Analizy i badania

Niespodziewane przyspieszenie wzrostu płac

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w kwietniu do 4,6% r/r wobec 3,3% w marcu, kształtując się wyraźnie powyżej naszej prognozy zgodnej z konsensusem rynkowym (3,8%).</p>

>

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w kwietniu o 5,8% r/r wobec 4,2% w marcu. Przyspieszenie wzrostu płac w kwietniu było spowodowane głownie ust?pieniem efektu wysokiej bazy sprzed roku, który zaniżył marcowy odczyt wynagrodzeń. W marcu 2015 r. odnotowano bowiem relatywnie silne wzrosty płac m.in. w działach "koks i produkty rafinacji ropy naftowej” i "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczn?, gaz, parę wodn? i gor?c? wodę”. W kierunku wyższej dynamiki wynagrodzeń mogły również oddziaływać przesunięcia zmiennych składników wynagrodzeń w niektórych branżach. Skala tego zjawiska będzie możliwa do oceny dopiero po zapoznaniu się z pełnymi danymi o wynagrodzeniach po publikacji Biuletynu Statystycznego.  

Wzrost dynamiki wynagrodzeń może być również materializacj? nasilaj?cej się presji płacowej zwi?zanej z poprawiaj?c? się sytuacj? na rynku pracy. Taka ocena jest spójna z wynikami badań koniunktury przedsiębiorstw przygotowanymi NBP ("Szybki monitoring”, kwiecień br.). W I kw. zwiększył się bowiem odsetek przedsiębiorstw sygnalizuj?cych nasilenie się nacisków na wzrost wynagrodzeń (do 10,1 % z 9,2% w IV kw. ub. r.). Oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach roczna nominalna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw będzie się kształtować na poziomie ok. 4,0%, co będzie spójne z jej krótkookresowym trendem.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Niespodziewane przyspieszenie wzrostu płac

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w kwietniu do 4,6% r/r wobec 3,3% w marcu, kształtując się wyraźnie powyżej naszej prognozy zgodnej z konsensusem rynkowym (3,8%).</p>

>

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w kwietniu o 5,8% r/r wobec 4,2% w marcu. Przyspieszenie wzrostu płac w kwietniu było spowodowane głownie ust?pieniem efektu wysokiej bazy sprzed roku, który zaniżył marcowy odczyt wynagrodzeń. W marcu 2015 r. odnotowano bowiem relatywnie silne wzrosty płac m.in. w działach "koks i produkty rafinacji ropy naftowej” i "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczn?, gaz, parę wodn? i gor?c? wodę”. W kierunku wyższej dynamiki wynagrodzeń mogły również oddziaływać przesunięcia zmiennych składników wynagrodzeń w niektórych branżach. Skala tego zjawiska będzie możliwa do oceny dopiero po zapoznaniu się z pełnymi danymi o wynagrodzeniach po publikacji Biuletynu Statystycznego.  

Wzrost dynamiki wynagrodzeń może być również materializacj? nasilaj?cej się presji płacowej zwi?zanej z poprawiaj?c? się sytuacj? na rynku pracy. Taka ocena jest spójna z wynikami badań koniunktury przedsiębiorstw przygotowanymi NBP ("Szybki monitoring”, kwiecień br.). W I kw. zwiększył się bowiem odsetek przedsiębiorstw sygnalizuj?cych nasilenie się nacisków na wzrost wynagrodzeń (do 10,1 % z 9,2% w IV kw. ub. r.). Oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach roczna nominalna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw będzie się kształtować na poziomie ok. 4,0%, co będzie spójne z jej krótkookresowym trendem.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.