Analizy i badania

Ożywienie w polskim przetwórstwie nie zwalnia tempa

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) obniżył się w lutym do 55,1 pkt. wobec 55,2 pkt. w styczniu, co było powyżej naszej prognozy (54,4 pkt.) i konsensusu rynkowego (54,7 pkt.). Tym samym badania koniunktury sygnalizują, iż tempo wzrostu aktywności gospodarczej w przetwórstwie pozostało w lutym na relatywnie wysokim poziomie.</p>

>

W strukturze  PMI  na szczególn? uwagę zasługuje silny wzrost składowej dotycz?cej zatrudnienia, który był główn? przyczyn? wzrostu  zagregowanego  indeksu. Subindeks dla zatrudnienia ukształtował się w lutym powyżej 55 pkt. Był to poziom najwyższy od stycznia 2014 r. i drugi najwyższy w historii badania (od czerwca 1998 r.). Sygnalizuje to, że wysoki  stopień  wykorzystania mocy wytwórczych w polskim przetwórstwie, który zgodnie z badaniami GUS w I kw. był najwyższy od III kw. 2008 r., oddziałuje w kierunku znacz?cego wzrostu popytu na pracę w tym sektorze.

Choć pozostałe główne składowe  PMI  w lutym uległy obniżeniu w porównaniu ze styczniem, utrzymały się one wyraźnie powyżej poziomu 50 pkt., który oddziela wzrost od spadku aktywności. Składowa dotycz?ca nowych  zamówień  ogółem obniżyła się tylko nieznacznie (pozostaj?c powyżej poziomu 55 pkt.), przy jednoczesnym nieznacznym spadku składowej dotycz?cej nowych  zamówień  eksportowych. Oznacza to, że w lutym główn? przyczyn? wzrostu  zamówień  w polskim przetwórstwie było utrzymuj?ce się ożywienie popytu krajowego. Naszym zdaniem wsparciem dla na nowych  zamówień  w eksporcie był odnotowany w tym okresie umiarkowany wzrost nowych  zamówień  ogółem w niemieckim przetwórstwie przemysłowym, kompensuj?cy spadek  zamówień  z Rosji i Ukrainy (ankietowane firmy wskazały na spadek popytu na tych rynkach). Zgodnie z opublikowanymi w ubiegłym tygodniu danymi  PMI  składowa dla nowych  zamówień  w tym sektorze wzrosła do 51,3 pkt. wobec 51,1 pkt. w styczniu, do czego naszym zdaniem w znacznym stopniu przyczyniło się dotychczasowe osłabienie euro względem dolara.

Silny wzrost nowych  zamówień  ogółem w lutym sprzyjał utrzymaniu się tempa wzrostu produkcji na wysokim, zbliżonym do odnotowanego w styczniu poziomie (składowa dla bież?cej produkcji obniżyła się z 57,6 pkt. do 56,8 pkt.). W poł?czeniu z korzystn? różnic? w liczbie dni roboczych stanowi to wsparcie dla naszej prognozy istotnego zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej w lutym (4,0% r/r wobec 1,7% w styczniu).

Przeciętny wskaźnik  PMI  w okresie  styczeń–luty  wyniósł 55,2 pkt. wobec 52,4 pkt. w  IV  kw. 2014 r., co wskazuje na przyspieszenie wzrostu aktywności w przetwórstwie w ujęciu kw/kw w I kw. br. W poł?czeniu z dotychczas opublikowanymi danymi dotycz?cymi aktywności gospodarczej w styczniu i lutym dzisiejsze dane o  PMI  sygnalizuj? znacz?ce ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w I kw. br. (2,6% r/r). W konsekwencji, oczekiwane przez nas obniżenie dynamiki PKB w I kw. może okazad się nieznaczne. Najnowszy scenariusz makroekonomiczny na lata 2015-2016 przedstawimy w kolejnej MAKROmapie.

Dla części członków  RPP  dzisiejsze dane o  PMI, wskazuj?ce na utrzymuj?cy się umiarkowanie szybki i stabilny wzrost gospodarczy, będ? najprawdopodobniej argumentem na rzecz utrzymania status quo w polityce pieniężnej. Mog? one również  skłonić  niezdecydowanych członków  RPP, w tym w szczególności E.  Chojnę-Duch, do poparcia wniosku o obniżkę stóp w mniejszej niż prognozowanej przez nas skali (o 25  pb  wobec oczekiwanych przez nas 50  pb). Naszym zdaniem dzisiejsze dane o  PMI  s? lekko pozytywne dla złotego i negatywne dla cen obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Ożywienie w polskim przetwórstwie nie zwalnia tempa

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) obniżył się w lutym do 55,1 pkt. wobec 55,2 pkt. w styczniu, co było powyżej naszej prognozy (54,4 pkt.) i konsensusu rynkowego (54,7 pkt.). Tym samym badania koniunktury sygnalizują, iż tempo wzrostu aktywności gospodarczej w przetwórstwie pozostało w lutym na relatywnie wysokim poziomie.</p>

>

W strukturze  PMI  na szczególn? uwagę zasługuje silny wzrost składowej dotycz?cej zatrudnienia, który był główn? przyczyn? wzrostu  zagregowanego  indeksu. Subindeks dla zatrudnienia ukształtował się w lutym powyżej 55 pkt. Był to poziom najwyższy od stycznia 2014 r. i drugi najwyższy w historii badania (od czerwca 1998 r.). Sygnalizuje to, że wysoki  stopień  wykorzystania mocy wytwórczych w polskim przetwórstwie, który zgodnie z badaniami GUS w I kw. był najwyższy od III kw. 2008 r., oddziałuje w kierunku znacz?cego wzrostu popytu na pracę w tym sektorze.

Choć pozostałe główne składowe  PMI  w lutym uległy obniżeniu w porównaniu ze styczniem, utrzymały się one wyraźnie powyżej poziomu 50 pkt., który oddziela wzrost od spadku aktywności. Składowa dotycz?ca nowych  zamówień  ogółem obniżyła się tylko nieznacznie (pozostaj?c powyżej poziomu 55 pkt.), przy jednoczesnym nieznacznym spadku składowej dotycz?cej nowych  zamówień  eksportowych. Oznacza to, że w lutym główn? przyczyn? wzrostu  zamówień  w polskim przetwórstwie było utrzymuj?ce się ożywienie popytu krajowego. Naszym zdaniem wsparciem dla na nowych  zamówień  w eksporcie był odnotowany w tym okresie umiarkowany wzrost nowych  zamówień  ogółem w niemieckim przetwórstwie przemysłowym, kompensuj?cy spadek  zamówień  z Rosji i Ukrainy (ankietowane firmy wskazały na spadek popytu na tych rynkach). Zgodnie z opublikowanymi w ubiegłym tygodniu danymi  PMI  składowa dla nowych  zamówień  w tym sektorze wzrosła do 51,3 pkt. wobec 51,1 pkt. w styczniu, do czego naszym zdaniem w znacznym stopniu przyczyniło się dotychczasowe osłabienie euro względem dolara.

Silny wzrost nowych  zamówień  ogółem w lutym sprzyjał utrzymaniu się tempa wzrostu produkcji na wysokim, zbliżonym do odnotowanego w styczniu poziomie (składowa dla bież?cej produkcji obniżyła się z 57,6 pkt. do 56,8 pkt.). W poł?czeniu z korzystn? różnic? w liczbie dni roboczych stanowi to wsparcie dla naszej prognozy istotnego zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej w lutym (4,0% r/r wobec 1,7% w styczniu).

Przeciętny wskaźnik  PMI  w okresie  styczeń–luty  wyniósł 55,2 pkt. wobec 52,4 pkt. w  IV  kw. 2014 r., co wskazuje na przyspieszenie wzrostu aktywności w przetwórstwie w ujęciu kw/kw w I kw. br. W poł?czeniu z dotychczas opublikowanymi danymi dotycz?cymi aktywności gospodarczej w styczniu i lutym dzisiejsze dane o  PMI  sygnalizuj? znacz?ce ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w I kw. br. (2,6% r/r). W konsekwencji, oczekiwane przez nas obniżenie dynamiki PKB w I kw. może okazad się nieznaczne. Najnowszy scenariusz makroekonomiczny na lata 2015-2016 przedstawimy w kolejnej MAKROmapie.

Dla części członków  RPP  dzisiejsze dane o  PMI, wskazuj?ce na utrzymuj?cy się umiarkowanie szybki i stabilny wzrost gospodarczy, będ? najprawdopodobniej argumentem na rzecz utrzymania status quo w polityce pieniężnej. Mog? one również  skłonić  niezdecydowanych członków  RPP, w tym w szczególności E.  Chojnę-Duch, do poparcia wniosku o obniżkę stóp w mniejszej niż prognozowanej przez nas skali (o 25  pb  wobec oczekiwanych przez nas 50  pb). Naszym zdaniem dzisiejsze dane o  PMI  s? lekko pozytywne dla złotego i negatywne dla cen obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin