Analizy i badania

Obniżenie dynamiki wynagrodzeń we wrześniu

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się we wrześniu do 6,0% r/r wobec 6,6% w sierpniu, kształtując się poniżej naszej prognozy (6,9%) i konsensusu rynkowego (6,2%). </p>

>

Czynnikiem negatywnym dla tempa wzrostu wynagrodzeń była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2016 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem), obniżaj?ca dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord. Zmniejszenie tempa wzrostu wynagrodzeń we wrześniu nast?piło mimo wypłat premii w górnictwie (m.in. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej) oraz podwyżek w dziale "wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej”.

Nieznaczne spowolnienie tempa wzrostu zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się we wrześniu o 5,2 tys. m/m wobec wzrostu o 3,5 tys. w sierpniu. W konsekwencji roczna dynamika zatrudnienia we wrześniu obniżyła się do 4,5% wobec 4,6% w sierpniu. Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zmniejszenia dynamiki zatrudnienia były efekty wysokiej bazy sprzed roku (por. MAKROpuls z 18.10.2017). W kolejnych kwartałach oczekujemy wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy i łagodnego obniżenia rocznej dynamiki zatrudnienia. Przy utrzymuj?cym się silnym popycie na pracę będzie oddziaływało to w kierunku stopniowego narastania presji płacowej w polskiej gospodarce. Wsparcie dla takiej oceny stanowi? opublikowane w tym tygodniu wyniki kwartalnego badania koniunktury NBP (tzw. Szybki Monitoring), które wskazały na wzrost odsetka firm odnotowuj?cych zwiększenie presji płacowej. Prognozujemy, że tempo wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej zwiększy się w 2017 r. do 5,2% r/r wobec 3,8% w 2016 r., a w 2018 r. wzrośnie do 6,5% (por. MAKROmapa z 11.09.2017).

Utrzymuj?cy się wzrost funduszu płac wsparciem dla dynamiki konsumpcji

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło we wrześniu 8,4% r/r wobec 9,6% w sierpniu. W efekcie w całym III kw. zwiększyło się do 8,6% r/r wobec 7,9% w II kw. Stanowi to nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? dynamika spożycia prywatnego w III kw. zmniejszy się do 4,2% wobec 4,9% w II kw. z uwagi na oddziaływanie efektów wysokiej bazy sprzed roku zwi?zanych z wprowadzeniem programu Rodzina 500+.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw s? w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Obniżenie dynamiki wynagrodzeń we wrześniu

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się we wrześniu do 6,0% r/r wobec 6,6% w sierpniu, kształtując się poniżej naszej prognozy (6,9%) i konsensusu rynkowego (6,2%). </p>

>

Czynnikiem negatywnym dla tempa wzrostu wynagrodzeń była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2016 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem), obniżaj?ca dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord. Zmniejszenie tempa wzrostu wynagrodzeń we wrześniu nast?piło mimo wypłat premii w górnictwie (m.in. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej) oraz podwyżek w dziale "wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej”.

Nieznaczne spowolnienie tempa wzrostu zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się we wrześniu o 5,2 tys. m/m wobec wzrostu o 3,5 tys. w sierpniu. W konsekwencji roczna dynamika zatrudnienia we wrześniu obniżyła się do 4,5% wobec 4,6% w sierpniu. Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zmniejszenia dynamiki zatrudnienia były efekty wysokiej bazy sprzed roku (por. MAKROpuls z 18.10.2017). W kolejnych kwartałach oczekujemy wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy i łagodnego obniżenia rocznej dynamiki zatrudnienia. Przy utrzymuj?cym się silnym popycie na pracę będzie oddziaływało to w kierunku stopniowego narastania presji płacowej w polskiej gospodarce. Wsparcie dla takiej oceny stanowi? opublikowane w tym tygodniu wyniki kwartalnego badania koniunktury NBP (tzw. Szybki Monitoring), które wskazały na wzrost odsetka firm odnotowuj?cych zwiększenie presji płacowej. Prognozujemy, że tempo wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej zwiększy się w 2017 r. do 5,2% r/r wobec 3,8% w 2016 r., a w 2018 r. wzrośnie do 6,5% (por. MAKROmapa z 11.09.2017).

Utrzymuj?cy się wzrost funduszu płac wsparciem dla dynamiki konsumpcji

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło we wrześniu 8,4% r/r wobec 9,6% w sierpniu. W efekcie w całym III kw. zwiększyło się do 8,6% r/r wobec 7,9% w II kw. Stanowi to nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? dynamika spożycia prywatnego w III kw. zmniejszy się do 4,2% wobec 4,9% w II kw. z uwagi na oddziaływanie efektów wysokiej bazy sprzed roku zwi?zanych z wprowadzeniem programu Rodzina 500+.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw s? w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin