procentowych. W regionach Północno-Zachodnim i Południowym uzyskano umiarkowan? poprawę prognozy, o 4 i o 3 punkty procentowe. Równocześnie w Centrum obserwowany jest niewielki spadek optymizmu, o 2 punkty procentowe. Wynik dla Wschodu utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2016 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa[1]. Dla pracodawców ze wszystkich czterech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano wśród respondentów z dużych przedsiębiorstw, dla których prognoza wynosi +29%, wskazuj?c na wyraźny optymizm pracodawców i stanowi?c dla tej grupy najwyższ? notę od III kwartału 2008 r. Zauważalny optymizm obserwowany jest również w małych i średnich przedsiębiorstwach, w których uzyskano prognozę na poziomie +10% i +8%. Najsłabsze prognozy otrzymały mikroprzedsiębiorstwa, dla których wynik wyniósł +1%, sygnalizuj?c na nieznacznie optymistyczne perspektywy dla poszukuj?cych pracy.

Polska a Świat:    

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział ponad 58.000 pracodawców z 42 krajów i terytoriów. Zgodnie z ich deklaracjami zwiększenie zatrudnienia przewiduj? pracodawcy w 39 badanych krajach i terytoriach. Jednak pomimo niewielu sygnałów świadcz?cych o kurczeniu się rynku pracy, prognozy w większości krajów i terytoriów s? ostrożniejsze niż kwartał czy rok temu. W porównaniu z poprzednim kwartałem plany zwi?zane ze zwiększeniem zatrudnienia uległy poprawie w ośmiu, a pogorszeniu w 22 państwach. Natomiast w ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano w 12 a spadek w 23 krajach. Najbardziej pozytywne nastroje zwi?zane ze zwiększaniem zatrudnienia w ci?gu II kwartału 2016 r. panuj? wśród pracodawców w Indiach (+38%), Japonii (+22%), na Tajwanie (+20%), w Kolumbii (+18%) i Gwatemali (+18). Najsłabsz? prognozę netto zatrudnienia spośród 42 badanych krajów odnotowano w Brazylii (-10%), Francji (-1%) i we Włoch (0%). S? to jedyne ujemne prognozy, jakie uzyskano w tej edycji badania ManpowerGroup. Polska, w zestawieniu z innymi badanymi krajami regionu EMEA, znalazła się na czwartym miejscu państw, w których o pracę będzie najłatwiej, awansuj?c w zestawieniu państw EMEA z miejsca szóstego, jakie zajmowała w poprzedniej edycji badania.

Kwartalny badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 33. Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy. Wyniki dla wszystkich badanych 42 krajów i terytoriów a także interaktywne narzędzie umożliwiaj?ce ich analizę s? dostępne na stronie na stronie: http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/.

BAROMETR MANPOWER PERSPEKTYW ZATRUDNIENIA DLA II KWARTAŁU 2016 R >>>

[1]     Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodoci?gi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka/ Komunikacja.

[2]     Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośl?skie, opolskie), Południowy (małopolskie, śl?skie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).

[3] Podział respondentów pod względem wielkości przedsiębiorstw: mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniaj?ce mniej niż 10 osób), małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 osób), średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 osób), duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób).

***

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia   to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców zwi?zane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród ponad 58 000 pracodawców w 42 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla II kwartału 2016 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 13 a 26 stycznia 2016 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane s? od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców. Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy/ Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 70 agencji i jest obecna w  44 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™. Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement.
Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) od blisko 70 lat jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Jako ekspert w swojej branży codziennie ł?czymy ponad 600 000 pracowników z pracodawcami z różnych specjalizacji i sektorów gospodarki. ManpowerGroup posiada sieć biur w ponad 80 krajach, dzięki czemu ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o trendach na rynku pracy i zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby ponad 400 000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? poprzez: Manpower ?, Experis™, Right Management ? oraz ManpowerGroup™ Solutions. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. W 2016 r. po raz szósty z rzędu ManpowerGroup został uznany za jedn? z najbardziej etycznych firm na świecie, co podkreśla zaufanie, jakim firma cieszy się w branży.   Więcej o  tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.        

Obserwuj ManpowerGroup na:  

Do pobrania

Download Barometr_Manpower_Perspektyw_Zatrudnienia_Q2_16_PL_DRUK.pdf  (PDF • 1 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin