Analizy i badania

Lekkie przyspieszenie wzrostu płac w grudniu

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w grudniu do 7,3% r/r z 6,5% w listopadzie, kształtując się powyżej naszej prognozy (7,2%) i konsensusu rynkowego (6,9%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w grudniu o 5,1% r/r wobec 3,9% w listopadzie.</p>

>

Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia nominalnej dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw były wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia w górnictwie (tzw. barbórki), które silniej niż w grudniu 2016 r. podbiły dynamikę płac w tym dziale w ujęciu miesięcznym. Podobnie jak w poprzednich miesi?cach czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia rocznej dynamiki płac była narastaj?ca presja płacowa zwi?zana z popraw? sytuacji na rynku pracy. W przeciwnym kierunku oddziaływały czynniki statystyczne zwi?zane z niekorzystn? różnic? w liczbie dni roboczych, obniżaj?c? dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord.

Kolejny rekordowy wzrost zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w grudniu o 11,8 tys. m/m (najwyższy wzrost w grudniu w historii) wobec wzrostu o 17,2 tys. w listopadzie (co było również rekordowym wynikiem dla tego miesi?ca). W konsekwencji roczna dynamika zatrudnienia w grudniu wzrosła do 4,6% r/r wobec 4,5% w listopadzie.

O ile rekordowy wzrost zatrudnienia w listopadzie można tłumaczyć oddziaływaniem czynnika przejściowego w postaci obniżenia wieku emerytalnego od 1 października (wolniejszy wzrost zatrudnienia w październiku i jego szybszy wzrost w listopadzie w zwi?zku z rozwi?zywaniem i ponownym podpisywaniem umów o pracę przez osoby przechodz?ce na emeryturę i chc?ce kontynuować zatrudnienie), o tyle rekordowy wzrost zatrudnienia w grudniu jest duż? niespodziank? zważywszy na rosn?ce trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Naszym zdaniem do relatywnie silnego wzrostu zatrudnienia w grudniu mogły się przyczynić korzystne na tle ub. r. warunki meteorologiczne, co sprzyjało zwiększeniu zatrudnienia w firmach budowlanych. Dane o zatrudnieniu w grudniu wskazuj?, że mimo narastaj?cej bariery po stronie podaży pracy przedsiębiorstwom nadal udaje się szybko zwiększać zatrudnienie. Naszym zdaniem czynnikiem wspieraj?cym wzrost zatrudnienia jest stopniowe przyspieszenie realnego wzrostu płac, sprzyjaj?ce powrotowi na rynek pracy osób dotychczas nieaktywnych zawodowo, a także rosn?ce rejestrowane zatrudnienie imigrantów z Ukrainy. W kolejnych kwartałach oczekujemy stopniowego wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy i łagodnego obniżenia rocznej dynamiki zatrudnienia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce (por. MAKROmapa z 11.12.2017).

Wzrost realnego funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw najwyższy od września 2008 r.

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w grudniu 9,9% r/r (najwyżej od września 2008 r.) wobec 8,6% w listopadzie. W IV kw. ub.r. wzrost realnego funduszu płac przyspieszył do 9,4% wobec 8,6% w III kw. Sygnalizuje to ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? dynamika spożycia prywatnego w IV kw. obniży się i wyniesie 4,3% r/r wobec 4,8% w III kw.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw s? w naszej ocenie lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Lekkie przyspieszenie wzrostu płac w grudniu

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w grudniu do 7,3% r/r z 6,5% w listopadzie, kształtując się powyżej naszej prognozy (7,2%) i konsensusu rynkowego (6,9%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w grudniu o 5,1% r/r wobec 3,9% w listopadzie.</p>

>

Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia nominalnej dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw były wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia w górnictwie (tzw. barbórki), które silniej niż w grudniu 2016 r. podbiły dynamikę płac w tym dziale w ujęciu miesięcznym. Podobnie jak w poprzednich miesi?cach czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia rocznej dynamiki płac była narastaj?ca presja płacowa zwi?zana z popraw? sytuacji na rynku pracy. W przeciwnym kierunku oddziaływały czynniki statystyczne zwi?zane z niekorzystn? różnic? w liczbie dni roboczych, obniżaj?c? dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord.

Kolejny rekordowy wzrost zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w grudniu o 11,8 tys. m/m (najwyższy wzrost w grudniu w historii) wobec wzrostu o 17,2 tys. w listopadzie (co było również rekordowym wynikiem dla tego miesi?ca). W konsekwencji roczna dynamika zatrudnienia w grudniu wzrosła do 4,6% r/r wobec 4,5% w listopadzie.

O ile rekordowy wzrost zatrudnienia w listopadzie można tłumaczyć oddziaływaniem czynnika przejściowego w postaci obniżenia wieku emerytalnego od 1 października (wolniejszy wzrost zatrudnienia w październiku i jego szybszy wzrost w listopadzie w zwi?zku z rozwi?zywaniem i ponownym podpisywaniem umów o pracę przez osoby przechodz?ce na emeryturę i chc?ce kontynuować zatrudnienie), o tyle rekordowy wzrost zatrudnienia w grudniu jest duż? niespodziank? zważywszy na rosn?ce trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Naszym zdaniem do relatywnie silnego wzrostu zatrudnienia w grudniu mogły się przyczynić korzystne na tle ub. r. warunki meteorologiczne, co sprzyjało zwiększeniu zatrudnienia w firmach budowlanych. Dane o zatrudnieniu w grudniu wskazuj?, że mimo narastaj?cej bariery po stronie podaży pracy przedsiębiorstwom nadal udaje się szybko zwiększać zatrudnienie. Naszym zdaniem czynnikiem wspieraj?cym wzrost zatrudnienia jest stopniowe przyspieszenie realnego wzrostu płac, sprzyjaj?ce powrotowi na rynek pracy osób dotychczas nieaktywnych zawodowo, a także rosn?ce rejestrowane zatrudnienie imigrantów z Ukrainy. W kolejnych kwartałach oczekujemy stopniowego wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy i łagodnego obniżenia rocznej dynamiki zatrudnienia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce (por. MAKROmapa z 11.12.2017).

Wzrost realnego funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw najwyższy od września 2008 r.

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w grudniu 9,9% r/r (najwyżej od września 2008 r.) wobec 8,6% w listopadzie. W IV kw. ub.r. wzrost realnego funduszu płac przyspieszył do 9,4% wobec 8,6% w III kw. Sygnalizuje to ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? dynamika spożycia prywatnego w IV kw. obniży się i wyniesie 4,3% r/r wobec 4,8% w III kw.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw s? w naszej ocenie lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.