Analizy i badania

Nowy rok to stare problemy dla MŚP. HoReCa najbardziej obawia się mniejszych zamówień, budownictwo braku pracowników, a firmy transportowe presji płacowej

<p style="text-align: justify;">Tylko 23 proc. firm z sektora MŚP prognozuje wzrost sprzedaży swoich produktów i usług w I kwartale 2019 roku – wynika z najnowszego Barometru EFL. Większość, 52 proc., zakłada utrzymanie podobnego poziomu zamówień co kwartał wcześniej, a 19 proc. liczy się z jego spadkiem kw./kw. Najczęściej sen z powiek mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom spędzają sezonowy spadek zainteresowania produktami lub usługami (54 proc.) oraz sytuacja na polskim rynku pracy. 51 proc. firm ma problemy ze znalezieniem pracowników, a 49 proc. obawia się rosnących oczekiwań płacowych.</p>

>

- Firmy w Polsce od kilku kwartałów jak mantrę powtarzaj?, że najpoważniejszym czynnikiem, który może zahamować ich rozwój, jest trudna sytuacja na polskim rynku pracy.  Z najnowszych danych GUS wynika, że 2018 rok zakończyliśmy najniższ? stop? bezrobocia od pocz?tku lat 90-tych. Wyniosła ona zaledwie 5,8%. Jednocześnie  mamy w tej chwili mniej niż milion osób bezrobotnych, na nasz rynek pracy wchodzi rocznie ok. 400 tys. absolwentów, a ubywa z niego ok. 700 tys. zatrudnionych. Wniosek jest prosty – liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce systematycznie spada, a dalsze korzystanie z coraz mniejszej puli bezrobotnych oraz zatrudnianie pracowników z Ukrainytego braku nie zrekompensuje. Dlatego tak ważna jest automatyzacja, której celem nie jest odebranie zatrudnienia Polakom, lecz zadziałanie tam, gdzie tych Polaków brakuje  – mówi  Radosław Kuczyński, Prezes EFL.

Pierwszy hamulec: spadek zamówień

Wśród czynników mog?cych wpłyn?ć negatywnie na sytuację przedsiębiorstwa w I kwartale 2019 roku, zapytani w pierwszej kolejności wskazali na sezonowy spadek popytu na produkty lub usługi (54 proc.). Ten element niepokoi niezależnie od wielkości podmiotu (mikro: 52 proc., małe: 54 proc., średnie: 55 proc.). Bardziej zróżnicowane obawy widać w przypadku poszczególnych branż. Najbardziej zmniejszenia zainteresowania na usługi i produkty obawiaj? się zarz?dzaj?cy restauracjami i hotelami – aż 78 proc. wskazań. Natomiast najmniej firmy transportowe – 39 proc.

Drugi hamulec: pracownicy

Na dostępność pracowników oraz rosn?c? presję płacow? wskazało odpowiednio 51 proc. i 49 proc. Problem dostępu do siły roboczej jest zdecydowanie bardziej widoczny wśród małych i średnich firm, a mniej w przypadku mikro. Ponad dwa razy więcej podmiotów zatrudniaj?cych od 10 do 49 pracowników i od 50 do 249 pracowników ma poważne problemy ze znalezieniem r?k do pracy (odpowiednio po 61 proc. wskazań) niż jest to w przypadku najmniejszych przedsiębiorstw (29 proc.). Podobnie jest z presj? płacow?, której zdecydowanie bardziej obawiaj? się większe podmioty z sektora MŚP (małe: 60 proc., średnie: 54 proc.) niż mikro firmy (27 proc.).

Patrz?c na branże, największy problem ze skompletowaniem kadry ma budownictwo (65 proc. wskazań), w drugiej kolejności produkcja (59 proc.), a w trzeciej handel (55 proc.). Najrzadziej na ten aspekt zwracaj? uwagę przedstawiciele firm usługowych (29 proc.). Jeśli chodzi o presję płacow?, najbardziej obawiaj? się jej przedsiębiorstwa produkcyjne (64 proc.) i handlowe (56 proc.), a najmniej usługowe (28 proc.).

Trzeci hamulec: podwykonawcy

Prawie 15 proc. zapytanych przedstawicieli sektora MŚP odpowiedziała, że hamulcem rozwoju ich firm mog? być problemy wynikaj?ce ze współpracy z podwykonawcami. W szczególności dotyczy to średnich przedsiębiorstw (23 proc.odpowiedzi), rzadziej mikro (14 proc.) i małych (12 proc.). Z podwykonawcami największe kłopoty maj? firmy transportowe (29 proc.) oraz budowlane (21 proc.), a najmniejsze handlowe (9 proc.).

Wśród pozostałych przyczyn możliwego pogorszenia się kondycji MŚP, firmy wskazuj? jeszcze między innymi na split payment (10 proc.), obowi?zki zwi?zane z RODO (8 proc.) oraz mniej korzystne warunki uzyskania finansowania (6 proc.)

MŚP licz? na zamówienia publiczne, obcokrajowców i dotacje

Szukaj?c możliwych czynników, które wpłyn? na poprawę sytuacji przedsiębiorstw, najczęściej mikro, mali i średni przedsiębiorcy wskazywali na sezonowy wzrost sprzedaży oraz wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi (w obydwu przypadkach 40 proc.). Pozostałe czynniki, istotne dla ok. co czwartego przedsiębiorcy, to dotacje unijne, możliwość zatrudnienia pracowników z zagranicy oraz wzrost zamówień publicznych.

Sezonowy wzrost zainteresowania produktami lub usługami dotyczy w największym stopniu firm średnich (49 proc.) i małych (45 proc.), zaś w zdecydowanie mniejszym mikro (26 proc.). Również możliwość zatrudnienia pracowników z zagranicy odzwierciedla podobn? tendencje (w firmach średnich 43 proc., zaś w mikro jedynie 16 proc.). Optymizm zwi?zany z sezonowym wzrostem sprzedaży dotyczy w największym stopniu branży produkcyjnej (50 proc.) oraz transportowej (40 proc.). Wprowadzenie na rynek nowych usług lub produktów oraz wzrost zamówień ze strony administracji publicznej najbardziej może wpłyn?ć na kondycję branży budowlanej (odpowiednie 49 proc. i 53 proc.).

***

Barometr EFL  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 2-8 stycznia 2019 r.

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i  bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i  doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku współpracuje z  najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 315 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Nowy rok to stare problemy dla MŚP. HoReCa najbardziej obawia się mniejszych zamówień, budownictwo braku pracowników, a firmy transportowe presji płacowej

<p style="text-align: justify;">Tylko 23 proc. firm z sektora MŚP prognozuje wzrost sprzedaży swoich produktów i usług w I kwartale 2019 roku – wynika z najnowszego Barometru EFL. Większość, 52 proc., zakłada utrzymanie podobnego poziomu zamówień co kwartał wcześniej, a 19 proc. liczy się z jego spadkiem kw./kw. Najczęściej sen z powiek mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom spędzają sezonowy spadek zainteresowania produktami lub usługami (54 proc.) oraz sytuacja na polskim rynku pracy. 51 proc. firm ma problemy ze znalezieniem pracowników, a 49 proc. obawia się rosnących oczekiwań płacowych.</p>

>

- Firmy w Polsce od kilku kwartałów jak mantrę powtarzaj?, że najpoważniejszym czynnikiem, który może zahamować ich rozwój, jest trudna sytuacja na polskim rynku pracy.  Z najnowszych danych GUS wynika, że 2018 rok zakończyliśmy najniższ? stop? bezrobocia od pocz?tku lat 90-tych. Wyniosła ona zaledwie 5,8%. Jednocześnie  mamy w tej chwili mniej niż milion osób bezrobotnych, na nasz rynek pracy wchodzi rocznie ok. 400 tys. absolwentów, a ubywa z niego ok. 700 tys. zatrudnionych. Wniosek jest prosty – liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce systematycznie spada, a dalsze korzystanie z coraz mniejszej puli bezrobotnych oraz zatrudnianie pracowników z Ukrainytego braku nie zrekompensuje. Dlatego tak ważna jest automatyzacja, której celem nie jest odebranie zatrudnienia Polakom, lecz zadziałanie tam, gdzie tych Polaków brakuje  – mówi  Radosław Kuczyński, Prezes EFL.

Pierwszy hamulec: spadek zamówień

Wśród czynników mog?cych wpłyn?ć negatywnie na sytuację przedsiębiorstwa w I kwartale 2019 roku, zapytani w pierwszej kolejności wskazali na sezonowy spadek popytu na produkty lub usługi (54 proc.). Ten element niepokoi niezależnie od wielkości podmiotu (mikro: 52 proc., małe: 54 proc., średnie: 55 proc.). Bardziej zróżnicowane obawy widać w przypadku poszczególnych branż. Najbardziej zmniejszenia zainteresowania na usługi i produkty obawiaj? się zarz?dzaj?cy restauracjami i hotelami – aż 78 proc. wskazań. Natomiast najmniej firmy transportowe – 39 proc.

Drugi hamulec: pracownicy

Na dostępność pracowników oraz rosn?c? presję płacow? wskazało odpowiednio 51 proc. i 49 proc. Problem dostępu do siły roboczej jest zdecydowanie bardziej widoczny wśród małych i średnich firm, a mniej w przypadku mikro. Ponad dwa razy więcej podmiotów zatrudniaj?cych od 10 do 49 pracowników i od 50 do 249 pracowników ma poważne problemy ze znalezieniem r?k do pracy (odpowiednio po 61 proc. wskazań) niż jest to w przypadku najmniejszych przedsiębiorstw (29 proc.). Podobnie jest z presj? płacow?, której zdecydowanie bardziej obawiaj? się większe podmioty z sektora MŚP (małe: 60 proc., średnie: 54 proc.) niż mikro firmy (27 proc.).

Patrz?c na branże, największy problem ze skompletowaniem kadry ma budownictwo (65 proc. wskazań), w drugiej kolejności produkcja (59 proc.), a w trzeciej handel (55 proc.). Najrzadziej na ten aspekt zwracaj? uwagę przedstawiciele firm usługowych (29 proc.). Jeśli chodzi o presję płacow?, najbardziej obawiaj? się jej przedsiębiorstwa produkcyjne (64 proc.) i handlowe (56 proc.), a najmniej usługowe (28 proc.).

Trzeci hamulec: podwykonawcy

Prawie 15 proc. zapytanych przedstawicieli sektora MŚP odpowiedziała, że hamulcem rozwoju ich firm mog? być problemy wynikaj?ce ze współpracy z podwykonawcami. W szczególności dotyczy to średnich przedsiębiorstw (23 proc.odpowiedzi), rzadziej mikro (14 proc.) i małych (12 proc.). Z podwykonawcami największe kłopoty maj? firmy transportowe (29 proc.) oraz budowlane (21 proc.), a najmniejsze handlowe (9 proc.).

Wśród pozostałych przyczyn możliwego pogorszenia się kondycji MŚP, firmy wskazuj? jeszcze między innymi na split payment (10 proc.), obowi?zki zwi?zane z RODO (8 proc.) oraz mniej korzystne warunki uzyskania finansowania (6 proc.)

MŚP licz? na zamówienia publiczne, obcokrajowców i dotacje

Szukaj?c możliwych czynników, które wpłyn? na poprawę sytuacji przedsiębiorstw, najczęściej mikro, mali i średni przedsiębiorcy wskazywali na sezonowy wzrost sprzedaży oraz wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi (w obydwu przypadkach 40 proc.). Pozostałe czynniki, istotne dla ok. co czwartego przedsiębiorcy, to dotacje unijne, możliwość zatrudnienia pracowników z zagranicy oraz wzrost zamówień publicznych.

Sezonowy wzrost zainteresowania produktami lub usługami dotyczy w największym stopniu firm średnich (49 proc.) i małych (45 proc.), zaś w zdecydowanie mniejszym mikro (26 proc.). Również możliwość zatrudnienia pracowników z zagranicy odzwierciedla podobn? tendencje (w firmach średnich 43 proc., zaś w mikro jedynie 16 proc.). Optymizm zwi?zany z sezonowym wzrostem sprzedaży dotyczy w największym stopniu branży produkcyjnej (50 proc.) oraz transportowej (40 proc.). Wprowadzenie na rynek nowych usług lub produktów oraz wzrost zamówień ze strony administracji publicznej najbardziej może wpłyn?ć na kondycję branży budowlanej (odpowiednie 49 proc. i 53 proc.).

***

Barometr EFL  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 2-8 stycznia 2019 r.

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i  bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i  doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku współpracuje z  najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 315 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.