Analizy i badania

Jak dobrze zaprezentować się na rozmowie rekrutacyjnej

<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Kandydat, który otrzymuje zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne, może mieć powody do zadowolenia. Jego CV zostało dostrzeżone wśród wielu innych i stało się przepustką do kolejnego etapu rekrutacji. Odtąd, kluczem do sukcesu będzie rozmowa rekrutacyjna. Zasady, których przestrzeganie może pomóc w zdobyciu wymarzonej pracy, przybliża ekspert LeasingTeam.</strong></span></span></p>

>

Poszukiwanie pracy, zwłaszcza dla osób aktywnych zawodowo, może być zajęciem pochłaniaj?cym większość ich wolnego czasu. Nic zatem dziwnego, że wiele osób porównuje poszukiwanie nowego miejsca zatrudnienia do pracy po godzinach. Samo dostosowywanie CV do konkretnych ogłoszeń i ich wysyłanie jest bardzo czasochłonne. Jednak, w większości przypadków, właśnie dzięki CV odpowiadaj?cemu na ogłoszenie, kandydat zostaje zaproszony na rozmowę rekrutacyjn?. Jak najlepsze zaprezentowanie swojej wiedzy i doświadczenia zwykle wymaga od uczestnika procesu rekrutacji dobrego przygotowania i to nie tylko z zakresu wiedzy branżowej, ale także uniwersalnych zasad obowi?zuj?cych podczas spotkania. Stosowanie się do nich nie gwarantuje zdobycia wymarzonej pracy, ale może pomóc w przekonaniu rekrutera do rozważenia kandydatury danej osoby. Oto kilka zasad, które zdaniem eksperta LeasingTeam, mog? pozytywnie wpłyn?ć na wynik procesu rekrutacji.  

Zbierz najważniejsze informacje o pracodawcy  

Kandydat, który chce być postrzegany przez rekrutera jako osoba dociekliwa i zmotywowana, powinien dowiedzieć się jak najwięcej o firmie, do której idzie na spotkanie. Czas istnienia przedsiębiorstwa na rynku, zakres działalności, oferowane produkty czy świadczone usługi to tylko niektóre z kwestii, o które osoba prowadz?ca spotkanie może zapytać kandydata. Pytania sprawdzaj?ce wiedzę na temat firmy maj? najczęściej na celu weryfikację rzeczywistej motywacji uczestnika procesu rekrutacji do pracy w danej firmie.  

Kandydaci zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne bardzo często wysyłaj? nawet kilkadziesi?t CV tygodniowo. W efekcie, zdarzaj? się osoby, które przychodz? na spotkanie nieprzygotowane, nie wiedz?c nawet czym zajmuje się dana firma. W ten sposób bardzo często przekreślaj? swoje szanse na otrzymanie propozycji pracy – komentuje Jakub Dysarz, Młodszy Kierownik Projektu w LeasingTeam.  

Wysiłek włożony w zebranie informacji na temat danego pracodawcy na pewno się opłaci. Kandydat nie tylko zaprezentuje się przed rekruterem jako osoba naprawdę zainteresowana podjęciem pracy w danej firmie i dalszym rozwojem swojej kariery w ramach jej struktur, ale także świadomie dokona wyboru przyszłego pracodawcy.  

Zadbaj o swój wygl?d  

Rozmowa rekrutacyjna jest spotkaniem formalnym, w czasie którego zgodnie z zasad? „Jak Cię widz? tak Cię pisz?” kandydat powinien zadbać o swój wygl?d zewnętrzny, w tym przede wszystkim o odpowiedni strój. Na wybór ubrania stosownego do okazji może mieć wpływ m.in. poziom stanowiska, o które ubiega się kandydat. Jeżeli jest to pozycja menedżerska warto założyć bardziej elegancki strój. Panowie mog? pojawić się na rozmowie w klasycznym garniturze, natomiast panie w garsonce, biznesowym kostiumie lub sukience. W przypadku stanowisk specjalistycznych np. inżynieryjnych nie jest już wymagany tak sformalizowany ubiór. Często wystarcz? proste, materiałowe spodnie, koszula lub sweter. Cały strój powinien być czysty, dopasowany, schludny. Panie powinny unikać zbyt dużych dekoltów i krótkich spódnic czy sukienek, a ich makijaż powinien być delikatny i naturalny. Należy również zachować umiar w biżuterii. Przed wejściem na rozmowę warto również sprawdzić czystość obuwia.  

B?dź punktualny  

Spóźnienie się na rozmowę kwalifikacyjn? może mieć negatywny wpływ na wynik procesu rekrutacyjnego dla kandydata. Po pierwsze może ono zostać odebrane przez rekrutera jako oznaka braku szacunku. Po drugie, spóźnienie się na spotkanie może skrócić czas trwania rozmowy, co działa na niekorzyść samego kandydata. Rekruterzy bardzo często umawiaj? nawet kilka spotkań rekrutacyjnych dziennie, w zwi?zku z czym nie s? w stanie poświęcić więcej czasu spóźnionym osobom. W efekcie kandydaci, którzy przybyli później na spotkanie maj? mniej czasu na przekonanie rekrutera, że s? najlepszymi kandydatami na dane stanowisko niż osoby punktualne. Żeby unikn?ć spóźnienia, osoba bior?ca udział w rekrutacji powinna sprawdzić ile czasu zajmie jej dotarcie do siedziby pracodawcy oraz przewidzieć dodatkowy czas na niespodziewane sytuacje takie jak np. korki. Jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych kandydat nie może dotrzeć na spotkanie punktualnie, powinien jak najszybciej skontaktować się z rekruterem i powiadomić go o przewidywanym czasie spóźnienia. Podobnie, jeśli kandydat wie dużo wcześniej, że nie będzie mógł uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej lub po prostu zmienił zdanie i nie jest już zainteresowany ofert?, powinien poinformować o tym osobę, z któr? miał się spotkać. Być może jego kandydatura będzie na tyle interesuj?ca dla rekrutera, że zaproponuje inny termin spotkania.  

Rekruterzy rozumiej?, że kandydatom zdarza się zmienić zdanie, więc informacja o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji na pewno zostanie przez nich odebrana lepiej niż nieobecność na spotkaniu – uważa Jakub Dysarz z LeasingTeam.  

Wył?cz telefon  

Nie ma nic bardziej rozpraszaj?cego niż nagły, niespodziewany sygnał dzwoni?cego telefonu podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dzwonek telefonu może przerwać kandydatowi udzielanie odpowiedzi na jedno z kluczowych dla przebiegu procesu rekrutacji pytań i wpłyn?ć negatywnie na jego koncentrację. W zwi?zku z tym, aby unikn?ć dodatkowego stresu, przed spotkaniem kandydat powinien wył?czyć dźwięk i wibracje w telefonie.  

Nerwowe poszukiwanie telefonu w torebce i próby jego wyciszenia b?dź, co gorsza, odebranie telefonu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, to sytuacje, które czasami zdarzaj? się kandydatom. Niestety, tego typu zachowania mog? pozostawić negatywne wrażenie i wpłyn?ć na ostateczn? decyzję rekrutera o wyborze kandydata na dane stanowisko. Warto mieć to na uwadze – mówi ekspert LeasingTeam.  

B?dź dobrej myśli  

Uśmiech, pewny uścisk dłoni i ton głosu, spokój i opanowanie mog? pomóc kandydatowi lepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej i zjednać sobie rekrutera. Dzięki pozytywnemu nastawieniu można również przezwyciężyć stres, który zwykle towarzyszy uczestnikom rozmów kwalifikacyjnych.  

Rekruter wie doskonale, jakie emocje towarzysz? większości kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli z powodu zdenerwowania osoba bior?ca udział w rekrutacji pogubi się w czasie odpowiedzi i poprosi o możliwość ponownego jej udzielenia, nie powinna się obawiać, że wpłynie to negatywnie na opinię rekrutera na jej temat. Każdemu może zdarzyć się pomyłka – twierdzi Jakub Dysarz.  

Nie bój się odpowiadać na trudne pytania  

Celem rozmowy rekrutacyjnej jest nie tylko weryfikacja informacji zawartych w CV, ale także m.in. sprawdzenie motywacji kandydata, jego dopasowania do firmy i do oczekiwań bezpośredniego przełożonego. Rekruterzy zadaj? pytania dotycz?ce powodów odejścia z pracy, radzenia sobie ze stresem, czy pozytywnych lub negatywnych cech kandydata. Dla niektórych osób mog? się one okazać kłopotliwe. W zwi?zku z tym, należy dobrze zastanowić się nad odpowiedziami, aby unikn?ć np. negatywnego wypowiadania się na temat swojego obecnego pracodawcy.  

W przypadku rekrutacji osób z niewielkim doświadczeniem, rekruterom często zdarza się pytać o zainteresowania. Okazuje się jednak, że z powodu stresu niektórym kandydatom nawet odpowiedź na pytania dotycz?ce ostatnio przeczytanej ksi?żki b?dź obejrzanego filmu może przyjść z pewn? trudności?. Warto zatem, aby kandydat zastanowił się jakie pytania o zainteresowania mog? paść i jak na nie powinien odpowiedzieć.  

Przygotuj listę pytań do rekrutera  

Rozmowa kwalifikacyjna czasami jest jedyn? okazj?, aby kandydat mógł dowiedzieć się więcej na temat pracy w danej firmie. Warto zatem dobrze przemyśleć, jakie informacje chciałby uzyskać od rekrutera. Ścieżka kariery, możliwość pracy zdalnej, dodatkowe benefity, dokładne obowi?zki na danym stanowisku to tylko niektóre kwestie warte doprecyzowania.  

Zadawanie pytań jest oznak? zainteresowania firm? i pokazuje, że kandydat również przygotował się do spotkania. Zdobyte informacje, w sytuacji otrzymania oferty, pozwol? uczestnikowi procesu rekrutacji na świadome podjęcie decyzji oraz uniknięcie rozczarowania obowi?zkami na nowym stanowisku. Tym samym, zmniejszy się również ryzyko jego rezygnacji z pracy np. po okresie próbnym, dzięki czemu pracodawca nie będzie musiał ponosić kosztów kolejnej rekrutacji – komentuje Jakub Dysarz.  

Przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje otrzymania propozycji pracy, ale z pewności? może pomóc w profesjonalnym zaprezentowaniu się podczas spotkania rekrutacyjnego. Niewykluczone, że dobre wrażenie, które zrobi kandydat, zaprocentuje w przyszłości i kolejny proces rekrutacji, do którego zostanie zaproszony przez rekrutera, zakończy się zdobyciem wymarzonej pracy.

***  

Grupa Kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od 13 lat wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. GK LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. GK LeasingTeam specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, outsourcingu procesów i funkcji, outsourcingu kadry IT, optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi, w transgranicznym delegowaniu pracowników oraz rekrutacji pracowników z Europy Wschodniej. GK LeasingTeam świadczy usługi na terenie Polski za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz prowadzi działalność w Niemczech, Austrii i Norwegii. Miesięcznie oddelegowuje do pracy blisko 10 tysięcy pracowników.  

Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.  

LeasingTeam Group na LinkedIn  

Kontakt dla dziennikarzy:

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.: +48 22 460 50 41
Kom.: +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl  

Julita Włodarczyk–Ossowska
Starszy Specjalista ds. Komunikacji
Tel.: +48 22  460 50 28
Kom.: +48  602  33 27 09
j.wlodarczyk@leasingteam.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Jak dobrze zaprezentować się na rozmowie rekrutacyjnej

<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Kandydat, który otrzymuje zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne, może mieć powody do zadowolenia. Jego CV zostało dostrzeżone wśród wielu innych i stało się przepustką do kolejnego etapu rekrutacji. Odtąd, kluczem do sukcesu będzie rozmowa rekrutacyjna. Zasady, których przestrzeganie może pomóc w zdobyciu wymarzonej pracy, przybliża ekspert LeasingTeam.</strong></span></span></p>

>

Poszukiwanie pracy, zwłaszcza dla osób aktywnych zawodowo, może być zajęciem pochłaniaj?cym większość ich wolnego czasu. Nic zatem dziwnego, że wiele osób porównuje poszukiwanie nowego miejsca zatrudnienia do pracy po godzinach. Samo dostosowywanie CV do konkretnych ogłoszeń i ich wysyłanie jest bardzo czasochłonne. Jednak, w większości przypadków, właśnie dzięki CV odpowiadaj?cemu na ogłoszenie, kandydat zostaje zaproszony na rozmowę rekrutacyjn?. Jak najlepsze zaprezentowanie swojej wiedzy i doświadczenia zwykle wymaga od uczestnika procesu rekrutacji dobrego przygotowania i to nie tylko z zakresu wiedzy branżowej, ale także uniwersalnych zasad obowi?zuj?cych podczas spotkania. Stosowanie się do nich nie gwarantuje zdobycia wymarzonej pracy, ale może pomóc w przekonaniu rekrutera do rozważenia kandydatury danej osoby. Oto kilka zasad, które zdaniem eksperta LeasingTeam, mog? pozytywnie wpłyn?ć na wynik procesu rekrutacji.  

Zbierz najważniejsze informacje o pracodawcy  

Kandydat, który chce być postrzegany przez rekrutera jako osoba dociekliwa i zmotywowana, powinien dowiedzieć się jak najwięcej o firmie, do której idzie na spotkanie. Czas istnienia przedsiębiorstwa na rynku, zakres działalności, oferowane produkty czy świadczone usługi to tylko niektóre z kwestii, o które osoba prowadz?ca spotkanie może zapytać kandydata. Pytania sprawdzaj?ce wiedzę na temat firmy maj? najczęściej na celu weryfikację rzeczywistej motywacji uczestnika procesu rekrutacji do pracy w danej firmie.  

Kandydaci zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne bardzo często wysyłaj? nawet kilkadziesi?t CV tygodniowo. W efekcie, zdarzaj? się osoby, które przychodz? na spotkanie nieprzygotowane, nie wiedz?c nawet czym zajmuje się dana firma. W ten sposób bardzo często przekreślaj? swoje szanse na otrzymanie propozycji pracy – komentuje Jakub Dysarz, Młodszy Kierownik Projektu w LeasingTeam.  

Wysiłek włożony w zebranie informacji na temat danego pracodawcy na pewno się opłaci. Kandydat nie tylko zaprezentuje się przed rekruterem jako osoba naprawdę zainteresowana podjęciem pracy w danej firmie i dalszym rozwojem swojej kariery w ramach jej struktur, ale także świadomie dokona wyboru przyszłego pracodawcy.  

Zadbaj o swój wygl?d  

Rozmowa rekrutacyjna jest spotkaniem formalnym, w czasie którego zgodnie z zasad? „Jak Cię widz? tak Cię pisz?” kandydat powinien zadbać o swój wygl?d zewnętrzny, w tym przede wszystkim o odpowiedni strój. Na wybór ubrania stosownego do okazji może mieć wpływ m.in. poziom stanowiska, o które ubiega się kandydat. Jeżeli jest to pozycja menedżerska warto założyć bardziej elegancki strój. Panowie mog? pojawić się na rozmowie w klasycznym garniturze, natomiast panie w garsonce, biznesowym kostiumie lub sukience. W przypadku stanowisk specjalistycznych np. inżynieryjnych nie jest już wymagany tak sformalizowany ubiór. Często wystarcz? proste, materiałowe spodnie, koszula lub sweter. Cały strój powinien być czysty, dopasowany, schludny. Panie powinny unikać zbyt dużych dekoltów i krótkich spódnic czy sukienek, a ich makijaż powinien być delikatny i naturalny. Należy również zachować umiar w biżuterii. Przed wejściem na rozmowę warto również sprawdzić czystość obuwia.  

B?dź punktualny  

Spóźnienie się na rozmowę kwalifikacyjn? może mieć negatywny wpływ na wynik procesu rekrutacyjnego dla kandydata. Po pierwsze może ono zostać odebrane przez rekrutera jako oznaka braku szacunku. Po drugie, spóźnienie się na spotkanie może skrócić czas trwania rozmowy, co działa na niekorzyść samego kandydata. Rekruterzy bardzo często umawiaj? nawet kilka spotkań rekrutacyjnych dziennie, w zwi?zku z czym nie s? w stanie poświęcić więcej czasu spóźnionym osobom. W efekcie kandydaci, którzy przybyli później na spotkanie maj? mniej czasu na przekonanie rekrutera, że s? najlepszymi kandydatami na dane stanowisko niż osoby punktualne. Żeby unikn?ć spóźnienia, osoba bior?ca udział w rekrutacji powinna sprawdzić ile czasu zajmie jej dotarcie do siedziby pracodawcy oraz przewidzieć dodatkowy czas na niespodziewane sytuacje takie jak np. korki. Jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych kandydat nie może dotrzeć na spotkanie punktualnie, powinien jak najszybciej skontaktować się z rekruterem i powiadomić go o przewidywanym czasie spóźnienia. Podobnie, jeśli kandydat wie dużo wcześniej, że nie będzie mógł uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej lub po prostu zmienił zdanie i nie jest już zainteresowany ofert?, powinien poinformować o tym osobę, z któr? miał się spotkać. Być może jego kandydatura będzie na tyle interesuj?ca dla rekrutera, że zaproponuje inny termin spotkania.  

Rekruterzy rozumiej?, że kandydatom zdarza się zmienić zdanie, więc informacja o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji na pewno zostanie przez nich odebrana lepiej niż nieobecność na spotkaniu – uważa Jakub Dysarz z LeasingTeam.  

Wył?cz telefon  

Nie ma nic bardziej rozpraszaj?cego niż nagły, niespodziewany sygnał dzwoni?cego telefonu podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dzwonek telefonu może przerwać kandydatowi udzielanie odpowiedzi na jedno z kluczowych dla przebiegu procesu rekrutacji pytań i wpłyn?ć negatywnie na jego koncentrację. W zwi?zku z tym, aby unikn?ć dodatkowego stresu, przed spotkaniem kandydat powinien wył?czyć dźwięk i wibracje w telefonie.  

Nerwowe poszukiwanie telefonu w torebce i próby jego wyciszenia b?dź, co gorsza, odebranie telefonu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, to sytuacje, które czasami zdarzaj? się kandydatom. Niestety, tego typu zachowania mog? pozostawić negatywne wrażenie i wpłyn?ć na ostateczn? decyzję rekrutera o wyborze kandydata na dane stanowisko. Warto mieć to na uwadze – mówi ekspert LeasingTeam.  

B?dź dobrej myśli  

Uśmiech, pewny uścisk dłoni i ton głosu, spokój i opanowanie mog? pomóc kandydatowi lepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej i zjednać sobie rekrutera. Dzięki pozytywnemu nastawieniu można również przezwyciężyć stres, który zwykle towarzyszy uczestnikom rozmów kwalifikacyjnych.  

Rekruter wie doskonale, jakie emocje towarzysz? większości kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli z powodu zdenerwowania osoba bior?ca udział w rekrutacji pogubi się w czasie odpowiedzi i poprosi o możliwość ponownego jej udzielenia, nie powinna się obawiać, że wpłynie to negatywnie na opinię rekrutera na jej temat. Każdemu może zdarzyć się pomyłka – twierdzi Jakub Dysarz.  

Nie bój się odpowiadać na trudne pytania  

Celem rozmowy rekrutacyjnej jest nie tylko weryfikacja informacji zawartych w CV, ale także m.in. sprawdzenie motywacji kandydata, jego dopasowania do firmy i do oczekiwań bezpośredniego przełożonego. Rekruterzy zadaj? pytania dotycz?ce powodów odejścia z pracy, radzenia sobie ze stresem, czy pozytywnych lub negatywnych cech kandydata. Dla niektórych osób mog? się one okazać kłopotliwe. W zwi?zku z tym, należy dobrze zastanowić się nad odpowiedziami, aby unikn?ć np. negatywnego wypowiadania się na temat swojego obecnego pracodawcy.  

W przypadku rekrutacji osób z niewielkim doświadczeniem, rekruterom często zdarza się pytać o zainteresowania. Okazuje się jednak, że z powodu stresu niektórym kandydatom nawet odpowiedź na pytania dotycz?ce ostatnio przeczytanej ksi?żki b?dź obejrzanego filmu może przyjść z pewn? trudności?. Warto zatem, aby kandydat zastanowił się jakie pytania o zainteresowania mog? paść i jak na nie powinien odpowiedzieć.  

Przygotuj listę pytań do rekrutera  

Rozmowa kwalifikacyjna czasami jest jedyn? okazj?, aby kandydat mógł dowiedzieć się więcej na temat pracy w danej firmie. Warto zatem dobrze przemyśleć, jakie informacje chciałby uzyskać od rekrutera. Ścieżka kariery, możliwość pracy zdalnej, dodatkowe benefity, dokładne obowi?zki na danym stanowisku to tylko niektóre kwestie warte doprecyzowania.  

Zadawanie pytań jest oznak? zainteresowania firm? i pokazuje, że kandydat również przygotował się do spotkania. Zdobyte informacje, w sytuacji otrzymania oferty, pozwol? uczestnikowi procesu rekrutacji na świadome podjęcie decyzji oraz uniknięcie rozczarowania obowi?zkami na nowym stanowisku. Tym samym, zmniejszy się również ryzyko jego rezygnacji z pracy np. po okresie próbnym, dzięki czemu pracodawca nie będzie musiał ponosić kosztów kolejnej rekrutacji – komentuje Jakub Dysarz.  

Przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje otrzymania propozycji pracy, ale z pewności? może pomóc w profesjonalnym zaprezentowaniu się podczas spotkania rekrutacyjnego. Niewykluczone, że dobre wrażenie, które zrobi kandydat, zaprocentuje w przyszłości i kolejny proces rekrutacji, do którego zostanie zaproszony przez rekrutera, zakończy się zdobyciem wymarzonej pracy.

***  

Grupa Kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od 13 lat wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. GK LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. GK LeasingTeam specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, outsourcingu procesów i funkcji, outsourcingu kadry IT, optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi, w transgranicznym delegowaniu pracowników oraz rekrutacji pracowników z Europy Wschodniej. GK LeasingTeam świadczy usługi na terenie Polski za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz prowadzi działalność w Niemczech, Austrii i Norwegii. Miesięcznie oddelegowuje do pracy blisko 10 tysięcy pracowników.  

Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.  

LeasingTeam Group na LinkedIn  

Kontakt dla dziennikarzy:

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.: +48 22 460 50 41
Kom.: +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl  

Julita Włodarczyk–Ossowska
Starszy Specjalista ds. Komunikacji
Tel.: +48 22  460 50 28
Kom.: +48  602  33 27 09
j.wlodarczyk@leasingteam.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin