Polska atrakcyjna kadrami i niespokojna politycznie

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Polska przyciąga inwestorów zagranicznych wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, szeroką dostępnością poddostawców oraz członkostwem w Unii Europejskiej. Najgorzej firmy zagraniczne oceniają stabilność polityczno-społeczną kraju i możliwość przewidywania polityki gospodarczej – wynika z 12. edycji Ankiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przeprowadzonej we współpracy z trzynastoma izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce. W badaniu udział wzięło 369 firm zagranicznych operujących w Polsce.</strong></span></span></span></p>

>

Członkostwo w Unii, pracownicy i sieć poddostawców mocnymi punktami atrakcyjności Polski

Pośród 21 czynników atrakcyjności inwestycyjnej stosowanych w badaniu, podobnie jak w ub.r., członkostwo w Unii i kwalifikacje pracowników s? czynnikami najlepiej ocenianymi przez firmy zagraniczne operuj?ce w Polsce. Na miejscu trzecim znalazła się ocena jakości i dostępności poddostawców, która awansuje konsekwentnie od kilku lat. Czwart? pozycję w badaniu zajmuje wykształcenie akademickie, a pi?tkę najatrakcyjniejszych czynników zamyka produktywność i zmotywowanie pracowników.  

Lepsza przejrzystość zamówień publicznych, gorsza ocena bezpieczeństwa prawnego, mniejsza elastyczność prawa pracy i dostępność kadr

W 2017 r., lepiej niż w ubiegłorocznym badaniu oceniana jest przejrzystość prawa zamówień publicznych (awans o cztery pozycje w rankingu czynników atrakcyjności) oraz skuteczność walki z korupcj? i przestępczości? gospodarcz?. W porównaniu z ub. r. wyraźnie pogorszyła się ocena dla bezpieczeństwa prawnego. W pytaniu otwartym przedsiębiorcy wskazuj? na zbyt duże tempo uchwalania ustaw, w tym reguluj?cych funkcjonowanie branż, oraz brak rzetelnych konsultacji projektów ustaw z biznesem.

W 2017 r. gorzej oceniana jest także elastyczność prawa pracy oraz dostępność pracowników .  

Najniższe noty dla stabilności polityczno-społecznej i przewidywalności polityki gospodarczej

Podobnie jak w 2016 r., najniższe noty przypadły w br. stabilności polityczno-społecznej oraz przewidywalności polityki gospodarczej w Polsce. Stabilność polityczno-społeczna, która jeszcze w 2015 r. zajmowała pozycję 6. w rankingu czynników, a w 2016 r. spadła na pozycję 20., dalej traci w ocenie inwestorów zagranicznych operuj?cych w Polsce i oceniana jest w br. na 2,39 pkt z pięciu możliwych do uzyskania punktów. Listę 21 czynników zamyka, podobnie jak rok temu, oceniana na 2,24 pkt. przewidywalność polityki gospodarczej.  

Bież?ca kondycja gospodarki i perspektywy

Zdecydowana większość respondentów ankiety koniunkturalnej 2017 w Polsce pozytywnie oceniła obecny stan polskiej gospodarki. Ponad połowa (54,3%) wybrała ocenę zadowalaj?c?, a kolejne 32,1% – dobr?. Negatywn? opinię wyraziło 13,6% ankietowanych.

Zdaniem ponad połowy respondentów (54,6%) perspektywy dla polskiej gospodarki w 2017 roku nie ulegn? zmianie w stosunku do roku 2016. Co pi?ty przedsiębiorca (21,7%) ocenił perspektywy jako dobre. Źle oceniło je 23,6% ankietowanych.  

Przychody i inwestycje firm, zatrudnianie pracowników

W 2017 r., w porównaniu do roku ubiegłego, większość badanych firm zagranicznych w Polsce (59,1%) spodziewa się wzrostu obrotów w swoich przedsiębiorstwach. Ok. 1/3 przedsiębiorców (32,0%) nie przewiduje zmian, a niespełna 9% - spadek przychodów.

45% firm planuje zwiększać zatrudnienie. Niespełna połowa firm przewiduje zatrudnienie na tym samym poziomie jak w ub. r. (49,1%). W porównaniu z ub. r. spadł wyraźnie udział firm przewiduj?cych redukcję liczby pracowników (2016: 9,4%; 2017: 5,7%).

Przedsiębiorcy przewiduj? też wzrost wynagrodzeń w 2017 r. - średnio o 5%.

O 3,5 punktu procentowego spadł odsetek przedsiębiorców deklaruj?cych większe wydatki na inwestycje (z 36,0% do 32,5%).  

Polska druga w rankingu europejskim

Dla 369 firm zagranicznych operuj?cych w Polsce, Polska jest liderem atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Równolegle do inwestorów zagranicznych operuj?cych w Polsce, Polskę i inne kraje EŚW oceniło dodatkowo 1365 inwestorów niemieckich, operuj?cych na 15 innych rynkach regionu. W 2017 r., podobnie jak w 2016 r. – w europejskiej próbie badania, Polska zajęła 2. miejsce po Czechach z not? 4,09 pkt. na sześć możliwych do uzyskania punktów. Tym samym, dystans do Czech, które uzyskały 4,13 pkt., wyniósł zaledwie 0,04 pkt. procentowego i zmniejszył się w stosunku do ub.r. Na kolejnych miejscach pierwszej dziesi?tki rankingu uplasowały się: Słowacja, Estonia, Słowenia, Łotwa, Chorwacja, Litwa, Węgry i Rumunia.

O badaniu

Badanie przeprowadziła w lutym 2017 r. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z trzynastoma innymi izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce: amerykańsk?, austriack?, belgijsk?, brytyjsk?, francusk?, hiszpańsk?, irlandzk?, kanadyjsk?, niderlandzk?, portugalsk?, skandynawsk?, szwajcarsk? i włosk?. Udział w nim wzięło 369 firm zagranicznych operuj?cych w Polsce. 235 inwestorów pochodziło z Niemiec; 16 – ze Skandynawii; 15 – z USA; 13 – z Włoch, ex aequo po 11 inwestorów – z Francji i Austrii, oraz 9 – ze Szwajcarii. Pozostał? część respondentów stanowili m.in. inwestorzy z Hiszpanii, Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii.

W równolegle prowadzonym badaniu europejskim udział wzięło dodatkowo 1365 firm z kapitałem niemieckim, operuj?cych w 15 innych krajach EŚW, zrzeszonych w niemieckich izbach bilateralnych.

Respondenci badania oceniaj? kraje regionu EŚW przez pryzmat 21 czynników atrakcyjności inwestycyjnej (punktowanych w skali od 1 do 5) oraz punktuj? bezpośrednio 20 gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej not? w skali od 1 do 6. Wypowiadaj? się też na temat aktualnej sytuacji gospodarek oraz ich firm i pespektyw ich rozwoju.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!