Nike-kształtne ożywienie wzrostu PKB w Polsce

W ostatnich miesiącach w dyskursie ekonomicznym często poruszany jest temat wychodzenia polskiej gospodarki z recesji po wstrząsie związanym z epidemią COVID-19. Najwięcej uwagi poświęcano kształtowi ożywienia – czy będzie ono V-kształtne (silny spadek PKB, po którym następuje silne odbicie aktywności), W-kształtne (sekwencja kilku wzrostów i spadków PKB), L-kształtne (aktywność utrzymująca się na wyraźnie obniżonym poziomie przez kilka kwartałów po wstrząsie), czy U-kształtne (wyraźne odbicie PKB, poprzedzone przedłużającym się okresem obniżonej aktywności gospodarczej). Poniżej przedstawiamy nasze oczekiwania w tym zakresie.

W celu wyznaczenia kształtu ożywienia gospodarczego w Polsce, konieczne jest obliczenie poziomu PKB po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych. W tym celu skorzystaliśmy z naszej prognozy kwartalnej (por. tabela poniżej). Należy pamiętać, że algorytm odsezonowania skonstruowany jest w taki sposób, że dodanie do próby nowych obserwacji (za okres II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r.), wpływa również na przeszłe wartości PKB. W rezultacie spadek PKB w I kw. br. raportowany obecnie przez GUS na poziomie 0,4% kw/kw, po dodaniu nowych obserwacji uległ – zgodnie z naszymi szacunkami – zwiększeniu do 1,8%. Prognozujemy, że w II kw. br. PKB obniżył się o dodatkowe 6,2% kw/kw. Następnie, do końca 2021 r. poziom PKB po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych będzie się stopniowo zwiększał. W rezultacie kształt ożywienia gospodarczego w Polsce po wstrząsie związanym z epidemią COVID-19 przyjmie kształt przypominając logo firmy Nike.

Taki kształt ożywienia jest zbliżony do litery „V” ale tylko w jego pierwszej fazie – silny wzrost aktywności w III kw. w następstwie znoszenia obostrzeń nałożonych przez rząd w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii. Cechą odróżniającą ożywienie V-kształtne od Nike-kształtnego są zmiany aktywności gospodarczej w kolejnych kwartałach. O ile w tym pierwszym poziom aktywności sprzed szoku zostaje ponownie szybko osiągnięty, to w tym drugim zajmuje to więcej czasu. W naszym scenariuszu oczekujemy, że poziom PKB sprzed wstrząsu (tj. obserwowany w IV kw. 2019 r.) zostanie osiągnięty dopiero w III kw. 2021 r.

W II poł. br. obawy gospodarstw domowych o wystąpienie drugiej fali epidemii będą czynnikiem hamującym ożywienie konsumpcji. O ile w kolejnych kwartałach spożycie prywatne powinno szybko się odbudować, to wzrost gospodarczy w kolejnych kwartałach będzie ograniczany przez pesymistyczne perspektywy dla inwestycji z uwagi na podwyższoną niepewność związaną z dalszym rozwojem epidemii (por. MAKROmapa z 08.06.2020). Dodatkowym czynnikiem hamującym ożywienie będzie oczekiwane przez nas zacieśnienie polityki fiskalnej w 2021 r. Prognozujemy, że deficyt sektora finansów publicznych zmniejszy się z 10% PKB w br. do 4% w 2021 r. Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej deficyt strukturalny (w uproszczeniu zmienna obrazująca wpływ polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy) zmniejszy się z 8,5% PKB w 2020 r. do 3,1% w 2021 r., co jest spójne z naszą oceną. Głównymi czynnikami oddziałującymi w kierunku zacieśnienia polityki fiskalnej będą zakończenie oddziaływania programów rządowych mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii na gospodarkę (tzw. tarcze antykryzysowa i finansowa) oraz wysoce prawdopodobne oszczędności w sferze budżetowej w 2021 r.

Należy zwrócić uwagę, że w II poł. 2021 r. najprawdopodobniej zaczną być wdrażane pierwsze projekty inwestycyjne w ramach unijnego funduszu odbudowy. Przyczyni się on do szybszego wzrostu nakładów brutto na środki trwałe i wzrostu gospodarczego nie tylko w 2021 r. ale również w kolejnych latach (por. MAKROmapa z 15.06.2020).

Oczekiwane przez nas relatywnie wolne odbudowywanie aktywności polskiej gospodarki do poziomów obserwowanych przed szokiem, hamowane jednocześnie przez zacieśnienie polityki fiskalnej, stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, w którym łagodna polityka pieniężna będzie utrzymywana przez dłuższy czas. Podtrzymujemy nasza prognozę, zgodnie z którą stopy procentowe zostaną podniesione dopiero w II poł. 2022 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19