Analizy i badania

Korzystne warunki meteorologiczne nie uratowały produkcji budowlano-montażowej

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w lutym o 10,5% r/r wobec spadku o 8,6% w styczniu. Spowolnienie produkcji budowlano-montażowej miało miejsce mimo korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (patrz powyżej) oraz sprzyjających pracom budowlanym warunków meteorologicznych (por, MAKROpuls z 16.03.2016).</p>

>

Zmniejszenie dynamiki produkcji budowlano-montażowej było przede wszystkim efektem niższego tempa wzrostu produkcji w kategorii "wznoszenie obiektów inżynierii l?dowej i wodnej” (-20,5% r/r w lutym wobec -10,5% w styczniu). W naszej ocenie obniżenie dynamiki produkcji w tej kategorii wynikało z wolniejszego wykorzystania środków unijnych na pocz?tku nowej perspektywy finansowej 2014-2020, a także efektu wysokiej bazy sprzed roku. Oczekiwane przez nas znacz?ce obniżenie dynamiki inwestycji publicznych, w tym planowany silny spadek nakładów na środki trwałe w jednostkach samorz?du terytorialnego (por. MAKROmapa z 15.02.2016), będzie czynnikiem ograniczaj?cym wzrost dynamiki produkcji budowalno-montażowej w kolejnych miesi?cach.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin