Analizy i badania

Kobiety na stanowiskach kierowniczych

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,serif;"><span style="font-size: small;"><em>Kobiety stanowią obecnie ponad 50% światowej siły roboczej. Mimo to ilość zajmowanych przez nie stanowisk kierowniczych wynosi mniej niż 25%. Rynek pracy udowadnia, że zwiększenie ich udziału wśród liderów firm ma korzystne znaczenie dla działalności organizacji, jej efektywności oraz budowania dojrzałej równowagi pomiędzy poszczególnymi pracownikami. </em></span></span></span></span></p>

>

Warszawa, 7 marca 2016 r. – ManpowerGroup, firma doradztwa personalnego i światowy lider rozwi?zań HR, opublikował dziś raport ekspercki "7 kroków do wprowadzania kobiet na stanowiska kierownicze". Celem publikacji było zbadanie przyczyn nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami na drodze do awansu, oszacowanie czasu, jaki zajmie zniwelowanie tych dysproporcji, a także wskazanie praktycznych porad pozwalaj?cych zwiększyć ilość kobiet na stanowiskach decyzyjnych. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie rozmów z globalnymi liderami, kobietami i mężczyznami, reprezentuj?cymi pracodawców z 25 krajów świata, w tym Polski. Wśród respondentów znaleźli się przedstawiciele pokolenia Y, X oraz wyżu demograficznego.

59% przebadanych przez ManpowerGroup liderów uważa, że jedynym najważniejszym działaniem, jakie może przeprowadzić organizacja w celu promowania zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych, jest stworzenie kultury neutralnej pod względem płci. 58% respondentów twierdzi, że odpowiedzialność za działania spoczywa na organizacji, a nie na samych zainteresowanych. Kluczow? przeszkod? do osi?gnięcia celu, jak? zidentyfikowano na podstawie rozmów z respondentami, jest mocno zakorzeniona w społeczeństwie męska kultura, która ma swoje przełożenie na kulturę panuj?c? w wielu organizacjach. Paradoksalnie największ? szansę do zmiany tej sytuacji stanowi fakt, że mężczyźni sami przyznaj?, że dotychczasowa sytuacja musi ulec zmianie. Zadanie to nie jest jednak proste.

Równouprawnienie na rynku pracy i powi?zane z nim wprowadzanie kobiet na stanowiska decyzyjne wymaga planu angażuj?cego zarówno mężczyzn, jak i kobiety – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Do oczekiwanej zmiany nie dojdzie jednak bez zmian w nastawieniu. Najwyższe kierownictwo musi pokazać swoje poparcie dla równouprawnienia na rynku pracy poprzez zwiększenie możliwości i liczby stanowisk dla kobiet. Powinno tworzyć środowisko, w którym kobiety s? wł?czane w procesy na każdym poziomie i w każdym dziale. Programy wzmacniaj?ce kompetencje kobiet, których ambicj? jest rozwój kariery, powinny zostać wdrożone dla dobra samych pracodawców, którzy będ? w ten sposób rozwijać potencjał swoich pracowników i przyczyniać się do zwiększenia efektywności swoich firm, a także zrównoważenia rynku pracy. Działanie ma tu większe znaczenie, niż słowa, – dodaje Iwona Janas.

Zapytane, co zapewnia im wsparcie na stanowiskach kierowniczych, kobiety wymieniły elastyczność- nie preferencyjne zasady działania, ale większe ukierunkowanie na wyniki, co zapewnia im większ? kontrolę nad sposobem i czasem wykonywania pracy. Podkreślały też znaczenie szkoleń, a także zachęcanie przez szefostwo, do korzystania z dostępnych możliwości, poszerzaj?cych i rozwijaj?cych ich silne strony na stanowiskach kierowniczych. Wspominały też o konieczności przyjęcia przez firmy odgórnej kultury dzielenia się uprawnieniami.

Kobietom nie jest łatwo pokonać podświadome uprzedzenia, stereotypy oraz zakorzenion? męsk? kulturę kierownictwa ani w trakcie swojej drogi na szczyt, ani po jego zdobyciu. Respondentki mówiły też o przeszkodach napotykanych przez cał? swoj? karierę zawodow?. Należ? do nich brak wzorców, brak dostępu do wspieraj?cych je osób i wpływowych sieci kontaktów, a także ograniczenie ścieżek kariery, które często ukierunkowane s? ze względu na płeć na role jedynie wspieraj?ce. Zauważaj? również, że do dostania się na szczyt konieczne jest zachowywanie się jak mężczyzna i przyznaj?, że po osi?gnięciu celu nie zawsze wiedz?, jakiej formy zachowań się od nich oczekuje.

W badaniu ManpowerGroup skategoryzowano odpowiedzi respondentów m.in. pod względem reprezentowanej przez nich grupy wiekowej. Jak pokazuj? wyniki, zdaniem 97% przedstawicieli pokolenia Y, to właśnie ich generacja będzie t?, która osi?gnie oczekiwane równouprawnienie na rynku pracy. Twierdz? tak wszystkie respondentki z tej grupy oraz 93% respondentów. Z t? opini? zgadza się również zdecydowana większość przedstawicieli pozostałych grup pokoleniowych ujętych   w badaniu (z czego 84% kobiet i 88% mężczyzn).

Najbardziej optymistycznie nastawione s? osoby z regionu Azji i Pacyfiku, gdzie 94% respondentów uważa, że to właśnie pokolenie Y wprowadzi zmianę. Dla porównania, w Ameryce Północnej i Południowej deklaruje je 91% badanych, a w Europie jedynie 80%. Liderzy europejscy stracili wiarę w efektywność dotychczasowej polityki i działań prowadzonych w tym zakresie. Jedynie 27% spośród nich uważa, że poprawa polityki przyczyni się do odniesienia sukcesu na tym polu, w porównaniu z 39%, jakie odnotowano w regionie Azji i Pacyfiku a także 35% uzyskanych w obydwu Amerykach. Najmniejszy optymizm przejawiaj? liderzy w krajach, które zajmuj? się tym zagadnieniem najdłużej, jak np. Norwegia, Belgia, czy Holandia.

W odpowiedziach na pytanie o szacowany czas realizacji zmian, które maj? doprowadzić do oczekiwanego celu, widać jednak ostrożność. Zdaniem ankietowanych proces ten zajmie bowiem średnio 17 lat. W ujęciu szczegółowym większy optymizm przejawiaj? tu mężczyźni z pokolenia X i wyżu demograficznego - ich zdaniem od osi?gnięcia parytetu płci dzieli nas 14 lat. Największymi pesymistkami s? w tym zakresie kobiety z pokolenia Y, zakładaj?ce czas 22 lat. Ich koledzy z tej samej grupy wiekowej maj? bardzo podobn? opinię, wskazuj?c na czas 20 lat.

Zatem jeśli nadziej? na wprowadzenie zmian na rynku pracy jest pokolenie Y, czy nie jest to dzwonek alarmowy? Powstaje pytanie, czy pracodawcy i pracownicy powinni czekać na zrównoważenie sytuacji na rynku pracy przez taki okres czasu. Szklany sufit, niezrozumienie potrzeb pracowników kobiet i blokowanie ich możliwości rozwoju, oznacza dla pracodawców zwiększone ryzyko straty potencjału ludzkiego.

Kobiety zaczynaj? odchodzić z firm, w których czuj? się niedoceniane do organizacji z większymi dla nich możliwościami rozwoju lub też zakładaj? swoje własne działalności. Już niemal połowa małych i średnich przedsiębiorstw jest w sposób większościowy lub równoprawny prowadzona przez kobiety. W Wielkiej Brytanii od 2008 r. udział kobiet wśród samo zatrudnionych wzrósł do blisko jednej trzeciej. W Stanach Zjednoczonych do 2018 r. jedna trzecia wszystkich nowych stanowisk pracy powstanie w przedsiębiorstwach będ?cych własności? kobiet. Pokolenie Y i zwi?zane z nim nadzieje w sferze równouprawnienia powinno więc stanowić siłę napędow? nowych postaw i procesu mian, albo firmy strac? cenne talenty.

7 KROKÓW DO WPROWADZANIA KOBIET NA STANOWISKA KIEROWNICZE >>>

***

O badaniu:

Raport został opracowany przez ManpowerGroup na podstawie globalnego badania, którego celem było określenie podejścia do świadomego awansowania i przyjmowania kobiet na stanowiska wyższe w organizacjach. W badaniu zapewniono zrównoważony udział kobiet i mężczyzn oraz regionalnych perspektyw z obu Ameryk, Europy i Bliskiego Wschodu, a także Azji i Pacyfiku. W sumie 25 krajów, w tym Polska. Wzięło w nim udział 222 respondentów, z czego 72 z ManpowerGroup. Wszyscy respondenci to osoby zajmuj?ce pozycje ugruntowanych lub wyłaniaj?cych się liderów w swoich firmach. Przebadanych liderów podzielono na 111 obecnych członków najwyższego kierownictwa i 111 liderów z kolejnego pokolenia w wieku poniżej 45 lat, odpowiadaj?cych przed najwyższym kierownictwem lub przed osobami o dwa poziomy niżej. Szczegółowe rozmowy przeprowadzono miedzy 7 sierpnia a 30 września 2015 r., a ich wynikiem było ponad 130 godzin nagrań, które zostały spisane, przetłumaczone i przeanalizowane za pomoc? zestawu metod jakościowych i ilościowych. Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 70 agencji i jest obecna w  44 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™. Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement.
Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) od blisko 70 lat jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Jako ekspert w swojej branży codziennie ł?czymy ponad 600 000 pracowników z pracodawcami z różnych specjalizacji i sektorów gospodarki. ManpowerGroup posiada sieć biur w ponad 80 krajach, dzięki czemu ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o trendach na rynku pracy i zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby ponad 400 000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? poprzez: Manpower ?, Experis™, Right Management ? oraz ManpowerGroup™ Solutions. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. W 2016 r. po raz szósty z rzędu ManpowerGroup został uznany za jedn? z najbardziej etycznych firm na świecie, co podkreśla zaufanie, jakim firma cieszy się w branży. Więcej o  tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.

Obserwuj ManpowerGroup na:

Do pobrania

Download Raport_Kobiety_na_stanowiskach_kierowniczych_2016.pdf  (PDF • 2 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin