Analizy i badania

Oczekiwana normalizacja polityki FED wsparciem dla dolara

<p style="text-align: justify;">W ostatnich kilku miesiącach oczekiwania rynkowe dotyczące perspektyw polityki pieniężnej w USA charakteryzowały się podwyższoną zmiennością.</p>

>

Przed kwietniowym posiedzeniem FOMC rynki wyceniały umiarkowanie prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych na posiedzeniach w czerwcu i lipcu br. (odpowiednio 25% i 37%). Stopy procentowe zostały utrzymane na niezmienionym poziomie na posiedzeniu w kwietniu. Z komunikatu po posiedzeniu usunięty został zapis mówi?cy, że perspektywy makroekonomiczne w światowej gospodarce oraz sytuacja na rynkach finansowych stanowi? czynnik ryzyka dla aktywności gospodarczej w USA. W komunikacie dodano natomiast informację, że Rezerwa Federalna będzie uważnie monitorować rozwój wydarzeń w tym zakresie. Pomimo relatywnie optymistycznego wydźwięku komunikatu po kwietniowym posiedzeniu FED, wyceniana przez rynki skala zacieśnienia polityki pieniężnej w USA w 2016 r. uległa obniżeniu. W ci?gu kolejnych trzech tygodni prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w br. dalej obniżało się – przejściowo spadło ono poniżej 50%.

Publikacja Minutes z kwietniowego posiedzenia FOMC przyczyniła się do odwrócenia powyższego trendu. W zapisie dyskusji znalazła się bowiem informacja, że większość członków FOMC (uwzględniaj?c również tych niegłosuj?cych) opowiada się za podniesieniem stóp procentowych w czerwcu br. jeśli napływaj?ce dane wskaż? na ożywienie wzrostu gospodarczego w II kw., poprawa sytuacji na rynku pracy będzie kontynuowana, a inflacja zbliżać się będzie do celu inflacyjnego FED. Wydźwięk Minutes był bardziej jastrzębi od oczekiwań rynku, co doprowadziło do przesunięcia wycenianego (przez kontrakty terminowe) momentu pierwszej w tym roku podwyżki w USA z grudnia na lipiec i oczekiwania te pozostały stabilne w kolejnych trzech tygodniach.

Słaby majowy odczyt zatrudnienia poza rolnictwem w USA przyczynił się do znacz?cego zmniejszenia wycenianego przez rynki prawdopodobieństwa (z 55% do 27%) zacieśnienia polityki pieniężnej na lipcowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej. Prawdopodobieństwo to obniżyło się jeszcze mocniej (do  18%) po ubiegłotygodniowym wyst?pieniu prezes FED, J. Yellen w World Affairs Council. Prezes FED zwróciła uwagę na duż? niepewność co do dalszego kształtowania się czynników globalnych (ryzyko Brexit, spowolnienie w Chinach, spadek cen surowców) oraz potrzebę uważnego ich monitorowania w kontekście podejmowanych przez członków FED decyzji. Zdaniem J. Yellen w kontekście słabych majowych danych z rynku pracy perspektywy wzrostu popytu krajowego w USA również charakteryzuj? się duż? niepewności?. W swoim wyst?pieniu zaznaczyła również, że obecne nastawienie FED w polityce pieniężnej uważa za odpowiednie, gdyż wspiera ono gospodarkę przyczyniaj?c się do poprawy sytuacji na rynku pracy oraz powrotu inflacji do celu. Jednocześnie dodała ona, że stopy procentowe w USA powinny stopniowo wzrastać z upływem czasu, aby zapewnić stabilność cen oraz utrzymywanie stanu pełnego zatrudnienia w długim okresie. Tonacja jej wypowiedzi zmieniła się kierunku bardziej gołębiej w porównaniu do jej poprzedniego wyst?pienia z końca maja, w którym J. Yellen zaznaczyła, że stopy procentowe powinny wzrosn?ć „w najbliższych miesi?cach”. Prezes FED powtórzyła jednak w swojej ubiegłotygodniowej wypowiedzi, iż spodziewa się, że ożywienie gospodarcze w USA będzie kontynuowane, co przyczyni się do dalszej poprawy na rynku pracy i umiarkowanego wzrostu PKB.

Naszym zdaniem, słabe dane z rynku pracy oraz gołębi ton wyst?pienia J. Yellen jednoznacznie wskazuj? na utrzymanie status quo w polityce pieniężnej na posiedzeniu w tym tygodniu (rynki również nie wyceniaj? podwyżki stóp). Na konferencji po posiedzeniu zaprezentowane zostan? najnowsze projekcje makroekonomiczne członków FED. Uważamy, że potwierdz? one, że preferowana przez członków FED skala zacieśniania polityki pieniężnej w br. to wci?ż 50 pb. (tyle samo ile sygnalizowała marcowa projekcja FOMC). Oczekujemy, że zmniejszenie oczekiwanej skali podwyżek stóp procentowych w tym roku jest mało prawdopodobne. Członkowie FED uważaj? bowiem, że w kolejnych kwartałach wzrost gospodarczy będzie rósł szybciej od potencjału, co przyczyni się do dalszej poprawy na rynku pracy i będzie stanowiło argument za kontynuowaniem normalizacji polityki pieniężnej.

W naszej ocenie słaby przyrost zatrudnienia poza rolnictwem w maju był przejściowym zjawiskiem i wzrośnie ono wyraźnie w czerwcu, przy jednoczesnym zwiększeniu rocznej dynamiki wynagrodzeń. Inne wskaźniki z amerykańskiej gospodarki najprawdopodobniej również zasygnalizuj? przyspieszenie popytu krajowego oraz wyższe od potencjału tempo wzrostu PKB w II kw. br. Jeśli napływaj?ce w ci?gu najbliższego miesi?ca dane potwierdz? nasze oczekiwania dotycz?ce perspektyw makroekonomicznych w USA, uważamy, że FED podniesie stopy procentowe o 25 pb na posiedzeniu w lipcu. Dodatkowo przed posiedzeniem w lipcu będzie już znany wynik referendum dotycz?cego Brexit (który naszym zdaniem wskaże na pozostanie Wielkiej Brytanii w UE), co wyeliminuje wskazywany przez J. Yellen jeden z głównych czynników niepewności przy podejmowaniu decyzji w polityce monetarnej. W przypadku, gdy napływaj?ce odczyty z USA okaż? się słabsze od oczekiwań lub wynik referendum wskaże na Brexit to podwyżka w lipcu jest naszym zdaniem mało prawdopodobna. Taka sytuacja będzie stanowić jednocześnie ryzyko w dół dla naszego scenariusza, w którym zakładamy dwie podwyżki docelowego przedziału dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej w br. o ł?cznej skali 50 pb – do poziomu [0,75%; 1,00%] na koniec roku.

Oczekiwana przez nas w scenariuszu bazowym skala zacieśniania polityki pieniężnej w br. jest większa od tej wycenianej przez rynek (50 pb wobec 20 pb). Tym samym nasza prognoza kursu EURUSD zakłada aprecjację dolara z zasięgiem 1,12 względem euro na koniec br. Bior?c pod uwagę prognozowan? przez nas ścieżkę kursu EURPLN (por. tabela  kwartalna), oczekujemy niewielkiego osłabienia złotego względem dolara w kolejnych miesi?cach (kurs USDPLN równy 3,84 na koniec br.). W krótkim okresie potencjalnym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku osłabienia złotego względem euro i dolara może być wynik referendum w Wielkiej Brytanii wskazuj?cy na Brexit oraz możliwe znacz?ce spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach. Prawdopodobieństwo materializacji tych dwóch ryzyk oceniamy jednak jako umiarkowanie niskie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin