Analizy i badania

Jak wyłonić przywódcę z grupy pracowników?

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Po cyklu artykułów dotyczących kultury organizacji, rozpoczynamy nowy, ciekawy cykl o przywództwie. Napiszemy w nim między innymi o tym jakie cechy powinien mieć przywódca, jak wyłonić go z grupy naszych pracowników bądź kandydatów do pracy i czy styl zarządzania kobiet i mężczyzn się różni? Zapraszamy do lektury!</span></p>

>

Uważa się za oczywiste, że skuteczne przywództwo odgrywa zasadnicz? rolę w gospodarce, a administracji oraz rozmaitych grupach i organizacjach, które kształtuj? nasz styl życia, pracy i zabawy. Jeśli przywództwo jest tak ważnym czynnikiem, to decyduj?ce znaczenie ma pytanie: jak stać się wielkim przywódc?? Nasuwa się prosta odpowiedź: dzięki wielkim zwolennikom! Choć częściowo można się z tym zgodzić, to jednak zagadnienie jest znacznie bardziej złożone.

Czym jest przywództwo?

Przywództwo jest to umiejętność oddziaływania na grupę w d?żeniu do określonych celów. Źródła takiego wpływu mog? być formalne- wynikać na przykład z zajmowania kierowniczego stanowiska w organizacji. Ponieważ stanowisko daje pewne uprawnienia formalne, jednostka może przyjmować rolę przywódcy ze względu na zajmowan? pozycję. Nie wszyscy przywódcy s? jednak kierownikami, jak również nie wszyscy kierownicy s? przywódcami. Fakt, że organizacja przyznaje menedżerom pewne prawa, nie świadczy jeszcze o tym, iż potrafi? oni skutecznie przewodzić. Przywództwo nie usankcjonowane, czyli umiejętność wpływu niezależnie od formalnej struktury organizacji, jest równie ważne lub nawet ważniejsze niż wpływ formalny. Innymi słowy, przywódcy wyłaniaj? się z grupy lub s? formalnie mianowani. Obszerna literatura na temat przywództwa jest w znacznej części mało rzetelna lub zawiera sprzeczności. W dalszej części artykułów spróbujemy wyjaśnić, sk?d bior? się skuteczni przywódcy.

Teorie cech psychicznych.

Opisuj?c przywódcę na podstawie ogólnego wizerunku, jaki kształtuj? środki masowego przekazu, wymienilibyśmy takie cechy, jak inteligencja, charyzma, zdecydowanie, zapał, siła, odwaga, uczciwość, pewność siebie itd., co mogłoby doprowadzić nas do wniosku, że skuteczny przywódca to w jednej trzeciej harcerz i w dwóch trzecich Jezus Chrystus. Psychologowie zajmuj?cy się zjawiskiem przywództwa pocz?tkowo próbowali wyodrębnić cechy (takie jak wymienione powyżej) odróżniaj?ce przywódcę od kogoś, kto nie jest przywódc?.

Czy możliwe jest wyodrębnienie u ludzi powszechnie uznanych za przywódców- jak Winston Churchill, Margaret Thatcher, Martin Luther King Jr., John F. Kennedy, Nelson Mandela, Ted Turner, Colin Powell- jednej lub kilku cech osobowości, których nie wykazuj? ludzie nie będ?cy przywódcami? Możemy się zgodzić, że te osoby odpowiadaj? naszej definicji przywódcy, choć maj? zupełnie różne cechy. Chc?c wykazać trafność teorii cech psychicznych, należy znaleźć cechy, które występuj? u wszystkich przywódców. Naukowe próby wyodrębnienia tych cech napotykały liczne trudności. Jeżeli celem poszukiwań było rozpoznanie zbioru cech, które w każdym przypadku odróżniałyby przywódców od ich naśladowców oraz przywódców skutecznych od nieskutecznych, badania kończyły się fiaskiem. Być może zbyt optymistycznie zakładano, że pewien zbiór spójnych i wyj?tkowych cech można z góry przypisać wszystkim skutecznym przywódcom, niezależnie od tego, czy pełni? swoj? funkcję w chórze mormonów, w firmie General Electric, w brazylijskiej reprezentacji piłki nożnej czy na uniwersytecie w Oksfordzie.

Z większym powodzeniem próbowano natomiast zidentyfikować cechy trwale zwi?zane z przywództwem. Sześć cech wyróżniaj?cych przywódcę spośród innych ludzi to: (1) zapał i ambicja, (2) chęć kierowania innymi i wywierania wpływu, (3) uczciwość i rzetelność, (4) pewność siebie, (5) inteligencja oraz (6) rzetelna wiedza techniczna zwi?zana z zakresem odpowiedzialności.

Jak wyłonić przywódcę z grupy pracowników?

Jak sprawdzić, czy dana osoba kandyduj?ca na miano menedżera takie cechy posiada? Jednym z lepszych narzędzi do sprawdzenia czy kandydat posiada dane cechy przywódcy i czy możemy spokojnie takim przywódc? go mianować, s? testy psychologiczne. Testy maj? na celu uzyskanie wiedzy na temat predyspozycji psychicznych kandydata do pracy na określonym stanowisku lub w zespole pracowniczym. Kolejn? ciekaw? i trafn? metod? jest Assessment Center. Metoda ta charakteryzuje się ścisł? procedur? postępowania, dostosowan? specjalnie do potrzeb selekcji na określone stanowisko pracy, i wymaga przeprowadzenia wnikliwej analizy i opisu stanowiska pracy. Pozwala to dostosować techniki selekcji kandydatów do zadań i wymagań charakterystycznych dla danego stanowiska. Do głównych zalet tej metody można zaliczyć bardzo wysok? wartość prognostyczn?, dotycz?c? zachowań w procesie pracy, co wynika z wszechstronności prowadzonych badań i kompleksowości dokonywanych ocen, oraz pozytywne opinie samych badanych o jej przydatności i atrakcyjności. Warto wykorzystać te metody w wyborze kandydata na menedżera, by w dużym stopniu zminimalizować ryzyko błędnej rekrutacji, a co za tym idzie zmniejszyć koszty całego procesu selekcji i rekrutacji pracowników.

Źródło: „Zasady zachowania w organizacji” Stephen P. Robbins; „Zarz?dzanie zasobami ludzkimi” H. Król, A. Ludwiczyński

***

Od 30 lat SIGMUND specjalizuje się w testach osobowości oraz psychologicznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, bilansów kompetencji, zarz?dzania i rozwijania talentów.

Od  1985, SIGMUND ł?czy grupę ekspertów z wielu obszarów zawodowych z zakresu Zasobów Ludzkich oraz Zarz?dzania: psychologów, informatyków i statystyków, którzy dziel? się swoj? wiedz? i doświadczeniem w celu dalszego rozwoju i opracowania oferty handlowej  dotycz?cej narzędzi ewaluacji postaw i zachowań w sytuacji zawodowej.

Dzięki naszym narzędziom, klienci rekrutuj? efektywniej, rozwijaj? skuteczniej posiadane zasoby ludzkie, zwiększaj?c w ten sposób produktywność i wyniki w przedsiębiorstwie.

Kontakt:

Agnieszka Ciećwierz
Partner
Tel. 666384540
agnieszka.ciecwierz@sigmund.net

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Jak wyłonić przywódcę z grupy pracowników?

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Po cyklu artykułów dotyczących kultury organizacji, rozpoczynamy nowy, ciekawy cykl o przywództwie. Napiszemy w nim między innymi o tym jakie cechy powinien mieć przywódca, jak wyłonić go z grupy naszych pracowników bądź kandydatów do pracy i czy styl zarządzania kobiet i mężczyzn się różni? Zapraszamy do lektury!</span></p>

>

Uważa się za oczywiste, że skuteczne przywództwo odgrywa zasadnicz? rolę w gospodarce, a administracji oraz rozmaitych grupach i organizacjach, które kształtuj? nasz styl życia, pracy i zabawy. Jeśli przywództwo jest tak ważnym czynnikiem, to decyduj?ce znaczenie ma pytanie: jak stać się wielkim przywódc?? Nasuwa się prosta odpowiedź: dzięki wielkim zwolennikom! Choć częściowo można się z tym zgodzić, to jednak zagadnienie jest znacznie bardziej złożone.

Czym jest przywództwo?

Przywództwo jest to umiejętność oddziaływania na grupę w d?żeniu do określonych celów. Źródła takiego wpływu mog? być formalne- wynikać na przykład z zajmowania kierowniczego stanowiska w organizacji. Ponieważ stanowisko daje pewne uprawnienia formalne, jednostka może przyjmować rolę przywódcy ze względu na zajmowan? pozycję. Nie wszyscy przywódcy s? jednak kierownikami, jak również nie wszyscy kierownicy s? przywódcami. Fakt, że organizacja przyznaje menedżerom pewne prawa, nie świadczy jeszcze o tym, iż potrafi? oni skutecznie przewodzić. Przywództwo nie usankcjonowane, czyli umiejętność wpływu niezależnie od formalnej struktury organizacji, jest równie ważne lub nawet ważniejsze niż wpływ formalny. Innymi słowy, przywódcy wyłaniaj? się z grupy lub s? formalnie mianowani. Obszerna literatura na temat przywództwa jest w znacznej części mało rzetelna lub zawiera sprzeczności. W dalszej części artykułów spróbujemy wyjaśnić, sk?d bior? się skuteczni przywódcy.

Teorie cech psychicznych.

Opisuj?c przywódcę na podstawie ogólnego wizerunku, jaki kształtuj? środki masowego przekazu, wymienilibyśmy takie cechy, jak inteligencja, charyzma, zdecydowanie, zapał, siła, odwaga, uczciwość, pewność siebie itd., co mogłoby doprowadzić nas do wniosku, że skuteczny przywódca to w jednej trzeciej harcerz i w dwóch trzecich Jezus Chrystus. Psychologowie zajmuj?cy się zjawiskiem przywództwa pocz?tkowo próbowali wyodrębnić cechy (takie jak wymienione powyżej) odróżniaj?ce przywódcę od kogoś, kto nie jest przywódc?.

Czy możliwe jest wyodrębnienie u ludzi powszechnie uznanych za przywódców- jak Winston Churchill, Margaret Thatcher, Martin Luther King Jr., John F. Kennedy, Nelson Mandela, Ted Turner, Colin Powell- jednej lub kilku cech osobowości, których nie wykazuj? ludzie nie będ?cy przywódcami? Możemy się zgodzić, że te osoby odpowiadaj? naszej definicji przywódcy, choć maj? zupełnie różne cechy. Chc?c wykazać trafność teorii cech psychicznych, należy znaleźć cechy, które występuj? u wszystkich przywódców. Naukowe próby wyodrębnienia tych cech napotykały liczne trudności. Jeżeli celem poszukiwań było rozpoznanie zbioru cech, które w każdym przypadku odróżniałyby przywódców od ich naśladowców oraz przywódców skutecznych od nieskutecznych, badania kończyły się fiaskiem. Być może zbyt optymistycznie zakładano, że pewien zbiór spójnych i wyj?tkowych cech można z góry przypisać wszystkim skutecznym przywódcom, niezależnie od tego, czy pełni? swoj? funkcję w chórze mormonów, w firmie General Electric, w brazylijskiej reprezentacji piłki nożnej czy na uniwersytecie w Oksfordzie.

Z większym powodzeniem próbowano natomiast zidentyfikować cechy trwale zwi?zane z przywództwem. Sześć cech wyróżniaj?cych przywódcę spośród innych ludzi to: (1) zapał i ambicja, (2) chęć kierowania innymi i wywierania wpływu, (3) uczciwość i rzetelność, (4) pewność siebie, (5) inteligencja oraz (6) rzetelna wiedza techniczna zwi?zana z zakresem odpowiedzialności.

Jak wyłonić przywódcę z grupy pracowników?

Jak sprawdzić, czy dana osoba kandyduj?ca na miano menedżera takie cechy posiada? Jednym z lepszych narzędzi do sprawdzenia czy kandydat posiada dane cechy przywódcy i czy możemy spokojnie takim przywódc? go mianować, s? testy psychologiczne. Testy maj? na celu uzyskanie wiedzy na temat predyspozycji psychicznych kandydata do pracy na określonym stanowisku lub w zespole pracowniczym. Kolejn? ciekaw? i trafn? metod? jest Assessment Center. Metoda ta charakteryzuje się ścisł? procedur? postępowania, dostosowan? specjalnie do potrzeb selekcji na określone stanowisko pracy, i wymaga przeprowadzenia wnikliwej analizy i opisu stanowiska pracy. Pozwala to dostosować techniki selekcji kandydatów do zadań i wymagań charakterystycznych dla danego stanowiska. Do głównych zalet tej metody można zaliczyć bardzo wysok? wartość prognostyczn?, dotycz?c? zachowań w procesie pracy, co wynika z wszechstronności prowadzonych badań i kompleksowości dokonywanych ocen, oraz pozytywne opinie samych badanych o jej przydatności i atrakcyjności. Warto wykorzystać te metody w wyborze kandydata na menedżera, by w dużym stopniu zminimalizować ryzyko błędnej rekrutacji, a co za tym idzie zmniejszyć koszty całego procesu selekcji i rekrutacji pracowników.

Źródło: „Zasady zachowania w organizacji” Stephen P. Robbins; „Zarz?dzanie zasobami ludzkimi” H. Król, A. Ludwiczyński

***

Od 30 lat SIGMUND specjalizuje się w testach osobowości oraz psychologicznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, bilansów kompetencji, zarz?dzania i rozwijania talentów.

Od  1985, SIGMUND ł?czy grupę ekspertów z wielu obszarów zawodowych z zakresu Zasobów Ludzkich oraz Zarz?dzania: psychologów, informatyków i statystyków, którzy dziel? się swoj? wiedz? i doświadczeniem w celu dalszego rozwoju i opracowania oferty handlowej  dotycz?cej narzędzi ewaluacji postaw i zachowań w sytuacji zawodowej.

Dzięki naszym narzędziom, klienci rekrutuj? efektywniej, rozwijaj? skuteczniej posiadane zasoby ludzkie, zwiększaj?c w ten sposób produktywność i wyniki w przedsiębiorstwie.

Kontakt:

Agnieszka Ciećwierz
Partner
Tel. 666384540
agnieszka.ciecwierz@sigmund.net

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin