Analizy i badania

"Nicnierobienie jest najbardziej finezyjną formą ruchu"

<p style="text-align: justify;">Podczas konferencji prasowej A. Glapiński poinformował, że w ocenie Rady wynik brytyjskiego referendum wskazujący na wyjście Wielkiej Brytanii "nie dotknie polskiej gospodarki w ogóle lub dotknie w znikomym stopniu”.</p>

>

W jego ocenie Brexit zwiększa jednak niepewność, która "będzie się utrzymywać latami” i może mieć negatywny wpływ na inwestycje. Wskazał on również, że wszyscy członkowie RPP oczekuj? w 2016 r. wyższej dynamiki PKB niż przedstawiono w lipcowej projekcji inflacji. Naszym sytuacja, w której wszyscy członkowie RPP dostrzegaj? ryzyko w górę dla wyników projekcji, jest bez precedensu. A. Glapiński, zapytany o perspektywy stóp procentowych stwierdził, że "nicnierobienie jest najbardziej finezyjn? form? ruchu”, a dobra sytuacja gospodarcza oraz potrzeba utrzymania stabilności finansowej (w tym sektora bankowego) stanowi? argumenty na rzecz nierozluźniania polityki pieniężnej. A. Glapiński wskazał również, że nie ma obecnie zapotrzebowania na stosowanie niekonwencjonalnych instrumentów polityki pieniężnej. Obecny na konferencji członek RPP Ł. Hardt wyraził pogl?d, zgodnie z którym ewentualne obniżki stóp byłyby w obecnej sytuacji gospodarczej nieskutecznym narzędziem pobudzania koniunktury. Z kolei prezes NBP poinformował, że obecnie "nie zanosi się na podwyżki stóp”.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin