Analizy i badania

Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 2,00%)

<p style="text-align: justify;">Jako główny argument przemawiający za pozostawieniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie Rada wskazała zwiększoną zmiennośd na rynkach finansowych w ostatnim okresie.</p>

>

Na konferencji po posiedzeniu M. Belka stwierdził, iż w przypadku braku gwałtownych zmian na rynkach finansowych możemy liczyd się z  zaistnieniem większości członków RPP opowiadaj?cych się za złagodzeniem polityki monetarnej na następnym posiedzeniu. Podkreślił on również, że skala dostosowania stóp procentowych może byd większa niż 25 pb. Bior?c pod uwagę treśd komunikatu po ubiegłotygodniowym posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi M. Belki oczekujemy, że Rada dokona jednorazowej obniżki stóp w marcu o 50 pb, do czego skłoni? j? wyniki marcowej projekcji inflacji NBP wskazuj?ce na istotne obniżenie ścieżki inflacji w stosunku do listopadowej projekcji. Uważamy, że po marcowej obniżce stopy procentowe pozostan? na niezmienionym poziomie do listopada 2016 r. (por. MAKROpuls z 4.02.2015).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 2,00%)

<p style="text-align: justify;">Jako główny argument przemawiający za pozostawieniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie Rada wskazała zwiększoną zmiennośd na rynkach finansowych w ostatnim okresie.</p>

>

Na konferencji po posiedzeniu M. Belka stwierdził, iż w przypadku braku gwałtownych zmian na rynkach finansowych możemy liczyd się z  zaistnieniem większości członków RPP opowiadaj?cych się za złagodzeniem polityki monetarnej na następnym posiedzeniu. Podkreślił on również, że skala dostosowania stóp procentowych może byd większa niż 25 pb. Bior?c pod uwagę treśd komunikatu po ubiegłotygodniowym posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi M. Belki oczekujemy, że Rada dokona jednorazowej obniżki stóp w marcu o 50 pb, do czego skłoni? j? wyniki marcowej projekcji inflacji NBP wskazuj?ce na istotne obniżenie ścieżki inflacji w stosunku do listopadowej projekcji. Uważamy, że po marcowej obniżce stopy procentowe pozostan? na niezmienionym poziomie do listopada 2016 r. (por. MAKROpuls z 4.02.2015).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.