Analizy i badania

Obniżka stóp procentowych dopiero w lipcu br.

<p style="text-align: justify;">Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą spowolnienie wzrostu gospodarczego w I poł. br. i wydłużenie okresu oczekiwanej deflacji, oddziałującej w kierunku obniżenia dochodów budżetowych, skłonią RPP do obniżenia stóp procentowych o 50 pb na posiedzeniu w lipcu br.</p>

>

Wsparciem dla naszego scenariusza jest odnotowane w styczniu i lutym br. pogorszenie nastrojów w niemieckim przetwórstwie przemysłowym (por. MAKROpuls z 1.03.2016) oraz wczorajsza decyzja Europejskiego Banku Centralnego o obniżeniu stóp procentowych i dalszym rozluźnieniu polityki monetarnej z wykorzystaniem jej niekonwencjonalnych narzędzi, oddziałuj?ca w kierunku umocnienia kursu złotego. Treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz dzisiejsze wypowiedzi M. Belki, sygnalizuj?ce możliwość złagodzenia polityki pieniężnej w przypadku znacz?cego pogorszenia koniunktury zewnętrznej, s? spójne z nasz? prognoz? stóp NBP. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza s? oczekiwane przez nas obniżenie długoterminowego ratingu Polski przez agencję Moody's (które może spowodować osłabienie i wzrost zmienności kursu złotego) oraz możliwość silniejszego niż obecnie prognozujemy przyspieszenia wzrostu konsumpcji prywatnej w II kw. br. na skutek uruchomienia transferu świadczeń wychowawczych w ramach programu "Rodzina 500 plus”.  

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP s? neutralne dla kursu złotego i rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin