Analizy i badania

Już blisko 80% osób rozliczających się z fiskusem przekazuje 1% podatku na rzecz OPP

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Z roku na rok rośnie liczba podatników składających roczne zeznanie podatkowe PIT przez internet – w tym roku będzie ich ponad 12 milionów. Jednocześnie prawie 80% Polaków rozliczających się z fiskusem deklaruje, że przekazało lub przekaże 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wypełnienie deklaracji podatkowej dla 85% Polaków nie jest stresującym obowiązkiem. Według respondentów czynność ta nie jest również czasochłonna,  wypełnienie formularza PIT zajmuje średnio 42 minuty – wynika z najnowszego raportu KPMG pt. „Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2016”.</strong></span></span></p>

>

Co drugi Polak uzupełnienie deklaracji PIT zleca w całości komuś innemu  

Dla prawie sześciu na dziesięciu podatników rozliczenie się z urzędem skarbowym jest bardzo łatwe lub raczej łatwe. Jedynie 15% Polaków twierdzi, że wypełnienie formularza PIT jest trudne lub bardzo trudne. Mimo że większość podatników deklaruje, że wypełnienie formularza PIT nie sprawia im większych trudności, co drugi Polak w całości zleca przygotowanie rozliczenia innej osobie.  

Warto zwrócić uwagę na rozbieżność pomiędzy ocen? poziomu trudności wypełnienia zeznania podatkowego przez podatników, a odsetkiem Polaków samodzielnie wypełniaj?cych PIT. Zaledwie 15% Polaków podlegaj?cych obowi?zkowi rozliczenia z urzędem skarbowym ocenia, że wypełnienie formularza PIT jest raczej trudne lub bardzo trudne. Mimo to, aż 47% respondentów w całości zleca rozliczenie komuś innemu, a kolejne 15% badanych korzysta z częściowej pomocy. Wynika to przede wszystkim z braku czasu, przyzwyczajenia z ubiegłych lat, a także większego poczucia bezpieczeństwa, gdy ktoś inny wypełni zeznanie podatkowe za nas – mówi Andrzej Marczak, partner i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

Połowa podatników rozliczy się z urzędem skarbowym przez internet

W 2017 roku liczba osób deklaruj?cych złożenie rocznego zeznania podatkowego przez internet wzrosła o 5 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego roku i osi?gnęła rekordow? wartość 50%. Oznacza to, że ponad 12 mln Polaków rozliczy się przez internet, podczas gdy rok temu było ich o  milion mniej. Najczęściej ten sposób składania zeznania podatkowego wybieraj? osoby pomiędzy 25  a  54 rokiem życia.  

Ulga na dzieci najbardziej popularn? ulg? podatkow? wśród Polaków

Z raportu KPMG wynika, że w tym roku 37% podatników skorzysta z ulg podatkowych – spadek o  2  punkty procentowe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Podobnie jak w poprzednich latach, Polacy zdecydowanie najczęściej korzystaj? z ulgi na dzieci (67% spośród podatników korzystaj?cych z ulg).  

Prawie 8 na 10 podatników przekazuje 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Tegoroczne badanie KPMG pokazało, że w 2017 roku 79% Polaków maj?cych obowi?zek rozliczania się z urzędem skarbowym deklaruje chęć przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Wartość ta jest wyższa o 4 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego roku. Chęć przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego rośnie wraz z uzyskiwanym dochodem netto. Osoby zarabiaj?ce do 1 500 zł netto miesięcznie zdecydowanie rzadziej decyduj? się na przekazanie 1% swojego podatku.

Prawie trzy czwarte wszystkich respondentów przekazuj?cych swój 1% dokonuje wyboru organizacji pożytku publicznego w oparciu o sugestię lub prośbę znajomych i rodziny. W dalszej kolejności OPP wybierane s? losowo (14%) lub na podstawie informacji w mediach (13%).  

Z roku na rok rośnie odsetek osób, które przekazuj? 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Z badania wynika, że głównymi przyczynami nieprzekazywania 1% podatku jest brak zaufania w stosunku do organizacji pożytku publicznego oraz przekonanie, że nasze działanie nic nie zmieni. Cieszy nas jednak fakt, że w stosunku do poprzedniej edycji badania, odsetek Polaków, którzy nigdy nie przekazuj? innych darowizn w ci?gu roku na rzecz OPP lub innych instytucji i osób potrzebuj?cych spadł aż o 10 punktów procentowych – z 45 do 35% mówi Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce.

***

O BADANIU:

Celem badania było poznanie, w jaki sposób Polacy rozliczaj? swój podatek dochodowy za 2016 rok. Badanie KPMG w Polsce pt. ,,Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2016” zostało przeprowadzone metod? wywiadu telefonicznego CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych Polaków. Na pytania odpowiedziały osoby maj?ce obowi?zek rozliczenia się z urzędem skarbowym za rok 2016. W grupie badanych nie zostały uwzględnione osoby, za które zeznanie podatkowe przygotowuje i składa ZUS b?dź pracodawca. Badanie zostało przeprowadzone w dniach
20-26.03.2017 r.  

Raport w wersji elektronicznej, można pobrać ze strony kpmg.pl.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 500 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stroniewww.kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski(@)kpmg.pl,tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin