Analizy i badania

Nieoczekiwane pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie

<p style="text-align: justify;"><strong>Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w maju do 52,7 pkt. wobec 54,1 pkt. w kwietniu, kształtując się poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (54,5 pkt.).</strong></p>

>

Jednocześnie jest to najniższy poziom wskaźnika od listopada 2016 r. Mimo spadku w maju, indeks PMI dla polskiego przetwórstwa kształtuje się nadal wyraźnie powyżej granicy 50 pkt. oddzielaj?cej wzrost od zmniejszenia aktywności. Obniżenie indeksu PMI wynikało z niższych wkładów wszystkich 5 jego składowych (dla zatrudnienia, nowych zamówień, czasu dostaw, bież?cej produkcji oraz zapasów pozycji zakupionych), co wskazuje na szeroki zakres pogorszenia koniunktury w polskim przetwórstwie.

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje obniżenie składowej dla nowych zamówień (53,4 pkt. w maju wobec 54,5 pkt. w kwietniu) przy jednoczesnym zwiększeniu wskaźnika dla nowych zamówień eksportowych (54,7 pkt. w maju wobec 54,3 pkt. w kwietniu). Oznacza to, że przyczyn? niższego tempa wzrostu zamówień w polskim przetwórstwie w maju było osłabienie popytu wewnętrznego. Ożywienie popytu zagranicznego było natomiast wcześniej sygnalizowane przez wstępny majowy indeks PMI dla niemieckiego przetwórstwa wskazuj?cy na utrzymuj?cy się silny wzrost bież?cej produkcji oraz nowych zamówień (por. MAKROmapa z 29.05.2017). Zwiększenie składowej dla nowych zamówień eksportowych w polskim przetwórstwie stanowi wsparcie dla naszego scenariusza ożywienia w światowym handlu.

Bior?c pod uwagę utrzymuj?cy się wzrost aktywności w niemieckiej gospodarce, a także oczekiwane przez nas silne przyspieszenie inwestycji publicznych i przedsiębiorstw realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych w kolejnych miesi?cach (por. MAKROpuls z 31.05.2017) uważamy, że pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie w maju ma przejściowy charakter.

Wartość indeksu PMI w pierwszych dwóch miesi?cach II kw. ukształtowała się nieznacznie poniżej poziomu z I kw. (53,4 pkt. wobec 54,2 pkt.). Tym samym dzisiejsze dane stanowi? wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? dynamika polskiego PKB zmniejszy się w II kw. do 3,7% r/r wobec 4,0% w I kw.

W naszej ocenie dzisiejsze dane o koniunkturze w polskim przetwórstwie s? lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin