Analizy i badania

Nawet o 2,8 mld zł mogą wzrosnąć rocznie wpływy z podatku VAT po wdrożeniu systemu kas fiskalnych online

<p style="text-align: justify;"><strong>Każdego roku budżet państwa polskiego traci ok. 12-14% PKB w wyniku funkcjonowania tzw. szafej strefy. Sposobem na uszczelnienie systemu i zwiększenie transparentności gospodarki, bez wprowadzania nowych lub zwiększania istniejących obciążeń podatkowych, może być wdrożenie systemu kas fiskalnych online. Jak pokazują przykłady innych krajów, rozwiązanie to może prowadzić do zwiększenia dochodów podatkowych skarbu państwa w skali nawet kilkuset milionów euro rocznie. Według szacunków KPMG, już wdrożenie 100 tys. kas online może zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów w ciągu kilku miesięcy od uruchomienia systemu. Objęcie takim systemem wszystkich kas w kraju może potencjalnie przynieść dodatkowe dochody podatkowe w wysokości ponad 2,8 mld zł rocznie.</strong></p>

>

Kasy fiskalne online szans? na trwałe uszczelnienie systemu podatkowego  

Ograniczanie szarej strefy i luki podatkowej, a także rozwi?zanie problemu ści?galności podatku VAT jest niezwykle istotn? kwesti? z perspektywy kondycji finansów publicznych. Liczne inicjatywy maj?ce na celu uszczelnienie systemu, które były podejmowane na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, przyniosły pewne korzyści, jednak nie dały długofalowego i trwałego efektu.  

Narzędziem zmniejszaj?cym szar? strefę i lukę podatkow? oraz generuj?cym wzrost wpływów z  podatku VAT jest system kas fiskalnych online. Rozwi?zanie to jest oparte na stałej komunikacji kas rejestruj?cych z centralnym systemem administracji podatkowej.

- ? ? Doświadczenia innych krajów pokazuj?, że wdrożenie systemu kas online trwale zwiększa dochody podatkowe z tytułu VAT, zmniejszaj?c skalę luki podatkowej. Skala wzrostu dochodów jest zmienna w  czasie - ? ? największy przyrost następuje tuż przed objęciem danej grupy przedsiębiorców systemem kas online (efekt ujawniania przychodów), a także zaraz po tym działaniu. W kolejnych okresach dynamika jest już niższa, dochody podatkowe utrzymuj? się jednak na poziomie wyższym, niż miało to  miejsce przed wdrożeniem systemu kas online  - ? ? mówi  Mirosław Proppé, partner, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i  infrastruktury w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Nawet 2,5 mld zł dodatniego bilansu budżetu państwa  

Jak wynika ze studium przypadku opracowanego przez KPMG, wdrożenie systemu kas online w  Polsce powinno zagwarantować istotny wzrost dochodów podatkowych oraz szybki zwrot poniesionych z tego tytułu nakładów. Szacunki wskazuj?, że w przypadku pełnego wdrożenia systemu kas fiskalnych online (założono ok. 1 mln kas), po roku do budżetu państwa może trafić dodatkowo ponad 2,8 mld zł z tytułu podatku VAT. Przy uwzględnieniu nakładów niezbędnych dla wdrożenia systemu (głównie koszt rozwi?zań IT oraz subsydiów zwi?zanych z wymian? kas) dałoby to dodatni bilans budżetu państwa na poziomie ok. 2,5 mld zł.  

- ? ? Kalkulacja spodziewanych kosztów i korzyści pokazuje, że już wdrożenie 100 tys. kas online może   zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów w ci?gu kilku miesięcy od uruchomienia systemu na tak? skalę. Szacowane dodatkowe wpływy podatkowe w skali roku, przy objęciu systemem ok. 1 mln kas fiskalnych w kraju, mog? wynieść ponad 2,8 mld zł. Te wartości mog? być jeszcze większe, jeśli uwzględnimy dodatkowe wpływy do budżetu z tytułu podatków dochodowych (CIT, PIT) oraz zwiększenie efektywności działania kontroli skarbowej, które też powinno się przełożyć na dodatkowe wpływy do budżetu  - ? ? mówi  Paweł Darski, starszy menedżer w zespole doradczym dla administracji publicznej i  infrastruktury w KPMG w Polsce.  

Koszty nowego rozwi?zania  

Wdrożenie nowego systemu w rozważanym modelu wymagać będzie pewnych zmian w obszarze infrastruktury oraz uruchomienia samego systemu centralnego wraz z odpowiednimi narzędziami analitycznymi. Wi?że się to z niezbędnymi nakładami finansowymi. Dotychczasowe kasy fiskalne, które nie umożliwiaj? bezpiecznej ł?czności online, musiałyby zostać wymienione na urz?dzenia nowego typu, uwzględniaj?ce odpowiednio zabezpieczone moduły komunikacyjne. Analizuj?c skalę potencjalnych korzyści dla budżetu państwa, wymiana urz?dzeń mogłaby zostać w istotnym stopniu dofinansowana przez skarb państwa w postaci subsydiów dla przedsiębiorców.  

Szacowane koszty wdrożenia systemu kas fiskalnych online, uwzględniaj?ce dotacje dla przedsiębiorców do zakupu urz?dzeń nowej generacji, stanowiłyby tylko ułamek dodatkowych przychodów podatkowych - ? ? niespełna 370 mln zł.

- ? ? Główny koszt nowego rozwi?zania dla budżetu państwa stanowiłyby dotacje dla przedsiębiorców wymieniaj?cych dotychczasowe kasy fiskalne na nowe modele oraz nakłady zwi?zane z pozyskaniem i  wdrożeniem samego systemu centralnego oraz towarzysz?cych mu narzędzi analitycznych. Wykorzystuj?c nowe kasy do świadczenia także innych usług wymagaj?cych komunikacji online (np. doładowania telefonów), można potencjalnie osi?gn?ć niższe ceny tych urz?dzeń dla użytkowników końcowych. Projektuj?c system, w tym definiuj?c system zachęt dla przedsiębiorców, można w  znacz?cy sposób obniżyć koszty, które ta grupa musiałaby ponieść w zwi?zku z wymian? kas  - ? ? mówi  Paweł Darski, starszy menedżer w zespole doradczym dla administracji publicznej i  infrastruktury w KPMG w Polsce.

Kasy fiskalne online w innych krajach  

Ograniczanie szarej strefy i luki podatkowej z wykorzystaniem systemów kas fiskalnych online (lub paragonów online) jest rozwi?zaniem z powodzeniem stosowanym m.in. w takich krajach jak Węgry, Chorwacja, Turcja czy Bułgaria. Wdrożenie rozpoczynaj? też Czesi.  

W efekcie wprowadzenia systemu kas nowej generacji na Węgrzech znacznie wzrosła wydajność egzekucji podatku VAT. Dane rz?du węgierskiego wskazuj? na wzrost wpływów z podatku VAT o  8%  w  2014  r. oraz o 7% w 2015 r. System kas fiskalnych online miał swój znacz?cy udział w  wygenerowaniu tych dodatkowych dochodów podatkowych â ? ? w roku 2015 zapewnił dodatkowe wpływy z tytułu VAT na poziomie ok. 190 mln euro (na pocz?tku roku 2016 w systemie funkcjonowało ok. 220 tys. kas).  

Węgry nie s? jedynym przykładem udanego przejścia na wyższy poziom fiskalizacji poprzez wdrożenie kas fiskalnych online. Według danych chorwackiego ministerstwa finansów po pierwszym pełnym roku funkcjonowania podobnego rozwi?zania przedsiębiorcy z Chorwacji ujawnili o blisko 18% większe obroty niż rok wcześniej, co stanowiło równowartość 1 mld euro przychodów. Z kolei w  Bułgarii w pierwszym roku działania nowego systemu odnotowano wzrost deklarowanych obrotów podatników aż o 20%.   

- ? ? Rozwi?zania wdrażane w poszczególnych krajach nie s? jednorodne. Niewykluczone, że docelowy model dla Polski będzie swoist? hybryd? tych rozwi?zań. W każdym jednak przypadku osi?gane s? wymierne korzyści finansowe. W przeprowadzonej analizie został zaproponowany model w  największym stopniu czerpi?cy z rozwi?zań węgierskich, jako potencjalnie bardziej stabilny, uwzględniaj?cy skalę wdrożenia przewidywan? dla Polski. Nie stwarza on też wyzwań w zakresie  przetwarzania  danych osobowych,  które nie s? w tym modelu w ogóle pozyskiwane  - ? ? mówi  Paweł Darski, starszy menedżer w zespole doradczym dla administracji publicznej i  infrastruktury w  KPMG w Polsce.  

Nowy wymiar wykrywania nieujawnionych przychodów i sprawniejsze zarz?dzanie systemem podatkowym  

System kas fiskalnych online umożliwia dokonywanie różnorodnych analiz statystycznych z  uwzględnieniem położenia geograficznego i charakterystyki biznesu analizowanego podmiotu. Umożliwia również monitorowanie działań w zakresie fiskalizacji obrotu w trybie rzeczywistym. Jest to zatem wartościowe narzędzie w rękach administracji podatkowej. Efektem jego stosowania może być znaczny wzrost efektywności działania organów kontrolnych, co z kolei przełoży się na dalszy wzrost dochodów podatkowych.

Nowe rozwi?zanie technologiczne daje możliwość zbierania szerokiego zakresu informacji, dostępnych w czasie rzeczywistym, które pozwalaj? na wszechstronn? analizę i ocenę funkcjonowania poszczególnych rozwi?zań w systemie podatkowym. Dzięki zdalnemu zarz?dzaniu oprogramowaniem kas fiskalnych, w szczególności stawkami VAT stosowanymi w kasach, bardzo sprawnie mog? być wprowadzane ewentualne zmiany (także okresowe) w zakresie tego podatku.  

- ? ? Wprowadzenie kas fiskalnych online byłoby milowym krokiem w kierunku e-administracji. Rozwi?zanie to doprowadziłoby również do zwiększenia zaufania obywateli w stosunku do administracji podatkowej. Ciężar kontroli zostanie skierowany na właściwe tory - ? ? podmioty do kontroli będ? dobierane z większ? trafności?,  zmniejszaj?c  tym  samym uci?żliwości dla uczciwych podatników. Digitalizacja fiskalna to także większa konkurencyjność gospodarki i równe szanse dla wszystkich przedsiębiorców  - ? ? mówi  Mirosław Proppé, partner, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i  infrastruktury w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Pełna wersja raportu dostępna na stronie  kpmg.pl  

***

O RAPORCIE:  

Raport KPMG w Polsce pt. „Studium przypadku - ? ? system kas fiskalnych online w Polsce” powstał na podstawie analizy doświadczeń wybranych krajów, które wdrożyły lub wdrażaj? system kas (lub paragonów) online. W wyniku tych analiz zaproponowano ramowy model rozwi?zania dla Polski, który w dużej mierze opiera się na modelu węgierskim, czerpie też jednak z innych rozwi?zań. Zarówno dla modelu węgierskiego, jak i proponowanego modelu dla Polski opisano m.in. główne koszty i korzyści z wdrożenia rozwi?zań.

O KPMG:  

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1300 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.  

Kontakt dla mediów:  

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582  

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664  718  676

Nie przegap żadnej aktualizacji od  @KPMGPoland

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin