Analizy i badania

Najlepszy wynik polskiego sektora przemysłowego od jedenastu miesięcy

<p style="text-align: justify;">W styczniu wskaźnik PMI wzrósł z grudniowego poziomu 52.8 i odnotował wartość 55.2, sygnalizując czwartą z rzędu poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym. Najnowszy wzrost był największy od lutego 2014 roku. Ponadto poprawa głównego wskaźnika miesiąc do miesiąca była największą zarejestrowaną od stycznia 2012 roku. Na główny wskaźnik w styczniu pozytywnie wpłynęły wszystkie jego komponenty.</p>

>

Podsumowanie

Dane PMI ? opracowane przez Markit na zlecenie HSBC zasygnalizowały na pocz?tku 2015 roku rosn?ce ożywienie warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym. Wielkość produkcji, liczba nowych zamówień i eksport wzrosły w szybszym tempie w porównaniu do grudnia, co doprowadziło do większego wzrostu poziomu zatrudnienia i aktywności zakupowej. Najnowsze dane zasygnalizowały także brak presji inflacyjnej w sektorze – mimo słabszego złotego – ponieważ dwudziesty szósty miesi?c z rzędu odnotowano niewielki spadek kosztów produkcji oraz redukcję cen wyrobów gotowych. HSBC PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. W styczniu wskaźnik PMI wzrósł z grudniowego poziomu 52.8 i odnotował wartość 55.2, sygnalizuj?c czwart? z rzędu poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym. Najnowszy wzrost był największy od lutego 2014 roku. Ponadto poprawa głównego wskaźnika miesi?c do miesi?ca była największ? zarejestrowan? od stycznia 2012 roku. Na główny wskaźnik w styczniu pozytywnie wpłynęły wszystkie jego komponenty. W styczniu tempo wzrostu liczby nowych zamówień w sektorze przemysłowym wyraźnie przyspieszyło i było najwyższe od prawie roku. Liczba nowych zamówień wzrasta nieprzerwanie od czterech miesięcy, po spadkach notowanych od czerwca do września ubiegłego roku. Zamówienia eksportowe wzrosły trzeci miesi?c z rzędu i to w tempie szybszym niż w grudniu, aczkolwiek niższym od tempa wzrostu całkowitej liczby nowych zamówień. Większy napływ nowych zamówień w styczniu doprowadził do szybszego wzrostu wielkości produkcji. Tempo tego wzrostu było najszybsze od jedenastu miesięcy i pozostało silne z perspektywy danych historycznych. Mimo wyższego poziomu produkcji zaległości produkcyjne w sektorze przemysłowym także wzrosły i to w szybszym tempie w porównaniu do poprzedniego miesi?ca. Polepszaj?ce się warunki w sektorze przemysłowym były wsparte dalszym szybszym wzrostem poziomu zatrudnienia i aktywności zakupowej. Liczba miejsc pracy wzrosła w najwyższym tempie od roku, a wielkość zakupów była na tyle duża, aby wygenerować stabilny poziom zapasów. Czas dostaw wydłużył się w największym stopniu od września 2013 roku. Najnowsze dane z badań zasygnalizowały na pocz?tku 2015 roku brak presji inflacyjnej w polskim sektorze przemysłowym. W wyniku niższych cen ropy naftowej i stali koszty produkcji zmalały, aczkolwiek informowano także, że słabszy złoty utrudniał zniżkow? presję cenow?. Z kolei ceny pobierane za wyroby gotowe spadły dwudziesty szósty miesi?c z rzędu, co jest rekordem badań. Ponadto spadek ten nast?pił w najszybszym tempie od września.

Komentarz

Komentuj?c wyniki badań PMI ? Polskiego Sektora Przemysłowego, Agata Urbańska-Giner, ekonomistka HSBC ds. Europy Środkowo-Wschodniej, powiedziała:

„Odczyt wskaźnika PMI w styczniu stanowi mocne otwarcie tego roku. Wzrósł on do najwyższego poziomu od lutego ubiegłego roku i wsparty był przez poprawę wszystkich jego komponentów. Wskaźniki produkcji i nowych zamówień s? najwyższe od lutego, a wskaźnik zatrudnienia jest najwyższy od stycznia ubiegłego roku. W styczniu w porównaniu do poprzedniego miesi?ca poprawił się także poziom nowych zamówień eksportowych, chociaż rosn? one wci?ż wyraźnie wolniej niż rok temu. Pokazuje to, że głównym motorem wzrostu jest popyt wewnętrzny. Ceny produktów spadały w styczniu szybciej niż w grudniu i szybciej niż ceny półproduktów. Producenci zgłaszali, że niższe ceny wyrobów gotowych były wynikiem szukania przewagi konkurencyjnej, niższych cen ropy i presji konsumentów na przeceny. Ci producenci, którzy zgłaszali spadek cen nakładów mówili, że jest to wynikiem niższych cen ropy i stali; natomiast ci, którzy zgłaszali wzrost cen nakładów przypisywali to przede wszystkim osłabieniu złotego. Te oceny pokazuj?, że spadek cen paliw to nie jedyne źródło deflacji oraz, że osłabienie złotego może w jakimś stopniu zniwelować presję na spadek cen. Spodziewamy się, że przedłużaj?cy się okres deflacji cen konsumentów skłoni Radę Polityki Pieniężnej do obniżki stóp procentowych w marcu.”

Główne wyniki badań

  • Wzrost wielkości produkcji i liczby nowych zamówień najwyższy od lutego 2014 roku
  •   Wzrost zaległości w najszybszym tempie od stycznia 2011 roku
  • Spadek zarówno kosztów produkcji jak i cen wyrobów gotowych

Raport Polski Sektor Przemysłowy

***

Uwagi na temat danych:

Raport HSBC Polski Sektor Przemysłowy jest oparty na danych opracowanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 200 firmach produkcyjnych. Grupa respondentów ustalana jest według położenia geograficznego i według międzynarodowej standardowej klasyfikacji branżowej – w oparciu o udział branży w PKB. Odpowiedzi uzyskane podczas badania odzwierciedlaj? ewentualne zmiany w bież?cym miesi?cu w porównaniu z miesi?cem poprzednim, opieraj?c się na danych zebranych w połowie miesi?ca. Dla każdego wskaźnika raport podaje procent respondentów udzielaj?cych każd? odpowiedź, różnicę netto pomiędzy ilości? odpowiedzi wyższy/lepszy, a odpowiedzi niższy/gorszy oraz wskaźnik dyfuzji. Wskaźnik jest sum? pozytywnych odpowiedzi plus połow? odpowiedzi, które s? ‘takie same’. Wskaźnik Managerów Logistyki (PMI ?) jest wskaźnikiem złożonym opieraj?cym się na pięciu pojedynczych wskaźnikach posiadaj?cych następuj?ce wagi: nowe zamówienia – 0.3, produkcja – 0.25, zatrudnienie – 0.2, prędkość dostaw – 0.15, zapasy pozycji zakupionych – 0.1. Wskaźnik prędkości dostaw wyprowadzony jest tak, iż porusza się w porównywalnym kierunku. Wskaźniki dyfuzji maj? właściwości wskaźników głównych i stanowi? wygodny zbiorczy sposób określania przeważaj?cego kierunku zmian. Wartość wskaźnika powyżej 50 oznacza całkowity wzrost zmiennej, a wartość poniżej 50 całkowity spadek. Markit nie zmienia podstawowych danych z badań po pierwszej publikacji, ale czynniki sezonowe mog? czasami, w razie potrzeby ulec zmianie, która będzie miała wpływ na sezonowe serie danych. Dane historyczne opieraj?ce się na bazowych (niemodyfikowanych) wskaźnikach, pierwsze publikacje sezonowo modyfikowanych danych oraz zweryfikowane dane s? dostępne w prenumeracie od firmy Markit. Po więcej informacji prosimy o kontakt: economics@markit.com

HSBC:

HSBC jest jedn? z największych na świecie organizacji świadcz?cych usługi bankowe i finansowe. Dysponuj?c ponad 6 200 oddziałami w krajach rozwiniętych i na rynkach wschodz?cych, chcemy być tam, gdzie ma miejsce wzrost, by wspierać dostęp klientów do możliwości wynikaj?cych z tego wzrostu oraz rozwój firm i gospodarek, a w ostatecznym rozrachunku - pomagać ludziom w urzeczywistnieniu ich nadziei i ambicji. Obsługujemy ponad 52 milionów klientów za pośrednictwem czterech globalnych pionów biznesowych: bankowości detalicznej i zarz?dzania maj?tkiem, bankowości komercyjnej, bankowości korporacyjnej i instytucjonalnej oraz bankowości prywatnej. Nasza sieć obejmuje 74 kraje i regiony Europy, Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Północnej i Łacińskiej. Spółka HSBC Holdings plc notowana jest na giełdach w Londynie, Hongkongu, Nowym Jorku, Paryżu i na Bermudach, ma ponad 216 000 akcjonariuszy ze 129 krajów i terytoriów.

Markit:

Markit jest wiod?c? firm? dostarczaj?c? informacje finansowe, która prowadzi zdywersyfikowan? działalność globaln?. Oferujemy produkty przyczyniaj?ce się do zwiększenia przejrzystości, redukcji ryzyka i poprawy wydajności. Do naszych klientów należ? banki, fundusze hedgingowe, zarz?dzaj?cy aktywami, banki centralne, organy nadzoruj?ce, audytorzy, administratorzy funduszy oraz firmy ubezpieczeniowe. Nasza firma powstała w 2003 roku i zatrudnia ponad 3000 osób w 10 krajach. Akcje Markit s? notowane na giełdzie NASDAQ pod symbolem "MRKT". Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.markit.com

PMI:

Wskaźniki Menagerów Logistyki (PMI ?) s? obecnie dostępne dla 32 krajów, a także kluczowych regionów wł?czaj?c kraje Eurolandu. S? najczęściej obserwowanym badaniem warunków gospodarczych na świecie, docenianym przez banki centralne, rynki finansowe oraz przez osoby podejmuj?ce decyzje biznesowe za dostarczanie aktualnych, dokładnych i często unikalnych miesięcznych wskaźników trendów w gospodarce. Więcej informacji na stronie internetowej: www.markit.com/economics

Prawa autorskie do niniejszego raportu HSBC PMI ? Polski Sektor Przemysłowy s? własności? lub s? licencjonowane przez Markit Economics Limited. Kopiowanie, rozprowadzanie i przetwarzanie jest zabronione bez pozwolenia Markit. Markit nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności zwi?zanej z informacjami (danymi) zawartymi w niniejszym raporcie, nie odpowiada także za błędy, nieścisłości, przeoczenia oraz opóźnienia danych, ani za żadne działania uzależnione od ww. opuszczeń. W żadnym wypadku Markit nie jest odpowiedzialny za specjalne b?dź przypadkowe szkody wynikaj?ce z używania danych. Purchasing Managers’ Index ? i PMI ? s? albo zarejestrowanymi znakami towarowymi Markit Economics Limited lub s? licencjonowane przez Markit Economics Limited. HSBC wykorzystuje powyższe znaki towarowe posiadaj?c licencję. Markit jest zarejestrowanym znakiem towarowymi Markit Group Limited.

Do pobrania

Download Raport-Polski-Sektor-Przemyslowy.pdf  (PDF • 569 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Najlepszy wynik polskiego sektora przemysłowego od jedenastu miesięcy

<p style="text-align: justify;">W styczniu wskaźnik PMI wzrósł z grudniowego poziomu 52.8 i odnotował wartość 55.2, sygnalizując czwartą z rzędu poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym. Najnowszy wzrost był największy od lutego 2014 roku. Ponadto poprawa głównego wskaźnika miesiąc do miesiąca była największą zarejestrowaną od stycznia 2012 roku. Na główny wskaźnik w styczniu pozytywnie wpłynęły wszystkie jego komponenty.</p>

>

Podsumowanie

Dane PMI ? opracowane przez Markit na zlecenie HSBC zasygnalizowały na pocz?tku 2015 roku rosn?ce ożywienie warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym. Wielkość produkcji, liczba nowych zamówień i eksport wzrosły w szybszym tempie w porównaniu do grudnia, co doprowadziło do większego wzrostu poziomu zatrudnienia i aktywności zakupowej. Najnowsze dane zasygnalizowały także brak presji inflacyjnej w sektorze – mimo słabszego złotego – ponieważ dwudziesty szósty miesi?c z rzędu odnotowano niewielki spadek kosztów produkcji oraz redukcję cen wyrobów gotowych. HSBC PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. W styczniu wskaźnik PMI wzrósł z grudniowego poziomu 52.8 i odnotował wartość 55.2, sygnalizuj?c czwart? z rzędu poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym. Najnowszy wzrost był największy od lutego 2014 roku. Ponadto poprawa głównego wskaźnika miesi?c do miesi?ca była największ? zarejestrowan? od stycznia 2012 roku. Na główny wskaźnik w styczniu pozytywnie wpłynęły wszystkie jego komponenty. W styczniu tempo wzrostu liczby nowych zamówień w sektorze przemysłowym wyraźnie przyspieszyło i było najwyższe od prawie roku. Liczba nowych zamówień wzrasta nieprzerwanie od czterech miesięcy, po spadkach notowanych od czerwca do września ubiegłego roku. Zamówienia eksportowe wzrosły trzeci miesi?c z rzędu i to w tempie szybszym niż w grudniu, aczkolwiek niższym od tempa wzrostu całkowitej liczby nowych zamówień. Większy napływ nowych zamówień w styczniu doprowadził do szybszego wzrostu wielkości produkcji. Tempo tego wzrostu było najszybsze od jedenastu miesięcy i pozostało silne z perspektywy danych historycznych. Mimo wyższego poziomu produkcji zaległości produkcyjne w sektorze przemysłowym także wzrosły i to w szybszym tempie w porównaniu do poprzedniego miesi?ca. Polepszaj?ce się warunki w sektorze przemysłowym były wsparte dalszym szybszym wzrostem poziomu zatrudnienia i aktywności zakupowej. Liczba miejsc pracy wzrosła w najwyższym tempie od roku, a wielkość zakupów była na tyle duża, aby wygenerować stabilny poziom zapasów. Czas dostaw wydłużył się w największym stopniu od września 2013 roku. Najnowsze dane z badań zasygnalizowały na pocz?tku 2015 roku brak presji inflacyjnej w polskim sektorze przemysłowym. W wyniku niższych cen ropy naftowej i stali koszty produkcji zmalały, aczkolwiek informowano także, że słabszy złoty utrudniał zniżkow? presję cenow?. Z kolei ceny pobierane za wyroby gotowe spadły dwudziesty szósty miesi?c z rzędu, co jest rekordem badań. Ponadto spadek ten nast?pił w najszybszym tempie od września.

Komentarz

Komentuj?c wyniki badań PMI ? Polskiego Sektora Przemysłowego, Agata Urbańska-Giner, ekonomistka HSBC ds. Europy Środkowo-Wschodniej, powiedziała:

„Odczyt wskaźnika PMI w styczniu stanowi mocne otwarcie tego roku. Wzrósł on do najwyższego poziomu od lutego ubiegłego roku i wsparty był przez poprawę wszystkich jego komponentów. Wskaźniki produkcji i nowych zamówień s? najwyższe od lutego, a wskaźnik zatrudnienia jest najwyższy od stycznia ubiegłego roku. W styczniu w porównaniu do poprzedniego miesi?ca poprawił się także poziom nowych zamówień eksportowych, chociaż rosn? one wci?ż wyraźnie wolniej niż rok temu. Pokazuje to, że głównym motorem wzrostu jest popyt wewnętrzny. Ceny produktów spadały w styczniu szybciej niż w grudniu i szybciej niż ceny półproduktów. Producenci zgłaszali, że niższe ceny wyrobów gotowych były wynikiem szukania przewagi konkurencyjnej, niższych cen ropy i presji konsumentów na przeceny. Ci producenci, którzy zgłaszali spadek cen nakładów mówili, że jest to wynikiem niższych cen ropy i stali; natomiast ci, którzy zgłaszali wzrost cen nakładów przypisywali to przede wszystkim osłabieniu złotego. Te oceny pokazuj?, że spadek cen paliw to nie jedyne źródło deflacji oraz, że osłabienie złotego może w jakimś stopniu zniwelować presję na spadek cen. Spodziewamy się, że przedłużaj?cy się okres deflacji cen konsumentów skłoni Radę Polityki Pieniężnej do obniżki stóp procentowych w marcu.”

Główne wyniki badań

  • Wzrost wielkości produkcji i liczby nowych zamówień najwyższy od lutego 2014 roku
  •   Wzrost zaległości w najszybszym tempie od stycznia 2011 roku
  • Spadek zarówno kosztów produkcji jak i cen wyrobów gotowych

Raport Polski Sektor Przemysłowy

***

Uwagi na temat danych:

Raport HSBC Polski Sektor Przemysłowy jest oparty na danych opracowanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 200 firmach produkcyjnych. Grupa respondentów ustalana jest według położenia geograficznego i według międzynarodowej standardowej klasyfikacji branżowej – w oparciu o udział branży w PKB. Odpowiedzi uzyskane podczas badania odzwierciedlaj? ewentualne zmiany w bież?cym miesi?cu w porównaniu z miesi?cem poprzednim, opieraj?c się na danych zebranych w połowie miesi?ca. Dla każdego wskaźnika raport podaje procent respondentów udzielaj?cych każd? odpowiedź, różnicę netto pomiędzy ilości? odpowiedzi wyższy/lepszy, a odpowiedzi niższy/gorszy oraz wskaźnik dyfuzji. Wskaźnik jest sum? pozytywnych odpowiedzi plus połow? odpowiedzi, które s? ‘takie same’. Wskaźnik Managerów Logistyki (PMI ?) jest wskaźnikiem złożonym opieraj?cym się na pięciu pojedynczych wskaźnikach posiadaj?cych następuj?ce wagi: nowe zamówienia – 0.3, produkcja – 0.25, zatrudnienie – 0.2, prędkość dostaw – 0.15, zapasy pozycji zakupionych – 0.1. Wskaźnik prędkości dostaw wyprowadzony jest tak, iż porusza się w porównywalnym kierunku. Wskaźniki dyfuzji maj? właściwości wskaźników głównych i stanowi? wygodny zbiorczy sposób określania przeważaj?cego kierunku zmian. Wartość wskaźnika powyżej 50 oznacza całkowity wzrost zmiennej, a wartość poniżej 50 całkowity spadek. Markit nie zmienia podstawowych danych z badań po pierwszej publikacji, ale czynniki sezonowe mog? czasami, w razie potrzeby ulec zmianie, która będzie miała wpływ na sezonowe serie danych. Dane historyczne opieraj?ce się na bazowych (niemodyfikowanych) wskaźnikach, pierwsze publikacje sezonowo modyfikowanych danych oraz zweryfikowane dane s? dostępne w prenumeracie od firmy Markit. Po więcej informacji prosimy o kontakt: economics@markit.com

HSBC:

HSBC jest jedn? z największych na świecie organizacji świadcz?cych usługi bankowe i finansowe. Dysponuj?c ponad 6 200 oddziałami w krajach rozwiniętych i na rynkach wschodz?cych, chcemy być tam, gdzie ma miejsce wzrost, by wspierać dostęp klientów do możliwości wynikaj?cych z tego wzrostu oraz rozwój firm i gospodarek, a w ostatecznym rozrachunku - pomagać ludziom w urzeczywistnieniu ich nadziei i ambicji. Obsługujemy ponad 52 milionów klientów za pośrednictwem czterech globalnych pionów biznesowych: bankowości detalicznej i zarz?dzania maj?tkiem, bankowości komercyjnej, bankowości korporacyjnej i instytucjonalnej oraz bankowości prywatnej. Nasza sieć obejmuje 74 kraje i regiony Europy, Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Północnej i Łacińskiej. Spółka HSBC Holdings plc notowana jest na giełdach w Londynie, Hongkongu, Nowym Jorku, Paryżu i na Bermudach, ma ponad 216 000 akcjonariuszy ze 129 krajów i terytoriów.

Markit:

Markit jest wiod?c? firm? dostarczaj?c? informacje finansowe, która prowadzi zdywersyfikowan? działalność globaln?. Oferujemy produkty przyczyniaj?ce się do zwiększenia przejrzystości, redukcji ryzyka i poprawy wydajności. Do naszych klientów należ? banki, fundusze hedgingowe, zarz?dzaj?cy aktywami, banki centralne, organy nadzoruj?ce, audytorzy, administratorzy funduszy oraz firmy ubezpieczeniowe. Nasza firma powstała w 2003 roku i zatrudnia ponad 3000 osób w 10 krajach. Akcje Markit s? notowane na giełdzie NASDAQ pod symbolem "MRKT". Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.markit.com

PMI:

Wskaźniki Menagerów Logistyki (PMI ?) s? obecnie dostępne dla 32 krajów, a także kluczowych regionów wł?czaj?c kraje Eurolandu. S? najczęściej obserwowanym badaniem warunków gospodarczych na świecie, docenianym przez banki centralne, rynki finansowe oraz przez osoby podejmuj?ce decyzje biznesowe za dostarczanie aktualnych, dokładnych i często unikalnych miesięcznych wskaźników trendów w gospodarce. Więcej informacji na stronie internetowej: www.markit.com/economics

Prawa autorskie do niniejszego raportu HSBC PMI ? Polski Sektor Przemysłowy s? własności? lub s? licencjonowane przez Markit Economics Limited. Kopiowanie, rozprowadzanie i przetwarzanie jest zabronione bez pozwolenia Markit. Markit nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności zwi?zanej z informacjami (danymi) zawartymi w niniejszym raporcie, nie odpowiada także za błędy, nieścisłości, przeoczenia oraz opóźnienia danych, ani za żadne działania uzależnione od ww. opuszczeń. W żadnym wypadku Markit nie jest odpowiedzialny za specjalne b?dź przypadkowe szkody wynikaj?ce z używania danych. Purchasing Managers’ Index ? i PMI ? s? albo zarejestrowanymi znakami towarowymi Markit Economics Limited lub s? licencjonowane przez Markit Economics Limited. HSBC wykorzystuje powyższe znaki towarowe posiadaj?c licencję. Markit jest zarejestrowanym znakiem towarowymi Markit Group Limited.

Do pobrania

Download Raport-Polski-Sektor-Przemyslowy.pdf  (PDF • 569 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.