Aktualności firm stowarzyszonych

Marta Gadomska-Gołąb i dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska w Radzie Ekspertów „Koalicji 5 frakcji” - akcji na rzecz zwiększenia poziomu zbiórki selektywnej w Polsce

<p style="text-align: justify;"><strong>„Koalicja 5 frakcji” to pierwsza międzysektorowa inicjatywa rozwiązująca w sposób systemowy problem jakościowej zbiórki surowców u źródła. Została zainaugurowana 12 kwietnia 2018 r. Spójny system praktycznych narzędzi i edukacji w zakresie właściwego segregowania odpadów do pięciu pojemników łączy wysiłki biznesu, samorządów, NGO oraz konsumentów. Do Rady Ekspertów Koalicji zaproszone zostały Marta Gadomska-Gołąb i dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, partnerzy kierujący praktyką Consumer Product Compliance &amp; Life Sciences w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.</strong></p>

>

„Koalicja 5 frakcji”towspólna prokonsumencka akcja kilkunastu firm i instytucji dostrzegaj?cych ogromn? lukę w zakresie edukacji i narzędzi realizacji celów środowiskowych w Polsce. Akcja ma upowszechniać wiedzę i praktyki w zakresie segregowania, odzysku i recyklingu odpadów wśród konsumentów. Celem inicjatywy jest wspieranie przedsiębiorstw przy wprowadzeniu innowacyjnego systemu oznakowań na opakowania. Samorz?dy odpowiadaj?ce za organizację systemu zbiórki odpadów komunalnych s? zachęcane do umieszczania wypracowanych przez Koalicję spójnych i czytelnych symboli na pojemnikach na odpady, materiałach informacyjnych czy śmieciarkach. Ważnym elementem s? także skoordynowane działania edukacyjne odnośnie segregowania odpadów skierowane do mieszkańców: dzieci, dorosłych i seniorów.

Do projektu zaproszeni s? producenci wprowadzaj?cy na rynek opakowania, samorz?dy realizuj?ce segregację na 5 frakcji oraz firmy i NGO chc?ce edukować swoje otoczenie w zakresie odzysku surowcowego. Doł?czaj?c do inicjatywy, otrzymuj? możliwość korzystania z przemyślanego systemu eko-oznakowania na opakowania, stworzonego w oparciu o analizę prawn? funkcjonuj?cego znakowania ekologicznego oraz dobre praktyki z USA i Wielkiej Brytanii.

Pomysłodawcami i inicjatorami projektu s? ENERIS Ochrona Środowiska i CSR Consulting, którzy we współpracy z Kancelari? Wierzbowski Eversheds Sutherland, Rekopol, Antalis Poland, BZWBK, Eurocash, Little Greenfinity, Servier, Skanska, UNEP/GRID Warszawa oraz Fundacj? Nasza Ziemia od niemal roku tworz? spójny pomysł na ogólnopolskie działanie proekologiczne. Partnerem akcji może zostać każdy podmiot zainteresowany rzeczywist? ochron? środowiska.

Czytaj więcej o inicjatywie >

Zobacz, jak doł?czyć do programu >

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin