Analizy i badania

Ograniczone znaczenie wyborów w USA dla sytuacji w Polsce

<p style="text-align: justify;">Podczas konferencji prasowej Adam Glapiński wyraził pogląd, że projekcja jest podstawą do formułowania przez członków RPP przewidywań dotyczących sytuacji gospodarczej w Polsce. W tym kontekście warto odnotować, że w lipcu wszyscy członkowie RPP oczekiwali wyższej dynamiki PKB w 2016 r. niż przedstawiono w lipcowej projekcji inflacji (ścieżka centralna równa 3,2% r/r).</p>

>

Zdaniem prezesa NBP obserwowane obecnie spowolnienie wzrostu jest zwi?zane "tylko i wył?cznie” z wolniejszym napływem środków unijnych. Jego zdaniem na przełomie 2016 i 2017 r. można oczekiwać zwiększonej absorbcji funduszy UE i w efekcie ożywienia inwestycji. Członkowie RPP oczekuj?, że dynamika PKB mogła się nieznacznie obniżyć w III kw. (wobec 3,1% r/r w II kw.), a w IV kw. będzie się ona kształtować na poziomie ok. 3%. Prezes NBP powtórzył swoje stanowisko sprzed miesi?ca, iż mimo oczekiwanego wzrostu inflacji i przyspieszenia wzrostu gospodarczego w przyszłym roku, w jego ocenie obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest stabilizacja stóp procentowych NBP w 2017 r.  

Podczas konferencji prasowej A. Glapiński poinformował, że w jego ocenie dzisiejszy wynik wyborów prezydenckich w USA wskazuj?cych na zwycięstwo D. Trumpa ma obecnie ograniczone znaczenie dla polskiej gospodarki. Dokładna ocena skali tego oddziaływania będzie możliwa w późniejszym terminie, gdy będzie wiadomo, w jakim stopniu postulaty wyborcze D. Trumpa zostan? wprowadzone w życie.  

Ryzyka dla naszego scenariusza stóp procentowych NBP  

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego, wskazuj?ce na niskie prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w 2017 r., sygnalizuj? ryzyko w dół dla naszej prognozy stóp NBP w 2017 r. Podtrzymujemy jednak ocenę, że oczekiwane przez nas przyspieszenie wzrostu gospodarczego w I poł. 2017 r. w poł?czeniu ze wzrostem inflacji do wyraźnie dodatnich poziomów i spadkiem realnej stopy referencyjnej NBP do poziomu zbliżonego do zera, skłoni? RPP do rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w lipcu 2017 r. i podniesienia stopy referencyjnej NBP ł?cznie o 50 pb w 2017 r.  

Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy stóp procentowych pozostaje prawdopodobne wydłużenie przez EBC rozszerzonego programu skupu aktywów. Jeśli decyzja taka zostanie podjęta na grudniowym posiedzeniu EBC, prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Polsce w 2017 r. wyraźnie zmaleje.  

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP, przedstawiona projekcja makroekonomiczna oraz wypowiedzi prezesa NBP s? neutralne dla kursu złotego i rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Ograniczone znaczenie wyborów w USA dla sytuacji w Polsce

<p style="text-align: justify;">Podczas konferencji prasowej Adam Glapiński wyraził pogląd, że projekcja jest podstawą do formułowania przez członków RPP przewidywań dotyczących sytuacji gospodarczej w Polsce. W tym kontekście warto odnotować, że w lipcu wszyscy członkowie RPP oczekiwali wyższej dynamiki PKB w 2016 r. niż przedstawiono w lipcowej projekcji inflacji (ścieżka centralna równa 3,2% r/r).</p>

>

Zdaniem prezesa NBP obserwowane obecnie spowolnienie wzrostu jest zwi?zane "tylko i wył?cznie” z wolniejszym napływem środków unijnych. Jego zdaniem na przełomie 2016 i 2017 r. można oczekiwać zwiększonej absorbcji funduszy UE i w efekcie ożywienia inwestycji. Członkowie RPP oczekuj?, że dynamika PKB mogła się nieznacznie obniżyć w III kw. (wobec 3,1% r/r w II kw.), a w IV kw. będzie się ona kształtować na poziomie ok. 3%. Prezes NBP powtórzył swoje stanowisko sprzed miesi?ca, iż mimo oczekiwanego wzrostu inflacji i przyspieszenia wzrostu gospodarczego w przyszłym roku, w jego ocenie obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest stabilizacja stóp procentowych NBP w 2017 r.  

Podczas konferencji prasowej A. Glapiński poinformował, że w jego ocenie dzisiejszy wynik wyborów prezydenckich w USA wskazuj?cych na zwycięstwo D. Trumpa ma obecnie ograniczone znaczenie dla polskiej gospodarki. Dokładna ocena skali tego oddziaływania będzie możliwa w późniejszym terminie, gdy będzie wiadomo, w jakim stopniu postulaty wyborcze D. Trumpa zostan? wprowadzone w życie.  

Ryzyka dla naszego scenariusza stóp procentowych NBP  

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego, wskazuj?ce na niskie prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w 2017 r., sygnalizuj? ryzyko w dół dla naszej prognozy stóp NBP w 2017 r. Podtrzymujemy jednak ocenę, że oczekiwane przez nas przyspieszenie wzrostu gospodarczego w I poł. 2017 r. w poł?czeniu ze wzrostem inflacji do wyraźnie dodatnich poziomów i spadkiem realnej stopy referencyjnej NBP do poziomu zbliżonego do zera, skłoni? RPP do rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w lipcu 2017 r. i podniesienia stopy referencyjnej NBP ł?cznie o 50 pb w 2017 r.  

Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy stóp procentowych pozostaje prawdopodobne wydłużenie przez EBC rozszerzonego programu skupu aktywów. Jeśli decyzja taka zostanie podjęta na grudniowym posiedzeniu EBC, prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Polsce w 2017 r. wyraźnie zmaleje.  

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP, przedstawiona projekcja makroekonomiczna oraz wypowiedzi prezesa NBP s? neutralne dla kursu złotego i rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.